Početna stranica Početna stranica

Poulvac IB QX
vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj L1148UPUTSTVO ZA LEK


Poulvac IB QX, liofilizat za suspenziju 10x5000 doza


za primenu na životinjamaProizvođač: ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN S.L.

Adresa: Ctra.Campradon s/n “la Riba” 17813 Vall de Bianya, Girona Spain

Podnosilac zahteva: Zoetis Belgum predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovića 38-40 Novi Beograd


Broj rešenja: 323-01-00331-21-001 od 20.07.2022.godine za lek Poulvac IB QX,vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju 10x5000 doza


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40 Novi Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  ZOETIS MANUFACTURING&RESEARCH SPAIN S.L.

  Ctra.Camprodon s/n“la Riba“ 17813 Vall de Bianya,Girona , Spain


 2. IME LEKA Poulvac IB QX

  Vakcina koja sadrži živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živine soj L1148 liofilizat za suspenziju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza sadrži :

  Aktivna suspstanca

  Živi atenuirani virus Infektivnog bronhitisa živine soj L1148 : 103.0-105.0 EID50

  EID50= 50% infektivnih doza za pileće embrione


  Pomoćne supstance:

  D-Manitol ,želatin ,inozitol, pepton ,voda za injekciju


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju pilića protiv Infektivnog bronhitisa uzrokovanog QX varijetetom virusa Infektivnog bronhitisa.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta:3 nedelje nakon vakcinacije Dužina trajanja imuniteta :63 dana nakon vakcinacije


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati tokom perioda nošenja jaja

  Ne vakcinisati buduće nosilje i roditelje mlađe od 7 dana.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu primećene neželjene reakcije nakon vakcinacije.

  Broj rešenja: 323-01-00331-21-001 od 20.07.2022.godine za lek Poulvac IB QX,vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju 10x5000 doza


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Raspored vakcinacije :

  Brojleri: Jedna doza vakcine od prvog dana starosti , raspršivanjem

  Buduće nosilje i roditeljska jata :jedna doza vakcine od 7 dana starosti raspršivanjem.


  Primena raspršivanjem:


  0,15 do 0,5L vode na 1000 pilića u zavisnosti od aparata za raspršivanje i načina držanja ptica.


  Aparat za aerosol treba podesiti na veličinu kapljica dijametra od 80 do 160µm.Vakcina se raspršuje sa udaljenosti od oko 50 cm od glava pilića.

  Skloniti aluminijumski zapušač sa flašice sa vakcinom.Da bi se rastvorio liofilizat, gumeni zapušač skloniti i bočicu uroniti u plastičnu posudu koja sadrži zahtevanu količinu čiste hladne vode.Bočicu napuniti do polovine sa vodom , vratiti zapušač i proresti da bi se rastvorila sva vakcina.

  Liofilizat iz flašice treba dodati u vodu rezervoara raspršivača i snažno izmućkati.Aplikovati vakcinu u odnosu :jedna doza, jedna ptica


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA Primena raspršivanjem:

  0,15 do 0,5L vode na 1000 pilića u zavisnosti od aparata za raspršivanje i načina držanja ptica.


  Aparat za aerosol treba podesiti na veličinu kapljica dijametra od 80 do 160µm.Vakcina se raspršuje sa udaljenosti od oko 50 cm od glava pilića.

  Skloniti aluminijumski zapušač sa flašice sa vakcinom.Da bi se rastvorio liofilizat, gumeni zapušač skloniti i bočicu uroniti u plastičnu posudu koja sadrži zahtevanu količinu čiste hladne vode.Bočicu napuniti do polovine sa vodom , vratiti zapušač i proresti da bi se rastvorila sva vakcina.

  Liofilizat iz flašice treba dodati u vodu rezervoara raspršivača i snažno izmućkati.Aplikovati vakcinu u odnosu :jedna doza, jedna ptica


  Vakcinisati samo zdrave životinje

  Sve jedinke u jatu trebalo bi vakcinisati u isto vreme.

  Potrebno je da se pticama aplikuje puna doza vakcine jer je razlika izmedju efikasne i neefikasne doze mala.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  Broj rešenja: 323-01-00331-21-001 od 20.07.2022.godine za lek Poulvac IB QX,vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju 10x5000 doza


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe :18 meseci

  Rok upotrebe posle rekonstituisanja : 2 sata

  Ne koristiti vakcinu posle isteka roka naznačenom na nalepnici.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama. Čuvati van domašaja dece.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinalni virus može da se širi kontaktom najmanje 14 dana nakon vakcinacije; iz tih razloga potrebno je odvojiti vakcinisane I nevakcinisane ptice.

  Potrebno je preduzeti mere zaštite kako bi se sprečilo širenje vakcinalnog virusa na divlje ptice. Nakon vakcinacije savetuje se čišćenje I dezinfekcija prostorija.


  Ova vakcina treba da se koristi isključivo u slučaju kada se potvrdi prisustvo QX varijante virusa infektivnig bronhitisa I ustanovi epizootiološki značaj


  Veoma je važno sprečiti uvođenje vakcinalnog soja u slobodne zapate, odnosno objekte sa živinom.

  Ukoliko se IB QX vakcina primenjuje u inkubatorskim stanicama potrebno je sprovesti adekvatnu kontrolu u cilju sprečavanja širenja vakcinalnog soja virusa, jedinkama koje će biti

  transportovane u jata koja nisu bila izložena varijanti QX virusa infektivnog bronhitisa.Dokatzano je da vakcina obezbeđuje zaštitu protiv QX varijanti virusa. Nije ispitan zaštitni efekat protiv

  drugih cirkulišućih varijanti virusa IB.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje

  Sve jedinke u jatu trebalo bi vakcinisati u isto vreme.

  Potrebno je da se pticama aplikuje puna doza vakcine jer je razlika izmedju efikasne i ne efikasne doze mala.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pažljivo - rekonstituisati i aplikovati- vakcinu. Tokom primene raspršivanjem, osoba koja primenjuje vakcinu mora da koristi zaštitnu opremu, pre svega zaštitne naočare i masku. Nakon upotrebe oprati i dezinfikovari ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije, nošenja jaja

  Nije utvrdjena bezbednost proizvoda tokom nošenja jaja.

  Ne vakcinisati ptice u periodu nošenja jaja, ni tokom 4 nedelje pre pronošenja.


  Broj rešenja: 323-01-00331-21-001 od 20.07.2022.godine za lek Poulvac IB QX,vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju 10x5000 doza


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti ove vakcine kada se primenjuje istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se stoga donosi u zavisnosti od procene koristi i rizika u konkretnom slučaju.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uklanjaju autoklaviranjem ili potapanjem u rastvor dezinficijensa, u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.07.2022.godine


 15. OSTALI PODACI Primarno pakovanje :

Bočica od stakla tip I , zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom sa 5000 doza vakcine.

Sekundarno pakovanje :

Kartonska kutija sa 10 bočica od 5000 doza vakcine


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvetkod: QI01AD07

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00331-21-001 od 20.07.2022.godineBroj rešenja: 323-01-00331-21-001 od 20.07.2022.godine za lek Poulvac IB QX,vakcina protiv infektivnog bronhitisa živine, liofilizat za suspenziju 10x5000 doza