Početna stranica Početna stranica

Exspot
permetrinUPUTSTVO ZA LEK


Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Schering - Plough Ltd.

Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Velika

Adresa:

Britanija


Podnosilac zahteva: Turango D.O.O., Kragujevac

Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Turango D.O.O., Kragujevac, Vojvode Antonija Pljakića 9b, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Schering - Plough Ltd.

  Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Velika Britanija


 2. IME LEKA Exspot

  715 mg/mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  permetrin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Permetrin 715 mg

  Pomoćne supstance:

  Propilenglikolmetiletar (Dowanol PM)


  Bistar rastvor žute do svetlo smeđe boje, bez mehaničkih onečišćenja


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje i prevenciju infestacije buvama (Ctenosephalides felis i Ctenocephalides canis) Za lečenje i prevenciju infestacije krpeljima (Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus)

  Ovaj veterinarski lek može da se primenjuje kao deo plana lečenja alergijskog dermatitisa prouzrokovanog ubodom buve (FAD).


  Jednokratnom aplikacijom lek ubija buve i krpelje i omogućava zaštitu od reinfestacije u periodu od 2 do 4 nedelje nakon aplikacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod štenaca mlađih od 2 nedelje.

  Ne sme se koristiti kod mačaka!


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima ovaj preparat može izazvati reakciju na mestu aplikacije i/ili alergijsku reakciju na koži (crvenilo, svrab i gubitak dlake). Moguće su i pojave: preosetljivosti, tremor, ataksija, povraćanje i konvulzije.


  Ovi simptomi nestaju za nekoliko sati ukoliko se pas okupa vodom i šamponom. U ozbiljnim slučajevima potražiti pomoć veterinara.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za pse težine do 15 kilograma

  Razdvojiti dlake između vrhova lopatica sve dok se ne pojavi koža. Istisnuti 1 mL Exspot-a (sadržaj jedne pipete) direktno na kožu.


  Za pse težine od 15 do 30 kilograma

  Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Naneti 2 mL Exspot-a na sledeći način: istisnuti 1 mL (sadržaj jedne pipete) direktno na kožu između vrhova lopatica kao i 1 mL (sadržaj jedne pipete) na bazu korena repa.


  Za pse težine preko 30 kilograma

  Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Naneti 3 mL Exspot-a na sledeći način: istisnuti 1 mL (sadržaj jedne pipete) direktno na kožu između vrhova lopatica, 1 mL (sadržaj jedne pipete) na bazu korena repa i 1 mL (1 pipeta) na sredinu kičmenog stuba.


  Težina psa (kg)

  Količina proizvoda

  Mesto nanošenja Exspot-a

  Permetrin (mg/kg t.t.)

  < 15 kg

  1 mL

  1 mL (1 pipeta) između lopatica.

  Između 286 mg/kg t.t. do 47.6 mg/kg t.t. kod pasa od 2.5 do 15 kg.

  15 – 29 kg

  2 mL

  1 mL (1 pipeta) između lopatica i 1 mL (1 pipeta) na koren repa.

  Između 95.3 mg / kg, t.t. do 47.6 mg / kg t.t. psa od 15 do 30 kg.


  > 30 kg


  3 mL

  1 mL (1 pipeta) između lopatica i 1 mL (1 pipeta) na koren repa i

  1 mL (1 pipeta) na sredinu kičme-nog stuba.

  Počevši od 71.5 mg / kg t.t. psa od

  30 kg i smanjenje težine kao povećava.


  Način primene:

  Za upotrebu nakapavanjem

  Neposredno pre primene, otvoriti vrećicu i izvaditi pipetu.


  image  image

  Korak 1: Pas treba da stoji zbog lakšeg nanošenja leka. Držati pipetu uspravno u jednoj ruci, udaljenu od lica a drugom rukom pritisnuti i savijte vrh unazad.


  image

  Korak 2: Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Postavite vrh pipete na kožu između lopatica


  image

  Korak 3 (mali psi): Pritisnite pipetu čvrsto i nanesite ceo sadržaj direktno na kožu.


  image

  Korak 3 (veliki psi): Naneti ceo sadržaj pipete ravnomerno na dva različita mesta duž linije od lopatice do baze repa.


  Naneti proizvod direktno na kožu. Naneti samo na neoštećenu kožu.


  Izbegavati produženi kontakt sa vodom. Ćesto kupanje može smanjizti zaštitu. U tom slučaju tretmnan se može ponoviti najranije za 7 dana posle predhodnog tretmana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Razdvojiti dlake između vrhova lopatica sve dok se ne pojavi koža, istisnuti sadržaj jedne pipete direktno na kožu. Izbegavati nanošenje Exspot-a na dlaku.

  Tretman Exspot-om se može ponoviti nakon 28 dana.


  image


  Buve sa životinja često naseljavaju njihove korpe, ležajeve i mesta boravka, kao što su tepisi i nameštaj, koje treba redovno usisavati i tretirati sa odgovarajućim insekticidom.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Ne čuvati u frižideru.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Samo za spoljašnju upotrebu.


  Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja

  Izbegavati nanošenje na dlaku. Ovaj proizvod ne treba utrljavati u kožu. Tretirane pse ne treba kupati 12 sati nakon aplikacije.

  Ne treba dozvoliti da mačke ližu mesto na kome je ovaj preparat aplikovan kod pasa. Ukoliko se ovo dogodi razdvojiti životinje i potražiti pomoć veterinara.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na laboratorijskim životinjama pokazuju da i permetrin i dovanol ne bi trebalo da dovode do pojave teratogenih efekata. Bezbedno korišćenje proizvoda kada se koristi u toku graviditeta i laktacije nije ispitivano kod pasa.

  Ako je potrebno, skotne ženke treba tretirati neko vreme pre štenjenja, da bi se minimizirala izloženost novorođene štenadi na proizvod.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim insekticidima poput piretroida, organofosfornih jedinjenja ili karbamata.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati da sadržaj pipete dođe u direktan kontakt sa kožom, prstima i očima. Prati ruke nakon davanja proizvoda.

  Ako dođe do rasprskavanja preparata odmah isprati poprskano mesto.

  Osobe koje sprovode više aplikacija, na primer u odgajivačnicama, treba da nose zaštitne rukavice napravljene od neoprena ili nitrila, debljine minimum 0,3 mm.

  Ne dodirivati mesto aplikacije 3 - 6 sati nakon tretmana. Preporučuje se da se tretman sprovodi u večernjim satima.


  image


  Tretiranim psima ne treba dopustiti da spavaju sa ljudima, pogotovo decom. Ne vaditi pipetu iz pakovanja prilikom aplikacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.08.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Aplikator za nakapavanje koji se sastoji od blister filma (polipropilen / ciklik- olefin-kopolimer / polipropilen) i folije (aluminijum / polipropilen), smešten u aluminijumsku kesicu (PET / LDPE / Alu / LDPE).

Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija sa 6 aplikatora za nakapavanje x 1 mL.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC04.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00291-18-001 od 05.08.2019.


image