Početna stranica Početna stranica

Entemulin
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEK


Entemulin, granule za oralni rastvor, 450 mg/g, 1x1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


image


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

 1. IME LEKA Entemulin

  Tiamulin-hidrogenfumarat 450 mg/g granule za oralni rastvor

  za svinje, kokoške i ćurke


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 gram granula za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin hidrogenfumarat 450,00 mg (ekvivalentno 365 mg tiamulina)

  Pomoćna supstanca:

  Laktoza, monohidrat do 1 g


 3. INDIKACIJE


  Tiamulin je indikovan za lečenje CRD-ija i mikoplazmatskih infekcija živine izazvanih M.gallisepticum, M.sinovie i M.meleagridis, kao i dizenterije svinja uzrokovanih Brahchyspira hyodisenteriae, Fusobacterium i Bacteroides spp. i respiratornih bolesti svinja izazvanih M.hyopeumoniae, P. multocida i A.pleurpneumoniae.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  • Tiamulin se ne primenjuje kod životinja u toku tretmana, kao ni 7 dana pre i posle tretmana jonoformnim antibioticima (monensin, lasalocid, narazin, salinomicin, maduramicin i dr.).

  • Tiamulin se ne sme davati istovremeno sa drugim antibioticima koji deluju na 50S subjedinicu ribozoma (linkomicin, eritromicin, tilozin).

  • Kontraindikovana je primena tiamulina kod komercijalnih nosilja.

  • Ne primenjuje se kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na ovaj antibiotik.   image


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima mogu se javiti eritem ili blagi edem na koži kod svinja nakon primene tiamulina.

  Unos vode može biti smanjen tokom primene tiamulina kod ptica. Pokazalo se da je unos zavisan od koncentracije tako da 0,025% tiamulina smanjuje unos vode za približno 15%, dok je sa 0,0125% tiamulina unos smanjen za 10%.

  Tokom aplikacije leka treba pažljivo pratiti koliko su vode popile tretirane jedinke ili jata. Naročitu pažnju treba obratiti tokom perioda visokih spoljašnjih temperatura.


  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, kokoške (brojleri, kokoške nosilje u odgoju, roditelji teške i lake provenijencije) i ćurke.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za oralnu primenu. Svinje

  Za lečenje dizenterije svinja uzrokovane Brachyspira hyodisenteriae, Fusobacterium spp. i

  Bacteroides spp. doza iznosi 1 g leka Entemulin na 7,5 L vode, što je ekvivalentno dozi od 8,8 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m. svinja, rastvorenog u vodi za piće. Lek se primenjuje tokom 3 do 5 dana.


  Za lečenje respiratornih infekcija svinja izazvanih M. hyopneumoniae uz sadejstvo P. multocida i A. pleuropneumoniae doza iznosi 1 g leka Entemulin na 3,75 L vode, što je ekvivalentno dozi od 15 -20 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m. svinja, rastvorenog u vodi za piće. Lek se primenjuje tokom 5 do 10 dana.


  Za lečenje pleuropneumonija svinja izazvanih A. pleuropneumoniae doza iznosi 1 g preparata Entemulin na 2,5 L vode, što je ekvivalentno dozi od 20 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m. svinja, rastvorenog u vodi za piće. Lek se primenjuje tokom 5 dana.


  Kokoške (brojleri, kokoške nosilje u odgoju i roditelji teške i lake provenijencije)

  Za lečenje CRD i mikoplazmoze doza iznosi 55,5 g leka Entemulin na 100 L vode, što je ekvivalentno dozi od 30 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m. živine, rastvorenog u vodi za piće. Lek se primenjuje tokom 3-5 dana.


  Ćurke

  Za lečenje mikoplazmoze izazvane M. gallisepticum, M. meleagridis i M. synoviae doza iznosi 1,1 g leka Entemulin na 2 L vode, što je ekvivalentno dozi od 30 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m. živine, rastvorenog u vodi za piće. Lek se primenjuje tokom 3-5 dana.  image


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakodnevno treba praviti svež vodeni rastvor leka. Prvo se pripremi koncentrovan rastvor leka u vodi sa maksimalnom koncentracijom od 50-60 g/L vode, a zatim se rastvara do željene koncentracije.


 9. KARENCA Svinje:

  Meso i jestiva tkiva 4 dana.


  Kokoške:

  Meso i jestiva tkiva 2 dana.

  Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.


  Ćurke:

  Meso i jestiva tkiva 5 dana.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove za čuvanje.

  Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 meseca, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25°C.


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Da bi se izbegla reakcija tiamulina i jonofornih kokcidiostatika monenzina, narazina i salinomicina, veterinar i/ili uzgajivač moraju biti upoznati sa činjenicom da ovi jonoforni antibiotici ne smeju biti prisutni u hrani.

  Istovremena primena tiamulina i monenzina, narazina i salinomicina može dovesti do zastoja u rastu kod pilića. Ovo stanje je prolaznog karaktera i prestaje nakon prestanka davanja tiamulina.

  Tiamulin nije inkompatibilan sa lasalocidom ili semduramicinom.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nakon unosa vode za piće koja sadrži lek, životinjama treba dati svežu vodu za piće.

  Ako se ne primeti klinički odgovor na terapiju u roku od pet dana, terapiju treba prekinuti, a dijagnozu i terapiju treba ponovo razmotriti.  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom mešanja treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom.

  Nositi bezbednosne naočare, masku (respirator za jednokratnu upotrebu koji je u skladu sa evropskim standardom EN149 ili respirator koji je usaglašen sa evropskim standardom EN140 u kome se nalazi filter usaglašen sa EN143 standardom) i gumene ili lateks rukavice kada se rukuje sa ovim proizvodom ili kada se priprema.

  Ako dođe do kontakta, isperite te delove kože ili sluzokože. Ako dođe do slučajnog kontakta sa očima, odmah temeljno isperite oči vodom.

  Ako se nastavi iritacija, potražiti medicinski savet i lekaru pokazati uputstvo u pakovanju ili etiketu. Zaprljanu odeću treba ukloniti, a svako prskanje na kožu treba odmah isprati.

  Nakon primene oprati ruke sapunom i vodom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti kod svinja tokom graviditeta i laktacije. Ne sme se koristiti kod nosilja konzumnih jaja.


  Predoziranje

  Pojedinačna oralna doza od 100 mg/kg telesne mase dovodi do hiperpneje i abdominalne teškoće kod svinja. Pri dozi od 150 mg/kg jedino dejstvo na centralni nervni sistem bilo je letargija. Doza od 55 mg/kg tokom 14 dana izazvala je pojačanu salivaciju i blagu iritaciju želuca. Tiamulin ima relativno visok terapijski indeks kod svinja. Minimalna letalna doza kod svinja nije utvrđena.

  Tiamulin ima širok terapijski indeks kada se primenjuje kod živine. LD50 za kokoške je 1290 mg/kg, a za ćurke 840 mg/kg telesne mase.

  Klinički znaci akutne toksičnosti kod kokošaka su- vokalizacija, klonični napadi i bočna rekumbencija. Kod ćurki znakovi akutne toksičnosti uključuju klonične napade, bočnu ili leđnu rekumbenciju, salivaciju i otupljenost.

  Ako se jave znakovi akutnog trovanja, odmah uklonite vodu sa lekom i zamenite je svežom vodom bez leka.


  Interakcije

  Tiamulin je inkompatibilan sa jonofornim kokcidiostaticima poput monenzina, salinomicina i narazina.

  Da bi se izbegle neželjene reakcije, pre upotrebe tiamulina mora se proveriti hrana na

  sadržaj ovih jonofora. Ukoliko se hrana nabavlja tokom terapije tiamulinom, o tome se mora obavestiti fabrika stočne hrane.

  Ukoliko kojim slučajem dođe do interakcije tiamulina i nekog od jonofornih kokcidiostatika odmah prestati sa davanjem leka i obezbediti svežu vodu za piće.


  Inkompatibilnost

  Jonoforni antibiotici: monenzin, narazin i salinomicin.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.  image


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.01.2019.


 14. OSTALI PODACI


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


Pakovanje: PET/AL/LDPE kesa koja sadrži 1 kg granula. Kesa je toplotno zapečaćena nakon punjenja.

Papir/papir/HDPE kesa koja sadrži 1 kg granula. Kesa je prošivena nakon punjenja.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj dozvole: 323-01-00171-18-002 od 16.01.2019.


image