Početna stranica Početna stranica

Taf 25%
tiamfenikolUPUTSTVO ZA LEKTaf 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 80 mL Taf 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 1 L Taf 25%, oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 5 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.P.A.


Аdresa: Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija


Podnosilac zahteva: CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU


Аdresа: Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU;

  Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CHEMIFARMA S.P.A.;

  Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija


 2. IME LEKA Taf 25%

  250 mg/mL oralni rastvor za brojlere tiamfenikol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamfenikol 250 mg


  Pomoćne supstance:

  N,N – dimetil-acetamid, propilen glikol. Bistar, bezbojan ili bledožut rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Taf 25% je namenjen za lečenje respiratornih infekcija (CRD, infektivna korica) i digestivnih infekcija brojlera izazvanih mikroorganizmima osetljivim na tiamfenikol (Mycoplasma spp.; Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Ornotobacterium rhinotracheale, Clostridium pefringens.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena kod životinja preosetljivim na tiamfenikol. Takođe ovaj lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko se mogu pojaviti poremećaji digestivnog trakta (dijareja, mučnina, povraćanje) ili promene na koži u vidu osipa. Takvi poremećaji prolaze spontano po prestanku tretmana.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Taf 25% primenjuje se za oralnu upotrebu, rastvoren u vodi za piće, u skladu sa uputstvima dobijenih od veterinara, vodeći računa da se ne prekorači doza aktivne supstance u mg/kg telesne mase na dan. Precizno odrediti telesnu masu kako bi se obezbedilo pravilno doziranje. Pažljivo rastvoriti lek u vodi za piće u sledećim dozama:

  1.6-2.0 mL leka Taf 25% na 10 kg. telesne mase, što odgovara 40-50 mg tiamfenikola na 1 kg telesne mase tokom 3 do 5 dana, ili 80-125 mL leka Taf 25% na 100 L vode za piće tokom 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre davanja leka preporučuje se uskraćivanje vode izvesno vreme kako bi se obezbedilo potpuno uzimanje medicinirane vode. Ukloniti svu zaostalu vodu iz pojilica ili sistema za napajanje i zatim dati mediciniranu vodu kao jedini izvor vode za piće. Ukoliko brojleri popiju mediciniranu vodu, dopuniti pojilice ili sistem sa nemediciniranom vodom. Tretman vodom mediciniranom lekom sa Taf 25% ponoviti svakih 12 sati do kraja tretmana.


 10. KARENCA


  Za meso brojlera: 4 dana.

  Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 36 meseci (3 godine).

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera, za pakovanje od 5 L: 3 meseca. Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće 12 h.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Usled bolesti može doći do smanjenog unosa leka kod nekih životinja. Za jedinke koje uzimaju manje količine medicinirane vode, treba nastaviti sa parenteralnom terapijom, koristeći odgovarajuće injekcione preparate uz savet doktora veterine. Ponavljanje ili dugotrajno davanje leka treba izbegavati, poboljšavajući zootehničke mere, i uz primenu kvalitetnijeg čišćenja i dezinfekcije objekata.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek primenjivati isključivo u vodi za piće na osnovu uputstva.

  Uvek kada je to moguće lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma zbog različite osetljivosti mikroorganizama na tiamfenikol.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tiamfenikol. Ograničiti pristup mediciniranoj vodi za druge životinje.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rada izbegavati direktan kontakt sa preparatom. Koristiti zaštitnu opremu, rukavice, mantil, masku za lice. Ukoliko dođe do kontakta odmah isprati sa dosta čiste vode.

  Ukoliko dođe do slučajne ingestije, potrebno je što pre obratiti se nadležnom lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamfenikol ne treba da rukuju sa ovim preparatom. Za vreme rukovanja preparatom, ne sme se jesti, piti ili pušiti.

  Oprati ruke nakon svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Taf 25% ne treba primenjivati u kombinaciji sa baktericidnim antibioticima kao što su penicilini ili cefalosporini.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata, ali ne treba istovremeno u vodi za piće dodavati druge lekove.


  Predoziranje

  Ne prekoračivati propisanu dozu leka.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Plastičnu bocu sa zaštitnim sigurnosnim čepom za otvaranje, kao i eventualni preostali sadržaj u njoj, ne odlagati ili prosipati u prirodu ili vodene tokove. Neutrošeni lek uništiti shodno važećim propisima.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek i pakovanje uništiti shodno važećoj zakonskoj regulativi.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Pakovanje od 80 mL: bočica od polietilena bele boje, zatvorena sigurnosnim zatvaračem sa navojem od polietilena male gustine plave boje.

Pakovanje od 1 L: boca od polietilena bele boje, zatvorena sigurnosnim zatvaračem sa navojem od polietilena male gustine plave boje.

Pakovanje od 5 L: kontejner od polietilena bele boje, zatvorena sigurnosnim zatvaračem sa navojem od polietilena male gustine plave boje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 80 mL: 323-01-00550-21-001 od 11.07.2022.

1 x 1 L: 323-01-00551-21-001 od 11.07.2022.

1 x 5 L: 323-01-00552-21-001 od 11.07.2022.


image