Početna stranica Početna stranica

Vetrimoxin L.A.
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEKVetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100mL

Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 250mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10 Avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale

  10 Avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


 2. IME LEKA VETRIMOXIN L.A.

  150 mg/ mL suspenzija za injekciju za goveda i svinje amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin ( u obliku amoksicilin, trihidrata ) 150 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat

  1 mg

  Propilparahidroksibenzoat

  0.4 mg

  Ostale pomoćne supstance:

  silicijum-dioksid,

  koloidni,

  bezvodni;

  sorbitanmonooleat,

  propilenglikol dikaprilokaprat Suspenzija bež boje.

 4. INDIKACIJE Goveda:

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin, naročito Manheimia haemolytica i Pasteurella multocida.

  Svinje:

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin,

  Pasteurella multocida.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na penicilin.


  image


  Ne aplikovati kunićima, glodarima i kopitarima.


  Lek se ne koristi kada je poznato da postoji rezistencija na amoksicilin.

  Lek se ne koristi kod životinja sa poremećajem rada bubrega sa anurijom i oligurijom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini i cefalosporini mogu da izazovu alergijsku reakciju posle aplikacije leka. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne (anafilaktički šok).

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena. Promućkati pre upotrebe. Doziranje:

  1 mL na 10 kg telesne mase (15 mg amoksicilina / kg telesne mase), dva puta u intervalu od 48 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Govedima ne aplikovati više od 20 mL leka na jednom mestu. Svinjama ne aplikovati više od 6 mL leka na jednom mestu. Promućkati pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 14 dana od poslednje primene leka. Mleko: 3 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25° C. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25° C.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne postoje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nepropisna upotreba leka može dovesti do povećanja rezistencije bakterija na amoksicilin i smanjenju efikasnosti leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da dovedu do reakcije preosetljivosti ( alergije ) posle injekcione primene, inhalacije, gutanja i kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu biti i ozbiljne. Ne rukujte ovim lekom ako znate da ste osetljivi ili vam je savetovano da ne rukujete sa ovim preparatima. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, odmah isprati sa dosta vode. Ako se po izloženosti preparatu razviju simptomi, kao što je osip po koži, potrebno je javiti se lekaru i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili teškoće pri disanju su ozbiljniji simptomi, koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na laboratorijskim životinjama nisu dokazale teratogene, embriotoksične ili maternotoksične efekte amoksicilina. Sigurnost kod ciljnih vrsta nije procenjena tokom graviditeta.

  Upotreba leka kod gravidnih jedinki zavisi od procene odnosa koristi i rizika od strane veterinara.


  Interakcije

  Baktericidni efekat amoksicilina se neutrališe ukoliko se simultano koristi sa bakteriostatskim antibioticima (makrolidi, tetraciklini i sulfonamidi).


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Nisu primećene neželjene reakcije ni kada se aplikuje u 5 puta većoj dozi od preporučene, osim kod ograničenog broja životinja kada se može javiti blaga lokalna reakcija na mestu aplikacije koja se brzo povlači bez terapije i posledica po životinju.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 17.10.2019.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica / boca od providne plastike, zapremine 100 mL / 250 mL, zatvorena gumenim zapušačem, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem (flip-off kapsula), u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00073-19-002 od 17.10.2019. za lek Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju,1 x 100mL 323-01-00074-19-003 od 17.10.2019. za lek Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 1 x 250mL


image