Početna stranica Početna stranica

Doxiciclina 50%
doksiciklin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Doxiciclina 50%, prašak za oralni rastvor, 30 x 50 g Doxiciclina 50%, prašak za oralni rastvor, 6 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Chemifarma S.p.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16, Forli, Italija


Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.


Adresa: Gandijeva 106 V, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Chemifarma S.p.A., Via Don Eugenio Servadei 16, Forli, Italija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Sfera Invest d.o.o., Gandijeva 106 V, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Doxiciclina 50%

  doksiciklin (500 mg/g) prašak za oralni rastvor Svinje, brojleri i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Doksiciklin-hiklat 540 mg (ekv. 500 mg doksiciklina)


  Pomoćne supstance:

  Koloidni silikat,hidratisani; dekstroza (D-glukoza); laktoza


 4. INDIKACIJE


  Brojleri i ćurke: hronična respiratorna bolest(CRD) i druge respiratorne infekcije proizrokovane sa Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Haemophilus gallinarum, Bordatella avium i Chlamidia pisttac. Svinje: atrofični rinitis i druge respiratorne infekcije prouzrokovane sa Actinobacillus spp., Bordatella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Mycoplas,a spp., Streptococcus suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na tetracikline. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Fotosenzibilizacija. U slučaju produžene terapije mogu se javiti prolazni gastrointestinalni poremećaji usled nastanka intestinalne disbioze.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, brojleri i ćurke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Brojleri: 4 g leka na 100 kg telesne mase (20 mg doksiciklina/ kg telesne mase), što odgovara 15-30 g proizvoda na 100 litara vode za piće tokom 3-5 dana.

  Ćurke: 4 g leka na 100 kg telesne mase (20 mg doksiciklina/ kg telesne mase), što odgovara 20-40 g

  proizvoda na 100 litara vode za piće tokom 3-5 dana.

  Svinje: 2 g leka na 100 kg telesne mase (10 mg doksiciklina/ kg telesne mase), tokom 3-5 dana.


  Način primene:

  Pažljivo rastvoriti terapijsku dozu leka u odgovarajućoj količini vode i davati na svakih 12 sati. Prilikom napajanja treba obezbediti da voda sa lekom bude jedini izvor vode za piće sve dok se u potpunosti ne utroši. Nakon toga može se dati nemedicinirana voda.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rastvor leka treba dobro izmešati sa vodom za piće, a prilikom napajanja treba obezbediti da voda sa lekom bude jedini izvor vode za piće. Svež rastvor vode sa lekom treba pripremati na svakih 12 sati.


 10. KARENCA


  Meso svinja: 5 dana Meso brojlera: 6 dana Meso ćuraka: 9 dana


  Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 36 meseci

  Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 12 časova


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

  Ne primenjivati istovremeno sa antacidima, kaolinom, jonima kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Usled nedostatka studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne primenjuje sa drugim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Lek se ne sme primenjivati tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:


  Ne preporučuje se da osobe osetljive na doksiciklin ili druge tetracikline pripremaju lek. Prilikom pripreme leka treba koristiti zaštitne rukavice i izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i očima. Ruke treba dobro prati posle svake primene leka, a ukoliko dođe do kontakta leka sa kožom ili očima treba ih isprati sa velikom količine vode.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastificirana troslojna kesica od 50 g; 30 kesica u kartonskoj kutiji.

Kutija od polipropilena sa zaštitnim i sigurnosnim poklopcem sa navojem sa 1 kg leka; kutija sa 6 kutija od 1 kg.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj dozvole: 30 x 50 g: 272-2010-14-01-001 od 19.10.2011.

6 x 1 kg: 273-2010-14-01-002 od 19.10.2011.