Početna stranica Početna stranica

Promectine
ivermektin


UPUTSTVO ZA LEK


Promectine, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL Promectine, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. (INVESA)

Adresa: Esmeralda 19, 08950 Esplugues de Llobrergat (Barcelona) Spain Podnosilac zahteva: Agrimatco doo, Novi Sad

Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO NOVI SAD

  Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. (INVESA)

  Esmeralda 19

  08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espana


 2. IME LEKA


  Promectine 10 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol (23.2 mg)

  N –metil-2-pirolidon; povidon; glicerol.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola infekcija izazvanih sledećim endo- i ektoparazitima:


  Goveda:

  - Želudačno-crevni paraziti (odrasli oblici i larveni oblici IV stadijum): Ostertagia ostertagi (uključujući i inhibisane oblike), O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebostonum (odrasli oblici), Nematodirus helvetianus (odrasli oblici), N. spathiger (odrasli oblici).

  • Plućni paraziti: Dictyocaulus viviparus (odrasli i larve L4).

  • Štrkljevi (sva tri parazitska stadijuma): Hypoderma bovis, H. lineatum.

  • Vaši: Lignonathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

  • Šugarci: Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis (var. bovis).  image


  Svinje:

  - Želudačno-crevni paraziti (odrasli oblici i larve IV stadijum): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum ransoni (odrasli oblici).

  • Plućni paraziti: Metastrongylus spp. (odrasli oblici).

  • Vaši: Haematopinus suis.

  • Šugarci: Sarcoptes scabiei (var. Suis).


  Ovce:

  - Želudačno-crevni paraziti (odrasli i nezreli oblici): Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta,

  O. trifurcata, Trichostrongylus axei (odrasli oblici), T. vitrinus (odrasli oblici), T. colubriformis, Nematodirus fillicolis, Cooperia curticei, Oesophagostomum colombianum, O. venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis (odrasli oblici).

  • Plućne paraziti (odrasli i nezreli oblici): Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rujesceus.

  • Nazalni štrkljevi: Oestrus ovis (svi larveni oblici).

  • Vaši: Sarcoptes scabiei, Psoroptes comunis (var. Ovis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se kravama i ovcama čije mleko se koristi za ishranu ljudi 60 dana pre teljenja i jagnjenja. Ne davati intramuskularno i intravenski.

  Ovaj lek se ne sme koristiti kod vrsta za koje nije indikovan, posebno kod nekih rasa pasa (koli, engleski ovčari, druge slične rase i njihovi mešanci).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije kod nekih životinja, ponekad se može javiti bol ili inflamacija. Ove lokalne reakcije prolaze bez lečenja. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterianra.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda i ovce: Jednokratno, subkutano, 1 ml Promectine-a na 50 kg telesne mase (ekvivalentno 0.2 mg ivermektina po 1 kg telesne mase).

  Svinje: Jednokratno, subkutano, 1.5 ml Promectine-a na 50 kg telesne mase (ekvivalentno 0.3 mg ivermektina na 1 kg telesne mase).

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Ukoliko se životinje grupno tretiraju, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne sme se aplikovati intravenski i intramuskularno.


  Kod aplikacije koristiti sterilan pribor i dezinfikovati mesto davanja, da bi se smanjio rizik od klostridijalne infekcije.

  Doze veće od 10 ml podeliti i aplikovati na dva mesta da bi smanjili mogućnost pojave lokalne reakcije.

  Promectine je efikasan protiv svih stadijuma goveđeg štrklja. Za postizanje najboljih rezultata, goveda treba lečiti odmah nakon završetka sezone muva.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Ukoliko se životinje grupno tretiraju, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice):49 dana Ovce (meso i iznutrice): 42 dana Svinje (meso i iznutrice): 28 dana Mleko: Nije za upotrebu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Ne sme se aplikovati intravenski ili intramuskularno.

  Ne koristiti kod jedinki čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu. U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • Suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom duđeg vremenskog perioda

  • Subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelminitke treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr.test redukcije broja jaja u fecesu).

   Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelminitik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

   Ivermektin ima veliku terapijsku širinu. Simptomi predoziranja u težim slučajevima su uplašenost životinje, konvulzije i koma. Ipak, ako dođe do predoziranja treba primeniti simptomatsku terapiju.


   image


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Ako se upotrebljava u preporučenim dozama, nema štetnih efekata na plodnost i graviditet kod životinja. Preparat se ne sme davati u periodu laktacije ukoliko se mleko koristi za ljudsku upotrebu.


   Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Ne konzumirati piće i duvan dok se rukuje sa lekom, oprati ruke nakon upotrebe. Držati van domašaja dece. Izbegavati direktan kontakt leka sa očima, sluzokožom , ranama i povređenom kožom. Ukoliko ipak dođe do neželjenog kontakta, taj deo tela oprati većom količinom čiste vode. U slučaju samoubrizgavanja zatražiti pomoć lekara.


   Predoziranje

   Ivermektin ima veliku terapijsku širinu. Simptomi predoziranja u težim slučajevima su uplašenost životinje, konvulzije i koma. Ipak, ako dođe do predoziranja treba primeniti simptomatsku terapiju.


   Inkompatibilnost

   Nije opisana


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Prazne bočice (boce) i ostatke neupotrebljenog leka, treba ukloniti na neškodljiv način za okolinu i u skladu sa važećim propisima. Otpad ne bacati u vodotokove


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.11.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje

1x50mL i 1x100 mL:

Primarno pakovanje: bočica od polipropilena, zatvorena zapušačem od bromobutil gume sive boje i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: složiva, kartonska kutija.

ATCvet kod: QP54AA01

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 50 mL: 323-01-00190-19-001 od 19.11.2019. godine

1 x 100 mL: 323-01-00191-19-001 od 19.11.2019. godineimage