Početna stranica Početna stranica

OXYKEL RETARD
oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


Oxykel retard, rastvor za injekciju, 200mg/mL, 1x100 mL

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA N.V.

Adresa: Sint Lenaartseweg 48, Hoogstraten, Belgija Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o.

Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Srbijaimage


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MAKROPROGRES d.o.o.,

Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KELA N.V.

Sint Lenaartseweg 48, Hoogstraten, Belgija


 1. IME LEKA Oxykel Retard

  oksitetraciklin 200mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, ovce


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  oksitetraciklin hidrohlorid ekv. 200 mg/mL oksitetraciklina

  Pomoćne supstance:

  magnezijum oksid, laki; natrijum-formaldehid-sulfoksilat; povidon (E1201); monoetanolamin; N- metilpirolidon; voda za injekcije


 3. INDIKACIJE


  Goveda: Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin (infekcije respiratornog trakta - bronhopneumonija, transportna groznica; oboljenja papaka - interdigitalna nekrobaciloza).

  Svinje: Lečenje infekcija respiratornog trakta (enzootska pneumonija, atrofični rinitis, infekcije prouzrokovane sa Pasteurella spp. i Haemophilus spp.); Mastitis-metritis-agalakcija sindrom (MMA)

  Ovce: Lečenje infekcija respiratornog trakta; enzootski abortus (hlamidioza).


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod goveda u laktaciji.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega.

  Ne davati konjima zbog opasnosti od kolitisa.


  image


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Oxykel retard može prouzrokovati alergijske i anafilaktičke reakcije kod osetljivih životinja. Lokalne reakcije tkiva (lokalni otok, nekrotična upala mišića sa inkapsulacijom vezivnog tkiva koja se razvija u povredu vezivnog tkiva tokom 35 dana) na mestu uboda se često javljaju. Kod tretiranih životinja, naročito kod onih sa smanjenom pigmentacijom kože, može da se razvije fotodermatitis nakon izlaganja intenzivnim sunčevim zracima.

  Sposobnost tetraciklina da se veže za kalcijum može prouzrokovati deponovanje u kostima i zubima i diskoloraciju zuba.

  Primena tetraciklina može dovesti do kardiovaskularnih poremećaja i hipokalcemije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i ovce


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje, jednokratno, duboko intramuskularno u dozi, koja za sve vrste životinja iznosi: 20 mg oksitetraciklina/kg t.m. (ekv. 1 ml leka/10 kg t.m.).

  Na jedno injekciono mesto, ne aplikovati više od 25 ml leka (goveda), 15 ml leka (svinje) i 10 ml leka (ovce).

  U zavisnosti od težine i trajanja infekcije, lek se može ponovo primeniti posle 3 dana. Sledeća injekcija se aplikuje na drugom mestu ili drugoj strani.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primenjuje se intramuskularno.


 9. KARENCA


  Goveda: meso: 53 dana

  Ne primenjuje se kod goveda čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Svinje: meso: 32 dana

  Ovce: meso: 22 dana

  mleko: 168 sati (7 dana)


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.


  image


  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe neotvorene bočice: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne primenjuje se kod goveda u laktaciji.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kod nekih patogenih mikroorganizama primećen je razvoj rezistencije: primena leka treba da se zasniva na rezultatima testova osetljivosti.

  Neodgovarajuća primena ovog leka može pospešiti razvoj bakterija otpornih na oksitetraciklin i umanjiti efikasnost terapija tetraciklinom usled rizika od unakrsne rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline preporučuje se da ne rukuju lekom.

  Treba izbegavati direktan ili indirektan kontakt leka sa kožom i sluzokožom zato što postoji rizik od razvoja preosetljivosti.

  Oprati ruke posle svakog kontakta sa lekom.

  U slučaju da dođe do kontakta sa očima ili kožom, odmah isprati vodom jer može doći do iritacije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Zbog teratogenog i fetotoksičnog delovanja, primena leka kod gravidnih životinja nije dozvoljena. Lek se može koristiti samo u izuzetnim slučajevima, u skladu sa procenom odnosa rizika i koristi od strane odgovornog veterinara.

  Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji.


  Interakcije

  Tetraciklini formiraju helate sa dvovalentnim i trovalentnim jonima (Ca2+, Mg2+, Fe3+), pa ih stoga ne treba istovremeno primenjivati. Ne upotrebljavati u kombinaciji sa penicilinima ili cefalosporinima.


  Predoziranje

  Tretman alergijskih i anafilaktičkih reakcija: antihistaminici, kortikosteroidi, antikoagulansi. Dugotrajna primena može uzrokovati gastrointestinalne smetnje i promene u intestinalnoj flori. Visoke doze ili hronična primena oksitetraciklina može usporiti rast i zarastanje kostiju kod mladih životinja.

  Hronično predoziranje može dovesti do akumulacije preparata, hepatotoksičnosti i nefrotoksičnosti.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati lek Oxykel retard sa drugim injekcionim preparatima u istom špricu.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  image


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.04.2018.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (II hidrolitičke grupe) zapremine 100 mL sa čepom od sive brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj dozvole: 323-01-00336-17-001 od 25.04.2018.


image