Početna stranica Početna stranica

KETAL
propilenglikol, metionin, kobalt-sulfat, mangan–sulfat, bakar-sulfat

UPUTSTVO ZA LEK


KETAL, oralni rastvor, 1x1000 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA KETAL

  propilenglikol, metionin, kobalt-sulfat, mangan–sulfat, bakar-sulfat oralni rastvor

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:


  Aktivne supstance:

  Propilenglikol 830 mg

  DL-metionin 18 mg

  Kobalt (II)-sulfat, heptahidrat 0.1 mg

  Mangan (II)-sulfat, monohidrat 0.2 mg

  Bakar (II)-sulfat, pentahidrat 0.15 mg


  Pomoćne supstance:

  Fosforna kiselina, koncentrovana; voda, prečišćena.


 4. INDIKACIJE


  Primena leka KETAL indikovana je u sledećim slučajevima:


  • lečenje subkliničke i kliničke ketoze

  • poboljšanje opšteg stanja neposredno pre partusa, kao i u periodu posle telenja kod visokoproduktivnih mlečnih krava


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje dodavanjem u vodu za piće. Dnevna doza iznosi od 300-500 ml po životinji.

  Dnevna doza može da se pomeša sa ukupnom dnevnom količinom vode i stavi životinjama na raspolaganje da piju po volji ili da se podeli i da životinjama dvokratno (pri jutarnjem i večernjem napajanju).


  Tretman se ponavlja dva puta u toku 4-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Radi postizanja potpunijeg terapijskog efekta leka, preporučuje se i intravenska aplikacija glukoze.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 °C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprezno rukovati ovim lekom kako bi se izbegao slučajni kontakt sa kožom ili očima. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima potrebno je da se ispere sa velikom količinom vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od 1000 ml

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA16QA**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0313-12-001 30.01.2014.