Početna stranica Početna stranica

Suramox 50% premix
amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


SURAMOX 50%, premiks za mediciniranu hranu, 1x 5 kg SURAMOX 50%, premiks za mediciniranu hranu, 1x 25 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.

Adresa: 8-10 Rue des Aulnaies, 95420 Magny en Vexin, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet d.o.o.

Adresa: Vrbnička 1b, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  VIRBAC S.A., 8-10 Rue des Aulnaies, 95420 Magny en Vexin, Francuska


 2. IME LEKA


  SURAMOX 50%

  Amoksicilin 500 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za prasad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži: Aktivna supstanca:

  Amoksicilin (u obliku trihidrata, obloženog) 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Kukuruzno brašno, povidon, lecitin, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni. Žuti do smeđi prašak sa malo belih i žutih zrnaca.


 4. INDIKACIJE


  Kontrola infekcija koje prouzrokuju Streptococcus suis, kao i drugi mikroorganizmi osetljivi na amoksicilin kod prasadi u fazi zalučenja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primjenjivati kod životinja sa presetljivošću na amoksicilin i β-laktamske antibiotike. Ne primenjivati kod lagomorfa ili glodara kao što su kunići, hrčkovi, zamorci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati alergijsku reakciju tokom aplikacije, koja može biti ozbiljna. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Zalučena prasad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u dozi od 15 mg amoksicilina (u obliku trihidrata) po kg telesne mase dnevno, 14 dana uzastopno.

  Mešanje u hranu se vrši u koncentraciji od 400 ppm (800 g leka Suramox 50%) po toni hrane za starter. Za prasad uzrasta preko 6 nedelja mešati lek u koncentraciji od 300 ppm (ili 600 g leka Suramox 50%) po toni hrane.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinja i može biti smanjen. U skladu sa tim, može biti potrebno korigovanje koncentracije leka, kako bi se osiguralo tačno doziranje i izbeglo subdoziranje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kako bi obezbedili potpuno umešavanje, ovaj lek bi trebalo pomešati sa odgovarajućom, manjom količinom hrane pre finalnog umešavanja.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 30 °C. Rok upotrebe: 2 godine na temperaturi do 30 °C.

  Rok upotrebe posle umešavanja u hranu: 90 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza za primenu na životinjama

  Premiks za mediciniranu hranu je namenjen samo za spravljanje medicinirane hrane i ne sme se koristiti direktno.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama  image


  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergije) posle injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka savetuje se da ne rukuju ovim preparatom

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražžiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć

  Oprati ruke posle svake upotrebe ovog leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Istovremena primena bakteriostatskih antibiotika neutrališe baktericidno dejstvo amoksicilina.

  Ne primenjivati istovremeno sa neomicinom zato što blokira resorpciju peroralno datih penicilina.


  Predoziranje

  Lek se dobro podnosi u mnogo većim dozama od preporučene.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.06.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: kesa 1x5 kg; kesa 1x25 kg;

kesa je sačinjena od četiri sloja: unutrašnji sloj je troslojan: polietilen niske gustine,/ kraft papir/ kompleks (kraft/polietilen/aluminijum), spoljašnji sloj je kraft papir

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x5 kg: 323-01-00268-18-001 od 04.04.2019.

1x25 kg: 323-01-00269-18-001 od 04.04.2019.image