Početna stranica Početna stranica

Eficur
ceftiofur


UPUTSTVO ZA LEK


Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. La Selva, 135, Amer (Girona), Španija


Podnosilac zahteva: FISH CORP. 2000 D.O.O.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH CORP. 2000 D.O.O.

  Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A.

  Avda. La Selva, 135, Amer (Girona), Španija


 2. IME LEKA Eficur

  50 mg/mL

  suspenzija za injekciju za goveda i svinje ceftiofur


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ceftiofur (u obliku ceftiofur-hidrohlorida) 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Aluminijum monostearat; sorbitan oleat; trigliceridi, srednjeg lanca Uljana suspenzija bele do žućkaste boje.


 4. INDIKACIJE

  Bolesti uzrokovane bakterijama osetljivim na ceftiofur: Svinje:

  • Lečenje bakterijskih respiratornih bolesti uzrokovanih sa Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.


   Goveda:

  • Lečenje bakterijskih respiratornih bolesti uzrokovanih sa Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida i Histophilus somni.

  • Lečenje akutnih interdigitalnih nekrobaciloza (panaricijum, zarazna šepavost) uzrokovanih sa

   Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Phorphyromonas asaccharolytica).

  • Lečenje akutnih post-partalnih (puerperalnih) metritisa u periodu do 10 dana posle teljenja uzrokovanih sa Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum.


   image


   Upotreba leka za ovu indikaciju je ograničena na slučajeve kada je terapija drugim antimikrobnim lekovima bila neuspešna.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge beta-laktamske antibiotike. Ne davati intravenski.

  Ne koristiti lek kod živine (uključujući i nosilje), zbog rizika od širenja antimikrobne rezistencije na ljude.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Reakcije preosetljivosti se mogu javiti bez obzira na primenjenu dozu leka. Povremeno se mogu javiti alergijske reakcije (npr. promene na koži, anafilaksa).

  Kod nekih svinja se, na injekcionom mestu, mogu javiti blage reakcije, kao što su prebojenost površinskih fascija mišića ili masnog tkiva, koje se mogu zadržati do 20. dana nakon aplikacije.

  Kod goveda se, na injekcionom mestu, mogu javiti blage reakcije, kao što su edem tkiva i prebojenost potkožnog tkiva i/ili fascije mišića. Kod većine životinja, ova slaba lokalna zapaljenska reakcija na mestu aplikacije, nestaje do 10. dana nakon primene leka, a slaba prebojenost tkiva može se zadržati 28 ili više dana.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje: intramuskularna upotreba.

  3 mg ceftiofura / kg t. m. / dan (1 mL leka / 16 kg t. m. / dan). Terapija traje 3 dana.


  Goveda: subkutana upotreba.

  Lečenje respiratornih oboljenja:

  1 mg ceftiofura / kg t. m. / dan (1 mL leka / 50 kg t. m. / dan). Terapija traje 3-5 dana.

  Lečenje akutnih interdigitalnih nekrobaciloza:

  1 mg ceftiofura / kg t. m. / dan (1 mL leka / 50 kg t. m. / dan). Terapija traje 3 dana.

  Lečenje akutnih post-partalnih metritisa u periodu do 10 dana posle teljenja:

  1 mg ceftiofura / kg t. m. / dan (1 mL leka / 50 kg t. m. / dan). Terapija traje 5 dana.

  U nekim slučajevima akutnog post-partalnog metritisa, može biti neophodna dodatna potporna terapija.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  image


  Pre upotrebe bocu dobro promućkati, sve dok sadržaj ne bude potpuno resuspendovan. Obavezno skinuti zaštitnu plastičnu ambalažu sa boce od 250 mL. Boja bočice može otežati procenu resuspendovanja, pa se odsustvo taloga na dnu može najbolje proveriti okretanjem bočice naopako i posmatranjem sadržaja kroz dno bočice.

  Svaka naredna injekcija mora se dati na drugo injekciono mesto. Na jednom injekcionom mestu aplikovati do 5 ml leka.

  Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


 10. KARENCA


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 5 dana. Goveda:

  Meso i jestiva tkiva: 8 dana. Mleko: Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Pre upotrebe bocu dobro promućkati, sve dok sadržaj ne bude potpuno resuspendovan. U slučaju pojave alergijske reakcije, prekinuti sa primenom leka.

  Ceftiofur se koristi u lečenju infekcija uzrokovanih rezistentnim sojevima bakterija, kao što su bakterije koje produkuju beta-laktamaze proširenog spektra delovanja (ESBL) i koje mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi, ukoliko do njih dospeju, npr. putem hrane. Iz ovog razloga, primenu ceftiofura treba ograničiti na lečenje kliničkih stanja koja su slabo reagovala ili kod kojih se može očekivati slaba reakcija na terapiju prvog izbora (odnosi se na akutne slučajeve kada se lečenje mora započeti bez bakteriološke dijagnoze).

  Neracionalna primena leka, uključujući upotrebu koja nije u skladu sa uputstvom za primenu datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može dovesti do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija. Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Ceftiofur se koristi samo za pojedinačno lečenje životinja. Ne koristiti lek za prevenciju bolesti, niti u okviru programa za grupno tretiranje životinja (stada). Grupno lečenje životinja, može se primenjivati samo ukoliko dođe do izbijanja bolesti u stadu, u skladu sa odobrenim indikacijama i uslovima primene.

  Ceftiofur se ne sme primenjivati profilaktički u slučajevima zaostajanja posteljice.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  image


  Studije na laboratorijskim životinjama nisu ukazale na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Bezbednost primene leka kod ciljnih vrsta u toku graviditeta nije ispitana. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Baktericidno delovanje beta-laktamskih lekova je neutralizovano istovremenom primenom bakteriostatskih antibiotika (makrolidi, sulfonamidi i tetraciklini).


  Predoziranje

  Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana primenom ceftiofur-natrijuma u 8 puta većoj dozi od preporučene dnevne doze date intramuskularno tokom dužeg vremenskog perioda (15 uzastopnih dana).

  Kod goveda nije bilo simptoma sistemske toksičnosti nakon parenteralne primene znatno većih doza od preporučenih.


  Inkompatibilnost

  Kako nisu rađene studije inkompatibilnosti, preporuka je ne mešati ovaj lek sa nekim drugim veterinarskim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu da budu ozbiljne. Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline ili cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja ili ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do pojave simptoma preosetljivosti, kao sto je npr. osip na koži, odmah se javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

  Oticanje lica, usana, očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.08.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica/boca od bezbojnog stakla (II hidrolitička grupa) zapremine 50 mL, 100 mL i 250 mL zatvorena čepom od brombutil gume (tip I) i aluminijumskom kapicom. Staklena boca sa 250 mL leka ima zaštitnu ambalažu od bezbojne plastike.


image


Bočica/boca od polietilentereftalata zapremine 50 mL, 100 mL i 250 mL zatvorena čepom od brombutil gume (tip I) i aluminijumskom kapicom.


Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod : QJ01DD90

Broj i datum izdavanja dozvole za lek:

1 x 50 mL: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022.

1 x 100 mL: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022.

1 x 250 mL: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022.


image