Početna stranica Početna stranica

PGF Veyx forte
kloprostenolUPUTSTVO ZA LEK


PGF Veyx forte, 250 mcg/mL, rastvor za injekciju, 1x10 mL PGF Veyx forte, 250 mcg/mL, rastvor za injekciju, 1x20 mL PGF Veyx forte, 250 mcg/mL, rastvor za injekciju, 1x50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veyx - Pharma GmbH


Adresa: Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn, Nemačka


Podnosilac zahteva: ,,SI Poljovet d.o.o."

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ,,SI Poljovet d.o.o." Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn, Nemačka


 2. IME LEKA PGF Veyx forte

  250 mcg/mL Rastvor za injekciju

  Goveda (junice i krave) i svinje (krmače) kloprostenol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  kloprostenol 250 mcg

  (u obliku kloprostenol-natrijuma 263 mcg)

  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 1.0 mg

  Limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat; natrijum-hlorid; natrijum-hidroksid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Goveda (junice i krave) :

  • planiranje estrusa i ovulacije i sinhronizacija estrusa kod životinja sa normalnim ciklusom (aplikuje se tokom diestrusa)

  • anestrus, kataro-purulentni endometritis ili piometra u slučaju blokade ovarijalnog ciklusa uzrokovane progesteronom

  • prekid graviditeta do 150. dana od gestacije

  • uklanjanje mumificiranog ploda

  • indukcija porođaja


   Svinje (krmače) :

  • indukcija i sinhronizacija porođaja, počevši od 114. dana graviditeta (1. dan je dan prve inseminacije).   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjivati intravenski.

  Ne koristiti kod gravidnih ženki, izuzev ukoliko se ne želi prekid graviditeta ili indukcija porođaja. Ne koristiti kod životinja sa spastičnim oboljenjima organa respiratornog i digestivnog trakta.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava anaerobnih infekcija u slučaju prisustva anaeroba u tkivima u koja se vrše aplikacije leka.

  Kod aplikacije radi indukcije partusa kod krava, mora se računati na veću verovatnoću retencije placente, zavisno od vremena kada se prepapat primeni.Nakon aplikacije leka svinjama radi izazivanja porođaja, dolazi do promene njihovog ponašanja, koje su slične promenama u ponašanju koje se pojavljuju pre prirodnog (neindukovanog) porođaja i povlače se za sat vremena.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (junice i krave) i svinje (krmače)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda (krave i junice): intramuskularna upotreba

  • 500 mсg kloprostenola po životinji, odnosno 2.0 mL leka PGF Veyx forte ро životinji. Za sinhronizaciju estrusa u stadu goveda, preporučuje se da se grupna terapija životinja lekom sprovodi 2 puta u intervalu od 11 dаnа.


   Svinje (krmače): duboka iпtramuskularna upotreba (iglom duzine najmanje 4 сm)

  • 175 mcg kloprostenola ро životinji, odnosno 0.7 mL leka PGF Veyx forte ро zivotiпji. U koliko se koriste bočice od 50 mL, treba koristiti automatski špric.


  Lek se aplikuje jednokratno.


  Gumeni zapušač bočice se iglom može bezbedno probušiti do 25 puta. Ukoliko је potrebno probušiti ga više od 25 puta, nрr. kod korišćenja bočice od 50 mL, potrebпo је koristiti automatski špric.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA  image


  Nije primenljivo


 10. KARENCA


  Goveda, svinje (meso i iznutrice) : 2 dana Goveda (mleko) : 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 ˚C. Zaštićeno od svetlosti.

  U pripadajućoj kartonskoj kutiji.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja:28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Istovremena upotreba oksitocina i kloprostenola povećava uticaj na matericu. Inkopatibilnost nije poznata.


  Radi izbegavanja anaerobnih infekcija, lek aplikovati na čistu kožu. Pripremiti mesto aplikacije ranije.

  Svinje: Zbog povećanog mortaliteta i smanjene vitalnosti novorođenčadi kod svinja, kloprostenol se ne sme upotrebiti pre 113. dana graviditeta. Period gestacije je uglavnom od 111-119 dana.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne upotrebljavati kod gravidnih životinja kada se ne želi prekinuti graviditet ili izazvati porođaj. Lek ne utiče promenama u periodu laktacije.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Treba izbegavati kontakt kože i sluzokoža sa kloprostenolom prilikom rukovanja preparatom. Trudnicama, astmatičarima i osobama koje pate od ostalih oboljenja respiratornog sistema se preporučuje upotreba zaštitnih rukavica prilikom rukovanja kloprostenolom.

  Trudnicama je strogo zabranjen svaki kontakt sa preparatima koji u sebi sadrže kloprostenol. Kod trudnica, kloprostenol može izazvati kontrakcije i pobačaj..

  U slučaju kontaminacije kože kloprostenolom, odmah je dobro oprati sapunom i vodom.

  U slučaju samoubrizgavanja, odmah se obratiti doktoru sa Uputstvom za lek. U slučaju respiratornih promena, primeniti bronhodilatator, npr. izoprenalin ili salbutamol inhalacijom.


  image


  Interakcije


  Istovremena upotreba oksitocina i kloprostenola povećava uticaj na matericu.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Preparat kod svinja koristiti samo ukoliko је poznat datum pripusta/osemenjavanja. Prerana primeпa leka može negativno uticati na preživljavanje i vitalnost prasadi, sto se nрr. dešava kada se lek aplikuje više od 2 dаnа pre ocekivanog termina (prosečne dužine graviditeta krmača u zapatu). Dužina graviditeta je u proseku 111 - 119 dаnа.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.01.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla (tip 1), zapremine 10 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje : kartonska kutija sa jednom bočicom od 10 mL.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG02AD90

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 10 mL: 323-01-00216-18-002 od 14.01.2019.

1 x 20 mL: 323-01-00217-18-002 od 14.01.2019.

1 x 50 mL: 323-01-00218-18-002 od 14.01.2019.image