Početna stranica Početna stranica

Parvosin-Ol
vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, CAPM V 198, soj S-27UPUTSTVO ZA LEK


PARVOSIN-Ol, emulzija za injekciju, 1 x 50 doza (100 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.


Adresa: KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: Provet doo

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA a.s.

  68323 Ivanovice na Hane, Češka Republika


 2. IME LEKA PARVOSIN-Ol

  vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj S-27 emulzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (2 mL) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani parvovirus svinja CAPM V198, soj S-27 najmanje 4 log2*

  *titar (HI) antitela u serumu zamorčića, nakon primene ¼ doze za svinje


  Konzervans:

  Tiomersal 0.2 mg

  Formaldehid (rezidualni) 0.08 %


  Ostale pomoćne supstance:

  Montanid ISA 25 VG

  Uljana emulzija bele do ružičaste boje.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju krmača, nazimica i nerastova protiv parvoviroze svinja.

  Nakon imunizacije, dolazi do porasta titra HI antitela. Maksimalan titar antitela je zabeležen nakon 35 dana i ona se zadržavaju 6 meseci.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane svinje.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon primene vakcine se na mestu aplikacije može očekivati razvoj lokalne reakcije (otok, bol) koja spontano prolazi u roku od 2-3 nedelje.

  Kao kod mnogih drugih vakcina, moguć je razvoj reakcija preosetljivosti (anafilakse). U tim slučajevima treba primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju (npr. adrenalin intramuskularno ili glukokotrikoide intravenski).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba.


  Vakcina se aplikuje u dozi od 2 mL duboko intramuskularno, u mišiće iza uha.

  Nazimice i krmače:

  Primarna vakcinacija: jedna doza vakcine 2-4 nedelje pre pripusta Naredne redovne vakcinacije: jedna doza vakcine 2-4 nedelje pre pripusta Nerastovi:

  Primarna vakcinacija: jedna doza vakcine najmanje 2 nedelje pre pripusta.

  Za održavanje imuniteta, revakcinacija se sprovodi primenom jedne doze vakcine najkasnije 6 meseci od primene prethodne doze vakcine.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati deo „Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja”:


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.

  Zbog mogućeg razvoja lokalne reakcije na mestu aplikacije, ne preporučuje se klanje svinja u prvih 10 dana nakon vakcinacije.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi 2-8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  image


  Rok upotrebe: 36 meseci

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pre primene dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25 °C). Bočicu promućkati pre upotrebe.

  Ne preporučuje se klanje svinja u roku od 10 dana nakon vakcinacije, zbog razvoja lokalnih reakcija na mestu primene vakcine.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za korisnike:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka na mestu uboda, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima može dovesti do gubitka prsta ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina vakcine, i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

  Za lekare:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine vakcine mogu dovesti do intenzivnog oticanja na mestu uboda, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se može primenjivati tokom graviditeta.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se ona primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog leka se donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Primena dvostruke doze vakcine kod svinja nije izazvala neželjene reakcije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.12.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke grupe II, sa 100 mL vakcine, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom ili flip-off kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00344-19-001 od 19.12.2019.


Vakcina indukuje stvaranje specifičnih antitela protiv parvovirusa u cilju zaštite embriona i fetusa kod nazimica i krmača tokom graviditeta.

Kod nerastova, antitela u visokom titru sprečavaju replikaciju parvovirusa u reproduktivnim organima i redukuju rizik od prenosa bolesti parenjem.

Nakon primarne vakcinacije dolazi do porasta titra specifičnih antitela (IHA). Maksimalni titar ovih antitela je zabeležen 35 dana nakon vakcinacije, a mogu se detektovati do 6 meseci nakon vakcinacije.image