Početna stranica Početna stranica

GUMBOKAL IM SPF
atenuirani virus Gumboro bolesti

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


GUMBOKALIMSPF,liofilizatzasuspenziju,10x1000doza GUMBOKALIMSPF,liofilizatzasuspenziju,10x2500doza

(zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA - PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gospodar Jovanova 83, Beogarad


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  GENERA D.D.

  Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA –PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gospodar Jovanova 83, Beograd


 2. IME LEKA GUMBOKAL IM SPF

  atenuirani virus Gumboro bolesti

  liofilizat za suspenziju za živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivna supstanca:

  Atenuirani virus Gumboro bolesti (infektivni burzitis), soj VMG 91 titar ≥103 0 TCID50


  Pomoćne supstance:

  povidon ≤ 0.014 mg

  Bacto pepton ≤ 0.070 mg

  natrijum – glutamat ≤ 0.014 mg

  kalijum – dihidrogenfosfat ≤ 0.010 mg


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija zdravih pilića protiv Gumboro bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne primenjuje kod bolesnih, kahektičnih i parazitima inficiranih pilića. Ne treba vakcinisati živinu neposredno posle transporta i drugih stresnih situacija.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Do sada nisu poznata. Ako primetite neželjena dejstva ove vakcine obavestite Veterinarski sektor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Predstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (10-20 dana stari).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vakcina se primenjuje peroralno u vodi za piće

  Za 1000 pilića suspenduje se 1000 doza vakcine u 10 l hladne i čiste vode, bez prisustva hlora ili

  drugih dezinficijenasa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedilo da živina popije svu vodu sa vakcinom u toku 3 sata, treba joj uskratiti vodu 2 do 3 sata pre vakcinacije, a pojilica mora biti dovoljno, odnosno najmanje 30% više od potrebnog broja. Sistem za napajanje u objektima gde se vakciniše živina mora biti čist, bez rezidua hrane ili dezinficijenasa.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2 – 8 oC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe:. 24 meseca

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 3 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Zbog moguće interakcije u imunom odgovoru, ne preporuča se primena GUMBOKAL IM SPF vakcine 4 dana pre i 4 dana posle vakcinacije protiv Newcastle bolesti i zaraznog bronhitisa živine. Rekonstituisana vakcina mora se utrošiti u roku od 3 sata.

  Vakcinu ne treba koristiti posle isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jun 2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:. Kutija s 10 staklenih bočica à 1000 doza liofilizovane vakcine.

Kutija s 10 staklenih bočica à 2500 doza liofilizovane vakcine.

Način izdavanja: na recept

ATCvet kod: QI01AD09

Broj dozvole: GUMBOKAL IM SPF 10x1000 doza 323-01-0345-11-002 od 26.06.2012

GUMBOKAL IM SPF 10x2500 doza 323-01-0346-11-002 od 26.06.2012