Početna stranica Početna stranica

Siccamed+
kloksacilin, ampicilinUPUTSTVO ZA LEKSiccamed+, intramamarna suspenzija, 600 mg/5.4 g + 300 mg/5.4 g, 20 x 5.4 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd – Čukarica, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO,

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Siccamed+

  600 mg/5.4g + 300 mg/5.4 g intramamarna suspenzija

  za krave u periodu zasušenja kloksacilin, ampicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (5.4 g intramamarne suspenzije) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kloksacilin (u obliku kloksacilin benzatina) 600.0 mg

  Ampicilin (u obliku ampicilin trihidrata) 300.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Aluminijum-distearat, parafin tečni, laki. Intramamarna suspenzija.


 4. INDIKACIJE


  Lek Siccamed+ je formulisan za upotrebu kod krava na početku perioda zasušenja, odnosno odmah nakon poslednje muže. Lek je namenjen kako za lečenje postojećih mastitisa tako i za zaštitu vimena od daljih infekcija tokom perioda zasušenja. Siccamed+ efikasno deluje protiv gram-pozitivnih i gram- negativnih mikrorganizama koji izazivaju infekcije vimena, protiv Streptococcus agalactiae i drugih Streptococcus vrsta, stafilokoka otpornih i osetljivih na peniciline, Corinebacterium spp., Arcanobacterium spp., Escherichia coli i drugih osetljivih gram-negativnih bakterija.

  Kloksacillin benzatin i ampicilin trihidrat u ovoj formulaciji održavaju efikasne antibakterijske koncentracije u vimenu krava u zasušenju i do 10 nedelja bez iritacije tkiva.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod krava koje imaju kratak period zasušenja.


  image


  Nije namenjen za upotrebu u periodu kraćem od 49 dana do očekivanog termina teljenja. Ne koristititi kod životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline.

  Ne sme da se koristiti u terapiji krava u laktaciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava alergijske reakcije.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu zasušenja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramamarna upotreba.

  Lek Siccamed+ se primenjuje u periodu zasušenja. Posle zadnje muže u laktaciji očistiti i dezinfikovati sise i ubrizgati sadržaj jednog intramamarnog šprica u svaku četvrt kroz sisni kanal. Izbeći kontaminaciju vrha šprica.

  Kod tretmana junica važno je da vrh šprica ne prodire u sisu. Preporučuje se sledeća procedura: Životinja mora biti pravilno imobilisana. Sise moraju biti očišćene i dezinfikovane. Otvor sise mora biti lociran i vrh šprica postavljen na otvor ali ne i uvučen. Kada se potisne klip injektora antibiotik lako prolazi kroz sisu u vime.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namenjen za upotrebu u periodu kraćem od 49 dana do teljenja. Mleko za ljudsku upotrebu može da se koristi 156 sati posle teljenja.

  Ako se krava oteli ranije od 49 dana od poslednjeg tretmana, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 56 (49 + 7) dana od poslednjeg tretmana.

  Meso tretiranih životinja nije za upotrebu 28 dana od poslenje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  image


  Rok upotrebe: 2 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom aplikacije kod junica važno je da vrh šprica ne prodire u sisu. Preporučuje se sledeća procedura:

  Životinja mora biti pravilno imobilisana. Sise moraju biti očišćene i dezinfikovane. Otvor sise mora biti lociran i vrh šprica postavljen na otvor, ali ne i uvučen u njega. Kada se potisne klip injektora antibiotik lako prolazi kroz sisu u vime.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom aplikacije ovog leka treba koristiti zaštitne rukavice kako bi se sprečio kontakt sa kožom. Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može bezbedno koristi tokom graviditeta. Ne sme se koristiti kod krava u periodu laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Ako se lek primenjue na propisan način, nema uticaja na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.02.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: intramamarni špric od belog polietilena, zatvoren HDPE klipom bele boje i zaštitnom LDPE kapicom bele boje, sa 5.4 g intramamarne suspenzije.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 20 intramamarnih špriceva spakovanih u polietilensku kesu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RC26

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00148-20-001 od 23.02.2021.image