Početna stranica Početna stranica

PYRANTEL-pasta za mačke
pirantelUPUTSTVO ZA LEK


PYRANTEL-pasta za mačke, oralna pasta, 9,3g/100 g, 1 x 5 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Pharmaceutical Company Okoniewscy "VETOS-FARMA"Ltd


Adresa: Dzierzoniowska 21 Str.,58-260 Bielava, Poland


Podnosilac zahteva: BEOVETERINA DOO


Adresa: Igmanska br.4, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BEOVETERINA DOO

  Igmanska br. 4, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Pharmaceutical Company Okoniewscy "VETOS-FARMA"Ltd Dzierzoniowska 21 Str.,58-260 Bielava, Poljska


 2. IME LEKA


  Pyrantel – pasta za mačke

  93 mg/g oralna pasta za mačke pirantel


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralne paste sadrži:


  Aktivne supstance:

  Pirantel-embonat 93 mg


  Pomoćne supstance:

  Karmeloza-natrijum, aspartam i prečišćena voda Oralna pasta. Žuti gel, bez mirisa.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih odraslim oblicima nematoda Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Sporadično mučnina i povraćanje kod mladih životinja.Organofosfati i dietilkarbamati korišćeni kao antiektoparazitici inteziviraju neželjene reakcije.


  image


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)

   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se peroralno primenjuje životinjama, direktno dozatorom (špricem) ili u hrani, posle predhodnog merenja tačne količine paste. Celokupan sadržaj šprica dovoljan je za lečenje dve mačke telesne mase po 4kg. Na špricu se nalazi skala od 5 podeoka i količina leka između dva podeoka je dovoljna za dehelmintizaciju mačke telesne mase 1,6 kg (odgovara dozi od 57.7mg aktivne supstance pirantel embonat na 1 kg telesne mase mačke).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Poželjno je da se životinje tretiraju na svaka 3 meseca. U slučaju dugotrajne upotrebe leka preporučljivo je da se periodično izvrši koprološki pregled za procenu efikasnosti lečenja.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Da bi se izbegla reinfekcija, sve životinje koje se drže zajedno treba tretirati u isto vreme. Mesto gde žive životinje treba temeljno očistiti posle svakog tretmana. Izlučevine treba ukloniti na odgovarajući način (zakopati, odložiti u poseban kontejner).


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe ne kalibrisanog dozera.


   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lećenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Izbegavati direktan kontakt kože sa preparatom. Nakon upotrebe, oprati ruke.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Proizvod se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


   Interakcije

   Piperazin antagonizuje efikasnost ovog proizvoda.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Kada se koristi na propisan naćin lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Lekove ne treba odlagati putem otpanih voda ili kućnim otpadom.

  Pitati svog veterinara kako odložiti lekove koji više nisu upotreljivi. Ove mere bi trebalo da pomognu da se zaštiti životna sredina.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.01.2023.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: oralni špric od polietilena (tuba od HDPE) zapremine 7 mL koji sadrži 5 g oralne paste, zatvoren zaštitnom kapicom od polietilena (LDPE).

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži jedan oralni špric i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AF02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00352-20-001 od 24.01.2023. godine


image