Početna stranica Početna stranica

Flumechina 50%
flumekvinUPUTSTVO ZA LEK


Flumechina 50%, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 L Flumechina 50%, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A.


Аdresa: Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija


Podnosilac zahteva: CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU


Аdresа: Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU;

  Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CHEMIFARMA S.p.A.;

  Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija


 2. IME LEKA Flumechina 50%

  500 mg/mL oralni rastvor za brojlere flumekvin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Flumekvin 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum hidroksid, prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Kolibaciloza, salmoneloza, pastereloza kod brojlera.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: za oralnu primenu u vodi za piće.

  Lek se primenjuje dodavanjem u vodi za piće, u dozi od 2,4 mL leka/100 kg.t.m. (što je jednako 12 mg flumekvina/kg t.m.), tokom 3-5 dana.

  Kako bi se aplikovala potrebna doza leka, mora se primeniti adekvatna količina rastvora poštujući sledeću formulu i proračun:


  mg proizvoda

  srednja vrednost telesne mase

  broj životinja koje

  po kg telesne

  X

  životinja koje se tretiraju

  X

  se tretiraju

  mase

  (u kg)

  mg proizvoda po

  Ukupna količina popijene vode predhodnog dana (u litrima)

  = litru vode za piće


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Način primene:

  Lek treba u potpunosti rastvoriti u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara. Ne prekoračivati dozu u mg/kg telesne mase na dan.

  Svež rastvor praviti svakih 12 sati.


 10. KARENCA


  Meso brojlera: 3 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 24 meseca.

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca.

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 24 h, pod uslovom da se čuva na temperaturi do 25

  °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Uvek kada je to moguće, hinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u sažetku karakteristika leka i uputstvu za lek, može da dovede po povećanja zastuplejnosti bakterija rezistentnih na hinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim (fluoro)hinilonima zbog moguće unakrsne rezistencije.

  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt sa proizvodom tokom rukovanja. Koristiti zaštitne rukavice. U slučaju kontakta, mesto koje je došlo u dodir sa lekom dobro isprati sa većom količinom vode.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Ne kombinovati sa sulfonamidima i trimetoprimom.


  Inkompatibilnost

  Lek ne treba davati u vodu koja je izuzetno kisela.


  Predoziranje

  Ne prekoračivati propisanu dozu leka.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Imajući u vidu osetljivost flumekvina na svetlost,veliku razblaženost prilikom aplikacije leka živini i propisani rok terapije do 5 dana, može se zaključiti da lek, ukoliko se koristi na propisan način, ne predstavlja rizik za vodotokove i ekosistem. Prazna pakovanja leka kao i eventualni neiskorišćeni sadržaj ne odlagati i ne prosipati u prirodu ili vodotokove.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.07.2022.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena visoke gustine, zapremine 1L i 5L, sa zatvaračem sa navojem od polipropilena.

Režim izdavanja: Lek se može izdati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA91

Broj i datum izdavanja dozvole:

pakovanje 1 x 1 L: 323-01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine

pakovanje 1 x 5 L: 323-01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine


image