Početna stranica Početna stranica

FIPROtec spot on dog L
fipronil


UPUTSTVO ZA LEK


FIPROtec spot on dog L, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 268mg/2.68mL, 4 x 2.68mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BEAPHAR B.V.

Adresa: Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Holandija


Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.


Adresa: Oslobođenja 25, 11090, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET D.O.O., Oslobođenja 25, 11090, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BEAPHAR B.V.,Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Holandija


 2. IME LEKA


  FIPROtec spot on dog L

  268 mg/2.68 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta (2.68 mL) rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 268 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksidroksianizol(E320) 0.536 mg

  Butilhidroksitoluen(E321) 0.268 mg

  Benzil alkohol (E1519) 763.8 mg


  Ostale pomoćne supstance: dietilenglikol monoetil etar


 4. INDIKACIJE


  Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis). Trajanje zaštite od infestacije buvama iznosi 5 nedelja.


  Proizvod štiti od nove infestacije krpeljima (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) kod pasa od 7. dana do 28. dana nakon aplikacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti na psima koji koji su mlađi od 8 nedelja i/ili ispod 2kg težine. Ne koristiti ukoliko postoji preosetljivost na aktivnu ili pomoćne supstance.


  image


  Ne upotrebljavati kod bolesnih životinja (sistemska oboljenja,groznica) niti kod životinja u rekovalescenciji.

  Zbog mogućih neželjenih reakcija ili uginuća ne koristiti na kunićima.

  Ne upotrebljavati kod mačaka, s obzirom da bi moglo da dovede do predoziranja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po primeni leka životinja liže mesto aplikacije, može nastati kratkotrajna hipersalivacija, uglavnom zbog prirode i kao posledica delovanja pomoćnih supstanci u preparatu.


  Među veoma retkim prijavama sumnji na neželjene reakcije nakon upotrebe leka opisane su prolazne kožne reakcije na mestu aplikacije (depigmentacija kože, lokalna alopecija, svrab, eritem) i generalizovani svrab ili alopecija. Izuzetno, mogu se javiti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi), povraćanje ili respiratorni simptomi.


  Učestalost neželjenih dejstava je definisana u skladu sa sledećom konvencijom:


  • veoma česta (više od 1 na 10 lečenih životinja ispoljava neželjena dejstva)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 lečenih životinja)

  • veoma retka (manje od 1 na 10 000 lečenih životinja, uključujući i izolovane slučajeve)


  Ukoliko primetite bilo kakvo ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.

  Ovaj proizvod je podesan za upotrebu kod pasa težine od 20 do 40 kg


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Topikalna primena na kožu. Samo za spoljnu upotrebu.

  Proverite da li je proizvod za odgovarajuću telesnu težinu vašeg psa.


  Doziranje:

  • 1 pipeta (2,68 mL) po psu telesne težine od 20 kg do 40 kg. Raspon doziranja je 6.7 – 13.4 mg fipronila po kilogramu telesne težine.


   image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristite naznačene uglove za lako otvaranje pakovanja kako biste uklonili pipetu iz blistera. Nemojte otvarati foliju makazicama, nožem ili drugim oštrim predmetima s obzirom da na ovaj način možete da oštetite pipetu. Držite pipetu uspravno i kucnite uski deo pipete, kako bi se obezbedilo da sav sadržaj bude u telu pipete. Odrežite vrh pipete pomoću makazica. Razmaknite krzno između lopatica tako da koža postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi sadržaj dospeo direktno na kožu, najbolje na dva različita mesta, jedno na bazi lobanje i drugo 2-3 cm iza.

  Vodite računa da izbegnete suvišno kvašenje dlake preparatom, jer tada dlaka na mestu primene može da izgleda ulepljeno. Međutim, ulepljen izgled nestaje u potpunosti u roku od 24 časa od aplikacije.

  U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati pipetu u blisteru i kutiji do upotrebe u cilju zaštite proizvoda od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Samo za spoljnu upotrebu. Izbegavati kontakt sa očima životinja Ukoliko dođe do slučajnog kontakta sa očima, odmah temeljno isprati oči vodom.

  Životinje treba izmeriti pre tretmana.

  image

  Važno je da se preparat nanese na mestu koje je nedostupno životinji a sa kojeg životinja neće moći da ga poliže.Takođe, onemogućiti da životinje nakon tretmana ližu jedna drugu.

  Do sada ne postoje dokumentovani podaci o potencijalnoj toksičnosti preparata za štence mlađe od 8 meseci koji su u kontaktu sa tretiranom kujom. Koristiti u skladu sa veterinarskom procenom dobrobiti/rizika procenom nadležnog veterinara o odnosu koristi i rizika .


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijska ispitivanja primene fipronila nisu pružila dokaz o postojanju teratogenog ili embriotoksičnog efekta. Bezbednost proizvoda nije utvrđena kod gravidnih kuja ili kod kuja u laktaciji. Koristite tokom graviditeta ili laktacije samo u skladu sa procenom nadležnog veterinara o odnosu koristi i rizika .


  image


  Predoziranje

  Tokom ispitivanja podnošljivosti nisu uočeni nepoželjni efekti kod štenadi starosti 8 sedmica, mladim psima i psima težine oko 2 kg koji su tretirani petostruko višim dozama odpreporučene. Rizik od pojave neželjenih reakcija se međutim povećava sa prekoračenjem preporučene doze. S toga preporuka je da se psi tretiraju uvek pipetom odgovarajuće veličine.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Do upotrebe čuvati pipete u originalnom pakovanju, ukloniti ih odmah nakon upotrebe.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na fipronil ili na bilo koju od pomoćnih supstanci treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom. Izbegavati kontakt prstiju sa sadržajem pipete.

  Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom.

  Ovaj proizvod može da izazove iritaciju sluzokoža i oka. Shodno tome, treba izbegavati kontakt preparata sa ustima ili očima.

  U slučaju akcidentalnog izlaganja oka, neophodno je dobro isprati oči čistom vodom.

  Gutanje proizvoda je štetno. Sprečite deci pristup pipetama i bacite iskorišćene pipete odmah nakon nanošenja proizvoda. U slučaju akcidentalnog gutanja, U slučaju akcidentalne ingestije (gutanja) preparata, potražite savet nadležnog lekara i pokažite uputstvo za upotrebu ili pakovanje.

  Tretirane životinje ne treba dirati i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Preporučuje se da se životinja ne tretira tokom dana, već rano uveče, i da skoro tretiranoj životinji se ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno ne sa decom.

  Nemojte da pušite, pijete ili jedete tokom nanošenja preparata. Oprati ruke nakon upotrebe.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni veterinarski medicinski proizvodi ili otpadni materijal koji potiče od upotrebe navedenih proizvoda se uništavaju u skladu sa važećim propisima. Ovaj proizvod može nepovoljno da deluje na vodene organizme.Ne kontaminirati jezera, vodotokove i kanale proizvodom ili praznom ambalažom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 18.05.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta plave boje od polipropilena u aluminijumskom blisteru. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 4 pipete i Uputstvo za lek. Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj i datum izdavanje dozvole: 323-01-00051-21-002 od 18.05.2022.image