Početna stranica Početna stranica

Moximed
imidakloprid, moksidektin


UPUTSTVO ZA LEK


Moximed 0.4 mL, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40 mg/0.4mL+10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4mL Moximed 1 mL, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 100 mg/mL+ 25 mg/mL, 3 x 1mL

Moximed 2.5 mL, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250mg/2.5mL+62.5mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL Moximed 4 mL, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 400 mg/4mL+100 mg/4mL, 3 x 4 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO, Bregalnička 32, 26300 Vršac


 2. IME LEKA Moximed 0.4 mL

  40mg/0.4mL + 10mg/0.4mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4kg

  imidakloprid, moksidektin


  Moximed 1 mL

  100mg/mL + 25mg/mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse 4-10kg

  imidakloprid, moksidektin


  Moximed 2.5 mL

  250mg/2.5mL + 62.5mg/2.5mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse 10-25kg

  imidakloprid, moksidektin


  Moximed 4 mL

  400mg/4.0mL + 100mg/4.0mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse 25-40kg

  imidakloprid, moksidektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL Moximed rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži 100 mg imidakloprida i 25 mg moksidektina. Jedna pipeta rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:  image


  Volumen

  Aktivne supstance

  Pomoćne supstance

  Imidakloprid

  Moksidektin

  Butil hidroksitoluen

  Moximed 0.4 mL za pse do 4 kg

  0.4 mL

  40 mg

  10 mg

  0.4 mg

  Moximed 1 mL za pse 4-10 kg

  1.0 mL

  100 mg

  25mg

  1.0 mg

  Moximed 2.5 mL za pse 10-25kg

  2.5 mL

  250 mg

  62.5 mg

  2.5 mg

  Moximed 4 mL za pse 25-40 kg

  4.0 mL

  400 mg

  100 mg

  4.0 mg

  Za pse telesne mase

  > 40 kg

  Kombinovati odgovarajući broj pipeta


  Ostale pomoćne supstance: Benzil alkohol; Propilen karbonat.


  Bistar rastvor, bezbojan do svetložute boje sa slabim karakterističnim mirisom.


 4. INDIKACIJE

  Za pse kod kojih postoji mešovita parazitarna invzija ili postoji opasnost da se ona javi:

  -Za lečenje i prevenciju infestacije buvama (Ctenocephalides felis)

  -Za lečenje infestacije pavašima (Trichodectes canis)

  -Za lečenje šuge ušiju (Otodectes cynotis), šuge tela (uzrokovane sa Sarcoptes scabiei var. canis), demodikoze (uzrokovane sa Demodex canis)

  -Za prevenciju dirofilarioze (L3 i L4 larve Dirofilaria immitis)

  -Za lečenje dirofilarioze kod prisustva cirkulišućih mikrofilarija (Dirofilaria immitis)

  -Za prevenciju kožne dirofilarioze (L3 larve Dirofilaria repens)

  -Za lečenje kožne dirofilarioze (odrasli oblici Dirofilaria repens)

  -Za smanjenje broja cirkulišućih mikrofilarija (Dirofilaria repens)

  -Za prevenciju angiostrongiloze (L4 larve i nezreli adulti Angiostrongylus vasorum)

  -Za lečenje infekcije sa Angiostrongylus vasorum i Crenosoma vulpis

  -Za prevenciju spirocerkoze (Spirocerca lupi)

  -Za lečenje infekcija uzrokovanih crevnim nematodama (L4 larve, nezreli adulti i adulti Toxocara canis, Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala, adulti Toxascaris leonina i Trichuris vulpis)

  -Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD)

  -Za lečenje infekcije sa Eucoleus (sin. Capillaria) boehmi (odrasli oblici)

  -Za lečenje infekcija očnim crvom (odrasli oblici Thelazia callipaeda)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba koristiti kod štenadi mlađe od 7 nedelja.

  Ne primenjivati lek u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili neki od sastojaka leka.

  Lek ne koristiti kod pasa kod kojih je dirofilarioza klasifikovana u klasu 4 pošto nije procenjena bezbednost upotrebe leka u ovoj grupi životinja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Upotreba ovog leka može dovesti do prolaznog pruritusa kod pasa. Povraćanje se može javiti u retkim prilikama. Prolazne reakcije lokalne osetljivosti kože, uključujući pojačan svrab, gubitak dlake, zamašćenje dlake i crvenilo na mestu primene, zabeležene su u vrlo retkim slučajevima. Ovi simptomi nestaju bez lečenja. Neurološki simptomi (od kojih je većina prolazna) poput ataksije i tremora mišića mogu se uočiti u vrlo retkim slučajevima (videti tačku 4.10).

  Preparat ima gorak ukus. Povremeno se može pojaviti pojačana salivacija ako životinja liže mesto primene odmah nakon tretmana. Ovo nije znak trovanja i nestaje u roku od nekoliko minuta bez lečenja. Pravilna primena leka smanjuje mogućnost da životinja liže mesto aplikacije.

  Preparat može da u vrlo retkim slučajevima na mestu aplikacije izazove osećaj koji dovodi do prolaznih promena u ponašanju, kao što su letargija, uznemirenost i inapetenca.

  Terenska ispitivanja su pokazala da kod pasa pozitivnih na dirofilariozu sa mikrofilaremijom postoji rizik od teških respiratornih znakova (kašalj, ubrzano disanje, otežano disanje) koji mogu zahtevati hitan veterinarski tretman. U studiji su ove reakcije bile uobičajene (viđene su u 2 od 106 tretiranih pasa). Gastrointestinalni znaci (povraćanje, proliv, inapetenca) i letargija su takođe česte neželjene reakcije nakon tretmana kod takvih pasa.

  Učestalost neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • vrlo često (više od 1 na 10 lečenih životinja koje pokazuju neželjene reakcije)

  • uobičajeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolovane izveštaje).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Samo za spoljašnju primenu. Doziranje:

  Preporučena minimalna doza je 10 mg imidakloprida/kg telesne mase i 2.5 mg moksidektina/kg telesne

  mase, što je jednako 0.1 mL rastvora Moximed/kg telesne mase.

  Terapijski režim zavisi od individualne dijagnoze veterinara i od lokalne epizootiološke situacije.


  Telesna masa psa (kg)

  Veličina pipete MOXIMED

  Zapremina (mL)

  Imidakloprid (mg/kg t.m.)

  Moksidektin (mg/kg t.m.)

  ≤ 4 kg

  za male pse

  0.4

  Najmanje 10

  Najmanje 2.5


  image


  > 4-10 kg

  za srednje pse

  1.0

  10-25

  2.5-6.25

  > 10-25 kg

  za velike pse

  2.5

  10-25

  2.5-6.25

  > 25-40 kg

  za vrlo velike pse

  4.0

  10-16

  2.5-4.0

  > 40 kg

  Odgovarajuća kombinacija pipeta


  -Lečenje i preventiva infestacije buvama (Ctenocephalides felis)

  Jednokratni tretman ovim lekom prevenira infestaciju buvama tokom naredne 4 nedelje. Larve buva koje su se nalazile u okruženju, mogu se pojaviti 6 nedelja i kasnije od početka tretmana, zavisno od klimatskih uslova. Iz ovog razloga, može biti potrebno da se tretman lekom Moximed kombinuje sa metodama uništavanja buva u okruženju. Tako može da se utiče na brže smanjenje populacije buva u domaćinstvu. Kada se koristi kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama, lek treba primenjivati u mesečnim intervalima.


  -Lečenje infestacije pavašima (Trichodectes canis)

  Lek Moximed treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije.


  -Lečenje šuge ušiju (Otodectes cynotis)

  Lek treba primeniti jednokratno. Potrebno je pažljivo odstraniti sadržaj iz spoljašnjeg dela ušnog kanala nakon svakog tretmana. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije. Lek se ne sme aplikovati u ušni kanal.


  -Lečenje šuge (uzrokovane sa Sarcoptes scabiei var. canis)

  Lek se primenjuje dvokratno, sa razmakom između tretmana od 4 nedelje.


  -Lečenje demodikoze (uzrokovane sa Demodex canis)

  Primena jedne doze 2 do 4 puta, sa razmakom između tretmana od 4 nedelje, deluje efikasno protiv Demodex canis i utiče značajno na poboljšanje kliničkih znakova bolesti, naročito kod blagih od umerenih slučajeva. Ozbiljniji slučajevi mogu zahtevati produženi tretman i manji razmak između pojedinačnih tretmana. Da bi se u ovim ozbiljnim slučajevima postigao najbolji rezultat, po preporuci veterinara, lek se može primenjivati jednom nedeljno tokom dužeg perioda. U svim slučajevima je ključno da se ne prestaje sa tretmanom dok ispitivanje skarifikata kože ne pokazuje negativan rezultat bar u 2 uzastopna meseca. Kod pasa kod kojih nije vidljivo poboljšanje ili nema smanjenja broja parazita nakon 2 meseca, tretman treba prekinuti. U tom slučaju treba konsultovati veterinara i primeniti alternativni tretman.

  S obzirom da je demodikoza kompleksno oboljenje, preporučuje se istovremeni tretman, koliko je to moguće, i drugih pratećih oboljenja.


  -Preventiva dirofilarioze (D. immitis) i kožne dirofilarioze (D. repens)

  Psi koji žive ili koji su boravili u područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mogu da budu inficirani adultnim oblicima dirofilarija. Zbog toga pre mogućeg tretmana razmotriti savet iz tačke 4.5.

  U cilju preventive dirofilarioze i kožne dirofilarioze, lek treba primenjivati u redovnim mesečnim intervalima tokom sezone pojavljivanja komaraca (prelazni domaćini, nose i prenose larve D. immitis i D. repens). Lek se može primenjivati tokom cele godine ili sa njegovom primenom treba početi najmanje jedan mesec pre prve očekivane pojave komaraca. Tretman treba nastaviti u redovnim mesečnim intervalima i jedan mesec nakon prestanka izloženosti komarcima. Da bi se uspostavila rutina tretmana, preporučljivo je


  image


  image

  lek primenjivati istog dana ili datuma svakog meseca. Ukoliko je prethodno primenjivan neki drugi lek za

  preventivu dirofilarioze, prvi tretman lekom Moximed treba da bude primenjen pre isteka jednog meseca od poslednje primenjene doze prethodno upotrebljenog leka.

  U područjima u kojima dirofilarioza nema enzootski karakter i kod pasa ne postoji rizik od dirofilarioze i u tom slučaju mogu biti tretirani bez posebnih mera predostrožnosti.

  Lečenje mikrofilarija (D. immitis) Moximed-om treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom dva uzastopna meseca.

  Lečenje kožne dirofilarioze (adulti D. repens) podrazumeva da Moximed treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom šest uzastopnih meseci.


  -Smanjenje broja mikrofilarija (D. repens)

  Lek treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom četiri uzastopna meseca.


  -Lečenje i preventiva infekcije sa Angiostrongylus vasorum

  Lek treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije.

  U područjima u kojima je infekcija enzootskog karaktera, redovna primena sa razmakom između tretmana od 4 nedelje će sprečiti angiostrongilozu i očiglednu infekciju sa Angiostrongylus vasorum.


  -Lečenje infekcije sa Crenosoma vulpis

  Lek treba primeniti jednokratno.


  -Preventiva Spirocerca lupi

  Lek treba primeniti u mesečnim intervalima.


  -Lečenje infekcije crevnim nematodama (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, adulti Toxascaris leonina i Trichuris vulpis)

  U područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mesečni tretmani mogu značajno smanjiti rizik od reinfekcije crevnim nematodama. U područjima u kojima dirofilarioza nije enzootskog karaktera, lek se može koristiti kao deo sezonskog programa kontrole infestacije buvama i infekcije crevnim nematodama.

  Ispitivanja su pokazala da mesečni tretmani lekom, kod pasa preveniraju infekciju sa Uncinaria stenocephala.


  -Lečenje infekcije sa Eucoleus (sin. Capillaria) boehmi (odrasli oblici)

  Lek treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom dva uzastopna meseca. Preporučuje se prevencija autokoprofagije između dve primene u cilju sprečavanja moguće reinfekcije.


  -Lečenje infekcije sa očnim crvom (odrasli oblici Thelazia callipaeda)

  Lek treba primeniti jednokratno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pipetu držati uspravno i kucnuti uži deo pipete kako bi kompletan sadržaj sišao u telo pipete. Prelomiti vrh pipete na označenoj liniji.


  image


  Kod pasa telesne mase do 25 kg:

  Na psu u stojećem položaju razdvojite dlaku između lopatica dok koža ne postane vidljiva. Nanesite na neoštećenu kožu kad god je to moguće. Stavite vrh pipete na kožu i čvrsto je stisnite nekoliko puta da biste bili sigurni da je doziranje završeno.


  image


  Kod pasa težih od 25 kg:

  Pas bi trebalo da bude u stojećem položaju, radi lakše primene. Celokupan sadržaj pipete treba ravnomerno rasporediti na tri do četiri tačke na leđima psa, počevši od ramenog pojasa do baze repa. Na svakoj tački, razgrnuti dlaku da se vidi koža. Nanositi samo na neoštećenu kožu. Vrh pipete postaviti na kožu i pipetu blago stisnuti i deo sadržaja iscediti direktno na kožu. Treba obratiti pažnju da se na jedno mesto ne istisne prevelika količina leka, da bi se sprečilo njegovo curenje duž bokova životinje.


  image


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Samo za spoljašnju upotrebu.

  Životinje treba izmeriti pre tretmana. Ne prekoračivati preporučenu dozu. Voditi računa da preparat ne dođe u kontakt sa očima životinje.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Malo je verovatno da će kratak kontakt životinje sa vodom, u jednom ili dva navrata između mesečnih tretmana, značajno smanjiti efikasnost preparata. Međutim, često šamponiranje ili uranjanje životinje u vodu nakon tretmana može smanjiti efikasnost preparata.

  Rezistencija parazita na bilo koju posebnu klasu antihelmintika može da se razvije nakon česte, ponovljene upotrebe antihelmintika te klase. Zbog toga bi upotreba ovog preparata trebala da bude zasnovana na proceni svakog pojedinačnog slučaja i na lokalnim epidemiološkim podacima o trenutnoj osetljivosti ciljnih vrsta parazita kako bi se ograničila mogućnost selekcije rezistentnih sojeva.

  Upotreba preparata treba da se zasniva na potvrđenoj dijagnozi mešovite invazije (ili rizika od invazije, gde se primenjuje u preventive svrhe) u isto vreme (videti takođe tačku 4 i 8 ).

  Efikasnost protiv odraslih Dirofilaria repens nije testirana u kliničkim uslovima.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Tretman pasa lakših od 1 kg zasniva se na proceni odnosa koristi i rizika.

  Iskustva u primeni kod bolesnih i iznurenih životinja su ograničena, tako da se lek kod ovih životinja može koristiti jedino nakon procene odnosa koristi i rizika.


  Ne nanositi lek u usta, u oči ili uši životinje.

  Obratiti pažnju da sadržaj pipete ili aplikovana doza ne dospe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje i/ili drugih životinja. Onemogućiti životinje da se međusobno ližu neposredno nakon tretmana. Naročito obratiti pažnju da se spreči životinja da liže mesta na kojima je lek primenjen, onda kada se lek aplikuje na 3- 4 zasebna mesta (pogledati tačku 4.9).

  Lek sadrži moksidektin (antiparazitik iz grupe makrocikličnih laktona), tako da je potrebno obratiti posebnu pažnju kod pasa rasa škotski ovčar (Collies), bobtejl (Old English Sheepdog) i sličnih rasa ili mešanaca sa ovim rasama, da im se na propisan način aplikuje lek (kao što je opisano u tački 4.9); posebno treba obratiti pažnju da tretirani i/ili psi koji su sa njima u bliskom kontaktu ne unesu lek oralno.

  Lek ne sme da dospe u vodotokove jer ima štetno dejstvo na organizme koji žive u vodi: moksidektin je visoko toksičan za organizme koji žive u vodi. Ne treba dozvoliti psima da ulaze u otvorene vodotokove tokom 4 dana posle tretmana.

  Bezbednost upotrebe leka je procenjena samo kod pasa kod kojih je dirofilarioza klasifikovana u klasu 1 ili 2 (laboratorijska ispitivanja) ili kod manjeg broja pasa od kojih je dirofilarioza klasifikovana u klasu 3 (ispitivanja u kliničkim uslovima). Stoga, upotreba kod pasa sa očiglednim ili ozbiljnim simptomima bolesti mora da bude zasnovana na pažljivoj proceni odnosa koristi i rizika od strane veterinara.

  Mada su eksperimentalna ispitivanja predoziranja pokazala da je primena leka kod pasa inficiranih odraslim dirofilarijama bezbedna, on nema terapijski efekat na odrasle Dirofilaria immitis. Zbog toga se preporučuje da se svi psi uzrasta 6 meseci ili stariji, koji žive u području u kome je dirofilarioza enzootskog karaktera, ispitaju na infekciju adultima dirofilarija pre nego se tretiraju lekom. Prema preporuci veterinara, inficiranog psa treba lečiti adulticidom da bi se uklonili odrasli srčani crvi. Nije ustanovljena bezbednost leka kada se primeni istog dana kad i adulticidni lek.


  image


  Imidakloprid je toksičan za ptice, posebno za kanarince.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili ustima. Nemojte jesti, piti ili pušiti tokom korišćena leka. Nakon upotrebe dobro oprati ruke.

  Nakon nanošenja nemojte milovati niti negovati životinje dok se mesto primene ne osuši. U slučaju prosipanja po koži, odmah isprati sapunom i vodom.

  Da bi sprečili decu da pristupe pipetama, držite pipetu u originalnom pakovanju do spremnosti za upotrebu i upotrebljene pipete odmah odložiti bezbedno.

  Nemojte dozvoliti da nedavno lečene životinje spavaju sa vlasnicima, posebno sa decom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na benzil-alkohol, imidakloprid ili moksidektin treba da upotrebljavaju ovaj preparat sa oprezom. U vrlo retkim slučajevima ovaj preparat može izazvati senzibilizaciju kože ili prolazne kožne reakcije (na primer utrnulost, iritaciju ili osećaj peckanja/peckanja).

  U vrlo retkim slučajevima, preparat može izazvati iritaciju disajnih puteva kod osetljivih osoba. Ako preparat slučajno dospe u oči, treba ih temeljito isprati vodom.

  Ako simptomi na koži ili očima potraju, ili se preparat slučajno proguta, odmah potražite savet lekara i pokazati uputstvo ili etiketu.

  Rastvarač u preparatu može zaprljati ili oštetiti određene materijale, uključujući kožu, tkanine, plastiku i gotove površine. Pustite da se mesto nanošenja na životinji osuši pre nego što dozvolite kontakt sa takvim materijalima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost leka nije ispitana tokom graviditeta i laktacije kod ciljnih vrsta. Stoga se primena leka ne preporučuje kod životinja namenjenih za rasplod ili tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Tokom tretmana ne treba primenjivati druge antiparazitike iz grupe makrocikličnih laktona.

  Nisu uočene interakcije između preparata i drugih često korišćenih lekova kao i medicinskih ili hirurških zahvata.

  Nije procenjena bezbednost leka kada se primeni istog dana kada i lek adulticid za uklanjanje odraslih oblika dirofilarije.


  Predoziranje

  Odrasli psi dobro tolerišu do 10 puta višu dozu od preporučene bez ispoljavanja toksičnosti i bilo kakvih kiliničkih simptoma. Pet puta viša doza od preporučene u nedeljnim intervalima tokom 17 nedelja kod pasa starijih od 6 meseci nije ispoljila bilo kakve štetne efekte.

  Imidakloprid i moksidektin davani štencima u dozi do 5 puta većoj od preporučene, svake 2 nedelje tokom 6 tretmana nisu izazvali ozbiljnija toksična dejstva. Uočena je prolazna midrijaza, salivacija, povraćanje i prolazno ubrzano disanje.

  Nakon slučajnog oralnog uzimanja ili predoziranja, u vrlo retkim slučajevima mogu se javiti neurološki znaci (od kojih je većina prolazna), kao što su ataksija, generalizovani tremor, poremećaji na očima (proširene zenice, mali refleks zenice, nistagmus), abnormalno disanje, salivacija i povraćanje.

  Psi rase škotski ovčar (Collie) osetljivi na ivermektin, tolerisali su do 5 puta veću preporučenu dozu kombinacije imidakloprid+moksidektin, ponovljenu u mesečnim intervalima bez ikakvih neželjenih efekata, ali bezbednost primene u nedeljnim intervalima nije ispitivana kod ove rase pasa osetljive na ivermektin.


  image


  Kada se 40% pojedinične doze davalo oralno, uočeni su ozbiljni neurološki poremećaji. Oralna primena 10% preporučene doze nije izazvala neželjene efekte.

  Psi zaraženi adultnim oblicima D. immitis tolerisali su do 5 puta višu dozu od preporučene, svake 2 nedelje tokom 3 tretmana, bez ikakvih neželjenih efekata.

  Ako je došlo do slučajnog oralnog unosa, potrebno je primeniti simptomatsko lečenje. Ne postoji specifični antidot. Upotreba aktivnog uglja može biti korisna.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Moximed ne sme da dospe u vodotokove jer može biti opasan za ribe i druge organizme koji žive u vodi.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.09.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polipropilenska pipeta sa 0.4 mL, 1 mL, 2.5 mL ili 4.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu, pojedinačno smeštena u kesicu od tripleks folije.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 pipete i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AB52

Broj i datum izdavanja dozvole za lek:

Moximed 0.4 mL: 323-01-00096-22-001 od 26.09.2022.

Moximed 1 mL: 323-01-00097-22-001 od 26.09.2022.

Moximed 2.5 mL: 323-01-00098-22-001 od 26.09.2022.

Moximed 4 mL: 323-01-00099-22-001 od 26.09.2022.


image