Početna stranica Početna stranica

Ovucel Porcino liofilizado
serumski konjski gonadotropin, horionski gonadotropin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Ovucel Porcino liofilizado, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 5x1 doza Ovucel Porcino liofilizado, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 5x5 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS OVEJERO S.A.


Adresa: Ctra.Leon – Vilecha No30, 24192 Leon, Španija Podnosilac zahteva: ALFAVET d.o.o.

Adresa: Šumatovačka 137, 11000 Beograd, Srbija1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


LABORATORIOS OVEJERO S.A., Ctra.Leon – Vilecha No30,24192 Leon, Španija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


ALFAVET d.o.o., Šumatovačka 137, 11000 Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Ovucel Porcino Liofilizado

  serumski konjski gonadotropin, horionski gonadotropin (400 IJ + 200 IJ) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

  svinje (krmače i nazimice)


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Serumski konjski gonadotropin (PMSG) 400 IJ Horionski gonadotropin (HCG) 200 IJ


  Pomoćne supstance:

  Manitol, voda za injekcije


  1 bočica sa rastvaračem za liofilizat za rastvor za injekciju sadrži 2 mL vode za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Indukcija fertilnog estrusa kod nazimica i kod krmača nakon odlučivanja prasadi, kao i lečenje subestrusa i anestrusa koji su kod krmača uzrokovani hormonalnim disbalansom.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na aktivne supstance. Lek se ne daje krmačama sa policističnim jajnicima. Ne aplikovati lek u potkožno masno tkivo.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju anafilaktičke reakcije na lek (što se retko događa) aplikovati intramuskularno 1-3 mL adrenalina (rastvor 1:1000).

  Ukoliko primetite ozbiljnu ili bilo koju drugu neželjenu reakciju na lek koja nije pomenuta u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice)


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Rastvoriti liofilizat sa malom količinom rastvarača. Mućkati dok se ne dobije homogeni rastvor. Prebaciti dobijeni rastvor u bočicu koji sadrži ostatak rastvarača i mućkati do potpunog rastvaranja. Jednu dozu leka (2mL leka nakon pripreme rastvora – posle rekonstitucije) treba aplikovati aseptično subkutano ili, najbolje, intramuskularno, u bazu uha koristeći iglu debljine 1.5” koju treba usmeriti horizontalno.

  Preparat se aplikuje kod nazimica starosti pet meseci, odnosno telesne mase od 85 do 100kg, a normalni fertilni estrus se javlja pet dana nakon aplikacije.

  Preparat se aplikuje kod krmača 48 sati nakon odlučivanja prasadi.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Bočicu dobro promućkati da bi se dobio homogen rastvor.


 9. KARENCA


  0 dana


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na suvom mestu na temperaturi od 2-8°C (u frižideru), zaštićenom od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

  Za dodatne informacije o leku obratite se nosiocu dozvole za stavljanje leka u promet.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: iskoristiti odmah


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Primena leka tokom rane lutealne faze ili sredinom ciklusa može podstaći razvoj ovarijalnih cisti. Estrus počinje 3-7 dana nakon primene preparata. Ne korigovati preporučenu dozu. Primenom viših doza ne povećava se efikasnost leka.

  Lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima, osim sa predviđenim rastvaračem.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne sme aplikovati gravidnim životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka. Ukoliko se to desi, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.

  Lek može izazvati blagu iritaciju kože. Izbegavati kontakt sa kožom i nositi zaštitne rukavice. Mesto

  na koje je prosut sadržaj bočice odmah isprati velikom količinom vode.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na gonadotropine ne bi smele da rukuju lekom.

  Trudnice, žene koje planiraju trudnoću ili žene sa nepoznatim statusom trudnoće ne bi trebale da rukuju lekom.


  Nakon rukovanja lekom oprati ruke.

 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Avgust 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica sa liofilizatom i bočica sa rastvaračem; 5x1 doza, 5x5 doza.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG03GA99

Broj dozvole: 5 x 1 doza: 323-01-228-10-002 od 02.08.2011.

5 x 5 doza: 323-01-229-10-002 od 02.08.2011.