Početna stranica Početna stranica

Advantage za velike mačke i kuniće kućne ljubimce
imidaklopridUPUTSTVO ZA LEK


image

Advantage za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 ml


image

Advantage za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH


Adresa: Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Bayer d.o.o.

  Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA


  Advantage za male mačke i kuniće kućne ljubimce

  40 mg / 0.4 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu imidakloprid


  Advantage za velike mačke i kuniće kućne ljubimce

  80 mg / 0.8 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu imidakloprid


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

Imidakloprid: 100 mg/mL (10%) Jedna tuba sadrži:

tuba

Imidakloprid

Benzilalkohol

E321

Advantage za male mačke i kuniće kućne ljubimce (≤4kg)

0.4 mL

40 mg

332.8 mg

0.4 mg

Advantage za velike mačke i kuniće kućne ljubimce (>4kg)

0.8 mL

80 mg

665.6 mg

0.8 mg


Pomoćne supstance:

benzilalkohol

832 mg/mL

butilhidroksitoluen (E321)

1 mg/mL


4.

propilen-karbonat


INDIKACIJEimage


Prevencija i tretman infestacija buvama kod mačaka.

Za tretman infestacija buvama kod kunića kućnih ljubimaca.


Lek se kod mačaka može koristiti i kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD).


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Ne tretirati mačiće mlađe od 8 nedelja koji sisaju.

  Ne primenjivati na kunićima koji se koriste za ishranu ljudi.

  Ne primenjivati na kunićima kućnim ljubimcima mlađim od 10 nedelja.

  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na bilo koji od sastojaka ovog leka.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek je gorkog ukusa i ponekad se može javiti pojačano lučenje pljuvačke u slučaju da životinja liže mesto aplikacije odmah nakon primene. Ovo nije znak trovanja i nestaje nakon nekoliko minuta bez ikakvog tretmana (vidi 8).

  U veoma retkim slučajevima može doći do reakcija na koži kao što su gubitak dlake, crvenilo, svrab i lezije po koži.

  Agitacija je takođe prijavljena.

  Prekomerno lučenje pljuvačke i neurološki znaci kao što su loša koordinacija, tremor i depresija se izuzetno javljaju kod mačaka.

  Ako primetite bilo kakvo ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite veterinara.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke i kunići kućni ljubimci


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Mačke

  Veličina tube koju treba primeniti

  Zapremina (ml)

  Imidakloprid (mg/kg telesne mase)

  ≤4 kg

  Advantage za male mačke i kuniće

  kućne ljubimce

  0,4

  Minimalno 10

  >4 - 8 kg

  Advantage za velike mačke i

  kuniće kućne ljubimce

  0,8

  Maksimalno 20


  Kunići kućni ljubimci

  Veličina tube koju treba primeniti

  Zapremina (ml)

  Imidakloprid (mg/kg telesne mase)  image


  ≤ 4 kg

  Advantage za male mačke i kuniće

  kućne ljubimce

  0,4

  Minimalno 10

  >4 - 8 kg

  Advantage za velike mačke i

  kuniće kućne ljubimce

  0,8

  Maksimalno 20  Za životinje preko 8 kg koristiti dve tube Advantage za velike mačke i kuniće kućne ljubimce (0.8 mL).

  Preporučena minimalna doza iznosi 10 mg imidakloprida/kg telesne mase, što je ekvivalentno 0.1 mL leka Advantage/kg telesne mase.

  Režim doziranja treba da bude zasnovan na lokalnom epidemiološkom stanju.

  Lek treba primenjivati jednom mesečno kada se koristi kod mačaka kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama.

  Tretman treba ponoviti posle 4 nedelje. Potrebno je tretirati i životinje u fazi laktacije kao i njihovo potomstvo.

  Preparat ubija buve u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman sprečava dalju infestaciju buvama tokom tri do četiri nedelje kod mačaka i do nedelju dana kod kunića kućnih ljubimaca.

  Ukoliko se ukaže potreba za ponovljenim tretmanom ranije od 4 nedelje, njega ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.


  Može se dogoditi da se re-infestacija buvama iz okoline nastavi tokom 6 nedelja ili duže nakon početka tretmana. U tom slučaju je potrebno obaviti više od jednog tretmana, zavisno od prisustva buva u okolini. Kao dodatna zoohigijenska mera, preporučuje se odgovarajući tretman okoline protiv odraslih jedinki buva i njihovih razvojnih stadijuma.

  U cilju smanjivanja re-infestacije novim buvama, preporučuje se tretman svih mačaka i kunića u domaćinstvu.


  Lek zadržava svoju efikasnost i u slučaju kad se životinja pokvasi, na primer ako je životinja izložena kiši. Međutim, zavisno od prisustva buva u okolini, može se javiti potreba za

  ponovnim tretmanom. U takvim slučajevima tretman ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.


  Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti zatvarač. Okrenuti zatvarač, postaviti ga drugom stranom na tubu i okretanjem probušiti plastičnu membranu tube (videti sliku 1).


  image

  Slika 1


  Primena kod mačke


  image


  image

  Razgrnuti dlaku na vratu mačke u podnožju lobanje da se vidi koža.


  image

  Slika 2


  Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu (videti sliku 2).


  Primena kod kunića

  image

  Slika 3


  Razgrnuti dlaku na vratu kunića u podnožju lobanje da se vidi koža.

  Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu (videti sliku 3).


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primena u podnožju lobanje će svesti na minimum mogućnost da životinja oliže lek. Nanositi samo na neoštećenu kožu.

  Sprečiti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja.

  Lek je gorkog ukusa i ponekad se može javiti pojačano lučenje pljuvačke u slučaju da životinja liže mesto aplikacije odmah nakon primene. Ovo nije znak trovanja i nestaje nakon nekoliko minuta bez ikakvog tretmana.


 6. KARENCA


  Nije primenljivo.


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  image


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe posle otvaranja: Kompletan sadržaj tube se mora odmah naneti na kožu životinje.


 8. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje. Ne dozvoliti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja.

  Lek je samo za spoljnu upotrebu i ne treba ga primenjivati oralno.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek

  Lek sadrži benzil alkohol koji može izazvati senzibilizaciju kože ili prolazne reakcije kože ( iritaciju, peckanje).

  Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima i ustima.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću kože mogu posebno biti osetljive na ovaj lek. U vreme primene leka ne sme se jesti, piti ili pušiti.

  Vodom i sapunom oprati svaku kontaminaciju kože.

  Ukoliko lek slučajno dospe u oči, oči treba dobro isprati vodom. Ukoliko iritacija kože ili oka potraje potrebna je intervencija lekara.

  Ukoliko dođe do slučajnog gutanja leka potrebna je hitna intervencija lekara. Dobro oprati ruke nakon primene leka.

  Ne treba milovati ili četkati životinje dok se mesto aplikacije ne osuši (obično oko sat vremena).


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Tokom studije na pacovima i kunićima, nisu primećeni toksični efekti na reprodukciju pacova niti primarni embriotoksični, odnosno teratogeni toksični efekti.

  Postoje ograničene studije na gravidnim ženkama i ženkama kunića u periodu laktacije, zajedno sa njihovim potomstvom. Do sada dobijeni dokazi ukazuju da se kod ovih životinja ne očekuju štetni efekti.


  Interakcije

  Nisu primećene interakcije između dvostruke preporučene doze ovog proizvoda i sledećih često primenjivanih veterinarskih proizvoda: lufenurona, pirantela i prazikvantela (mačke). Takođe je dokazana kompatibilnost proizvoda prilikom velikog broja različitih rutinskih tretmana u praktičnim uslovima, uključujući vakcinaciju.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Kod mačaka nije bilo neželjenih kliničkih znakova nakon primene pet terapijskih doza nedeljno, u periodu od osam uzastopnih nedelja.  image


  Kod kunića nije bilo kliničkih znakova neželjenih efekata nakon primene doza do 45 mg/kg telesne mase (četiri terapijske doze) nedeljno, u periodu od četiri uzastopne nedelje.

  U retkim slučajevima predoziranja ili u slučaju da životinja liže tretirano krzno, mogu se javiti poremećaji nervnog sistema (kao što su trzaji, tremor, ataksija, midrijaza, mioza, letargija).


  Mala je verovatnoća trovanja životinja nakon slučajnog oralnog unošenja. U tom slučaju, treba preduzeti simptomatsko lečenje. Nema specifičnog antidota, ali primena aktivnog uglja može biti od koristi.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.08.2019.


 11. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polipropilena bele boje. Sekundarno pakovanje: blister u kartonskoj kutiji.

Punjenje:

0.4 mL po tubi (40 mg imidakloprida)

0.8 mL po tubi (80 mg imidakloprida) Veličina pakovanja:

Blister sa 4 tube, 4 x 0.4 mL;

Blister sa 4 tube, 4 x 0.8 mL.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX17

Broj i datum izdavanja dozvole:

Advantage za male mačke i kuniće kućne ljubimce: 323-01-00013-19-002 od 12.08.2019.


Advantage za velike mačke i kuniće kućne ljubimce: 323-01-00014-19-002 od 12.08.2019.


image