Početna stranica Početna stranica

Suramox 50% OSP
amoksicilin


UPUTSTVO ZA KORISNIKASURAMOX 50% OSP, 500mg/g, prašak za oralni rastvor, , 1x 500 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac


Adresa: 8-10 Rue des Aulnaies – 95420 MAGNY EN VEXIN,Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo

Adresa: Vrbnička 1b;Beogradimage


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Velvet Animal Health doo, Vrbnička 1b,Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Virbac, 8-10 Rue des Aulnaies – 95420 MAGNY EN VEXIN,Francuska

2. IME LEKA SURAMOX 50% OSP

500mg/g

prašak za oralni rastvor za svinje i živinu

amoksicilin


 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 g praška sadrži:

Aktivne supstance:

Amoksicilin...........500 mg

(u obliku amoksicilin, trihidrata)

Pomoćne supstance:

Natrijum- glicin- karbonat, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; vanilin i natrijum heksametafosfat


 1. INDIKACIJE


  Svinje: Lečenje infekcija repiratornog trakta koje su prouzrokovane osetljivim sojevima

  Actinobacillus pleuropneumoniae i Haemophilus parasuis

  Brojleri: Lečenje infekcija repiratornog trakta koje su prouzrokovane osetljivim sojevima E.coli


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena leka kod životinja sa poznatom presetljivošću na amoksicilin i druge β-laktamske antibiotike kao i cefalosporine.

  Ne primenjivati kod životinja sa ozbiljnim oštećenjima bubrega uključujući anuriju i oliguriju.

  Lek ne primenjivati kod odraslih preživara, konja i malih herbivora (kunić, zamorac, hrčak i gerbil). Lek se ne primenjuje kod infekcija kod kojih je utvrđeno prisustvo bakterija koje proizvode β- laktamazu.

  Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja (4 nedelje pre pronošenja i tokom nošenja)


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati alergijsku reakciju tokom aplikacije, koja može biti ozbiljna. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje ( posle zalučenja ) i živina (brojleri).


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za lečenje infekcija koje su uzrokovane sa Haemophilus parasuis i A. Pleuropneumoniae, lek se daje putem vode za piće, dva puta dnevno u dozi od 10mg/kg t.m. Dva puta na dan tokom 5 dana.

  Kod brojlera lek se daje putem vode za piće u dozi od 20mg amoksicilina po kilogramu telsene mase (ekv.400 mg leka/10kg t.m. na dan), tokom 5 dana. U cilju bolje homogenizacije leka sa vodom/hranom, lek treba rastvoriti u manju količinu vode ili umešati u manju količinu tečne hrane (komercijalna hrana), a zatim izmešati sa ukupnom količinom vode ili tečne hrane. Tokom tretmana, životinjama zabraniti pristup drugim izvorima vode/hrane.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode ili umešati u manju količinu tečne hrane (komercijalna hrana) a zatim izmešati sa ukupnom količinom vode ili tečne hrane.

  Pripremljeni lek sa vodom treba utrošiti u roku od 24 časa a umešani lek sa tečnom komercijalnom hranom u roku od 4 sata. Tokom tretmana, životinjama zabraniti pristup drugim izvorima vode/tečne hrane.

  Da bi se izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja, a u slučaju težih infekcija, zbog smanjenog uzimanja vode/hrane obolele svinje treba tretirati parenteralno.

  Uvek kada je moguće, lek treba primenjivati na osnovu nalaza antibiograma i epidemiološke situacije.


 7. KARENCA


  Svinje: meso i iznutrice : 14 dana Živina: meso i iznutrice: 2 dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece

  Proizvod čuvati u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 10 dana

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće: 24 sata. Rok upotrebe posle inkorporacije u tečnu hranu: 4 sata.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu  image


  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta , laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost primene leka tokom graviditeta i lakatacije nije dokazana kod krmača.

  U ispitivanju kod laboratorijskih životinja (pacov, kunić) nije dokazana reproduktivna toksičnost, uključujući i embrio-fetalnu toksičnost i teratogenost, tako da se lek može koristiti na osnovu procene veterinara (korist/rizik).

  Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja, kao ni 4 nedelje pre pronošenja.


  Posebna mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) posle parenteralne aplikacije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Ponekad ova preosetljivost može da bude vrlo izražena.

  Ne rukovati ovim lekom ako postoji sumnja na preosetljivost. U slučaju da se pojavi osip po koži oticanje lica, usana, očiju ili u slučaju otežanog disanja, hitno potražiti medicinsku pomoć.

  Prilikom pripreme leka treba nositi zaštitnu opremu (zaštitnuo odelo, rukavice, maska), a ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati sapunom i tekučom vodom. Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Predoziranje

  Nisu primećena neželjena dejstva posle primene doza 5 puta većih od preporučene, osim povećanja uree u krvi. U manjim dozama od preporučene nisu zabeležena neželjena dejstva.


  Interakcije

  Istovremena primena bakteriostatskih antibiotika neutrališe baktericidno dejstvo amoksicilina.

  Ne primenjivati istovremeno sa neomicinom zato što blokira apsorpciju peroralno datih penicilina.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.09.2019.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Suramox 50% OSP, prašak za oralni rastvor,1 x 500 g višeslojna (polietilen/aluminijum/polietilen tereftalat), kesa.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj dozvole: 323-01-00042-19-002 od 11.09.2019. godine


image


image