Početna stranica Početna stranica

METAXOL
sulfametoksazol, trimetoprimUPUTSTVO ZA LEKMETAXOL 20/100mg/ml, oralni rastvor za svinje i piliće,20mg/mL+100mg/mL,1 x 1000 mL METAXOL 20/100mg/ml, oralni rastvor za svinje i piliće,20mg/mL+100mg/mL,1 x 5000 mL


(za primenu na životinjama)Proizvođač: Adresa:

 1. Eurovet Animal Health BV

 2. Genera d.d.

 1. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija

 2. Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska

Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA D.O.O.- BEOGRAD Adresa: Gostivarska 70, Beograd-Voždovacimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA – PHARMA D.O.O.- BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd-Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. Eurovet Animal Health BV

   Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija

  2. Genera d.d.

   Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska


 2. IME LEKA


  METAXOL 20/100mg/ml, oralni rastvor za svinje i piliće Trimetoprim. Sulfametoksazol (20mg/mL+100mg/mL) Oralni rastvor

  Za svinje i piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:


  Aktivne supstance:

  Trimetroprim 20 mg

  Sulfametoksazol 100mg


  Pomoćne supstance: N-metilpirolidon, Propilen glikol, Natrijum- hidroksid (za podešavanje pH), Prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Svinje (tovljenici): Lečenje i metafilaksa:

  -proliva nakon odbijanja, uzrokovanog beta-hemolitičkim K88-pozitivnim, K99 pozitivnim ili 987P

  Escherichia coli sojevima osetljivim na trimetoprim/sulfametoksazol.

  -sekundarnih bakterijskih infekcija uzrokovanih sa Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. i Haemophilus parasuis osetljivim na trimetoprim/ sulfametoksazol.


  Pilići(brojleri): Lečenje i metafilaksa:

  -kolibaciloze uzrokovane sa Escherichia coli osetljivom na trimetoprim/sulfametoksazol.  image


  -zarazne korice uzrokovane sa Avibacterium paragallinarum osetljivom na trimetoprim/sulfametoksazol.


  Pre primene preparata potrebno je utvrditi prisutnost bolesti u zapatu/jatu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa teškim bolestima jetre ili bubrega, oligurijom ili anurijom. Ne primenjivati kod životinja sa oslabljenim hematopoetskim sistemom.

  Ne primenjivati u slučajevima poznate preosetljivoti na sulfonamide ili trimetoprim ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pilića se povremeno može javiti smanjeno unošenje vode.

  U retkim slučajevima mogu se pojaviti reakcije preosetljivosti (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 jedinki).

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i pilići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: oralna primena u pijaćoj vodi.

  Za pripremu lekovitog rastvora po izračunatoj koncetraciji, preparat se može dodati direktno u vodu za piće, ali se takođe dodavanjem 200 ml veterinarskog leka po litri vode može dobiti koncentrovani rastvor za dalje razređivanje.


  Svinje za tov:

  5 mg trimetoprima i 25 mg sulfametoksazola na kg telesne mase na dan u trajanju 4-7 dana. To odgovara 1 mL veterinarskog leka na 4,0 kg telesne mase na dan. Na osnovu preporučene doze, dnevnog unošenja vode, broja i telesne mase svinja koje treba liečiti, tačna potrebna dnevna količina veterinarskog leka može se izračunati prema sledećoj formuli:


  image

  Prosečna telesna masa (kg) svinja koje treba lečiti Prosečni dnevni unos vode (litra) po svinji x 4,0


  = mL leka po litri vode za piće


  Brojleri:

  7,5 mg trimetoprima i 37,5 mg sulfametoksazola na kg telesne mase na dan u trajanju od 3 dana. To odgovara 1 mL veterinarskog leka na 2,67 kg telesne mase na dan. Na osnovu preporučene doze,


  image


  dnevnog unosa vode, broja i telesne mase ptica koje treba lečiti, tačna potrebna dnevna količina veterinarskog leka može se izračunati prema sledećoj formuli:


  image

  Prosečna telesna masa (kg) ptica koje treba lečiti Prosečni dnevni unos vode (litra) po ptici x 2.67


  = mL leka po litri vode za piće 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Telesnu masu treba utvrditi što je tačnije moguće, kako bi se osigurala ispravna doza.

  Dnevnu količinu treba dodati u vodu za piće, tako da se sav lek konzumira unutar 24 sata. Lekoviti rastvor i koncentracioni rastvor treba biti sveže pripremljen na svaka 24 sata. Tokom perioda lečenja, životinje ne smeju imati pristup drugim izvorima vode osim onim sa veterinarskim lekom. Međutim, bitno je osigurati da životinje uvek imaju dovoljno vode na raspolaganju. Nakon završetka perioda lečenja, sistem za napajanje vodom potrebno je očistiti na odgovarajući način kako bi se izbegla konzumacija subterapijskih doza aktivne supstance. Telesnu masu i unos vode treba odrediti što je tačnije moguće kako bi se osigurala primena ispravne doze. Unošenje medicinirane vode zavisi od kliničkog stanja životinja. Da bi se osigurala ispravna doza, potrebno je prilagoditi koncentraciju veterinarskog leka.


 10. KARENCA


  Svinje: Meso i jestive iznutrice: 8 dana. Pilići :Meso i jestive iznutrice: 5 dana.

  Nije odobrena primena kod koka nosilja koje nose konzumna jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka:

Ne zamrzavati.


Rok upotrebe veterinarskog leka u originalnom pakovanju: 3 godine Rok upotrebe nakon prvog otvaranja unutrašnjeg pakovanja: 12 meseci. Rok upotrebe nakon rastvaranja: 24 sata.


12.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

S obzirom na moguće razlike (vremenske, klimatske) osetljivost


bakterija na potencirane

sulfonamide, pojava rezistencije bakterija može se razlikovati među državama, pa čak i od farme do


image


farme. Zbog toga se preporučuje uzimanje uzoraka za bakteriološku nalaz i sprovođenje testova osetljivosti. Primena preparata treba da se zasniva na antibiogramu. Primena preparata na način koji odstupa od upustva opisanih u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može povećati pojavu


bakterija otpornih na sulfametoksazol i trimetoprim, a takođe može smanjiti efikasnost kombinacija trimetoprima sa drugim sulfonamidima s obzirom na mogućnost unakrsne rezistencije. Kod primene proizvoda treba uzeti u obzir službene i lokalne smernice o primeni antibiotika.


Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije utvrđena sigurnost primene ovog veterinarskog leka tokom graviditeta, laktacije ili nošenja.


Interakcije

Ne kombinovati sa drugim veterinarskim lekovima.


Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Sulfonamidi mogu izazvati preosetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do unaksrnih reakcija sa drugim antibioticima. Alergijske reakcije na te supstance mogu ponekad biti ozbiljne.

Ne rukovati sa ovim preparatom, u slučaju poznate osetljivosti na sulfonamide.

Ako se nakon izlaganja razviju simptomi, kao što je osip, treba zatražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje.

Kod rukovanja preparatom potrebno je nositi nepropusne rukavice, npr. od gume ili lateksa kao i zaštitne naočare. Zbog opasnosti od ozbiljnih oštećenja oka, kod mešanja ovog proizvoda sa pitkom vodom potrebno je nositi zaštitne naočare. U slučaju kontakta sa očima, treba ih isprati velikom količinom čiste vode, a u slučaju iritacije, treba potražiti lekarsku pomoć. U slučaju ingestije, treba potražiti savet lekara.

Oprati ruke i izloženu kožu odmah nakon rukovanja sa preparatom.


 1. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 2. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.10.2022.


 3. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od politilena (HDPE), bele boje, zapremine1L ili 5L, sa zatvaračem sa navojem od LDPE i sigurnosnim prstenom.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW11

Broj i datum izdavanja dozvole:


image


1 x 1000 mL: 323-01-00159-17-001 od 26.01.2018.

1 x 5000 mL: 323-01-00160-17-001 od 26.01.2018.image