Početna stranica Početna stranica

STOMORGYL 2
spiramicin, metronidazolUPUTSTVO ZA LEKSTOMORGYL 2, film tableta, 150000 i.j.+25 mg , 2 x 10 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS


Adresa: 4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a., Republika Srbija


image


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Beograd, Milentija Popovića 5a, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS,

4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francuska


2.


IME LEKA

STOMORGYL 2

150000 i.j. + 25 mg

Film tableta

Za pse i mačke Spiramicin, metronidazol


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 film tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Spiramicin 150000 i.j.

Metronidazol 25 mg

Pomoćne supstance:

Film obloga:

Cochineal Red A (E124) 0,05 mg

titan-dioksid (E171) 0,20mg

Ostale pomoćne supstance: Jezgro tablete:

aluminijum-oksid, hidrat; sorbitol; dekstrin; želatin; limunska


kiselina,


monohidrat;

magnezijum-stearat; skrob pšenični. Film obloga:

Hipromeloza; makrogol 20000


 1. INDIKACIJE


  Infekcije usne duplje prouzrokovane aerobnim i anaerobnim bakterijama osetljivim na spiramicin i metronidazol: stomatitis, gingivitis, bolesti periodonta, pioreja, halitoza (neprijatan zadah).


  image


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivne supstance ili ekscipijense u sastavu leka.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Veoma retko, zabeleženi su slučajevi digestivnih poremećaja (povraćanje, dijareja) nakon primene leka.

  Može doći do tamnog prebojavanja urina.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.


  STOMORGYL 2 film tablete se primenjuju u preporučenoj dnevnoj dozi od 75000 i.j. spiramicina i

  12.5 mg metronidazola po 1 kg t.m., odnosno:

  STOMORGYL 2: jedna film tableta na 2 kg t.m. jednom dnevno, tokom 5 do 10 dana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedilo precizno doziranje i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


 7. KARENCA


  Nije primenljivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.


  image


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  U ispitivanjima na laboratorijskim životinjama (miševi, pacovi, kunići) nisu utvrđeni teratogeni niti embriotoksični efekti leka. Bezbednost primene leka tokom graviditeta kod ciljnih vrsta životinja nije ispitivana, te njegova primena tokom ranog graviditeta kod kuja i mačaka treba da se zasniva na proceni odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

  U nedostatku ispitivanja bezbednosti primene leka tokom laktacije, izbegavati primenu leka u ovom periodu.


  Interakcije

  Lek ne treba koristiti istovremeno sa drugim makrolidnim antibioticima.


  Predoziranje

  Primena STOMORGYL 2 film tableta kod mačaka u pet puta većoj dnevnoj dozi od preporučene, ili kod pasa u osam puta većoj od preporučene, tokom perioda tri puta dužeg od preporučenog, nije prouzrokovala toksične efekte.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na imidazole i/ili spiramicin treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  U slučaju nehotične ingestije, po potrebi potražiti savet lekara. Nakon primene leka oprati ruke. U slučaju direktnog kontakta leka sa kožom, oprati vodom mesto kontakta.

  U slučaju kontakta očiju sa lekom, odmah ih isprati vodom i, ukoliko je potrebno, zatražiti savet lekara.

  Trudnice i žene koje doje bi trebalo pažljivo da rukuju ovim lekom.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.12.2021.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister od PVC i aluminijumske folije sa 10 film tableta

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 film tableta) i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01RA04


image


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00101-21-002 od 21.12.2021. godine.


image