Početna stranica Početna stranica

Dexaveto - 0.2
deksametazon


UPUTSTVO ZA LEK


DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. N.V. BELGIJA


Adresa: Hoge Mauw 900, Arendonk, BELGIJA


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48 ,Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet d.o.o. Beograd

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  V.M.D. N.V.Belgija

  Hoge Mauw 900, Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA Dexaveto - 0.2

  2 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda i pse deksametazon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Deksametazon 2,00 mg

  (u obliku Deksametazon-natrijum-fosfat a 2,64 mg)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-metilparahidroksibenzoat 1,14 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum–citrat; N-metil-2-pirolidon; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  • Metabolički poremećaji kao što je acetonemija.

  • Indukcija porođaja kod goveda.


   Psi:

  • Alergijske reakcije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja koja boluju od dijabetes melitusa, osteoporoze, epilepsija kao i kod životinja u graviditetu.

  Lek se ne primenjuje u vreme vakcinacije, jer sprečava stvaranje antitela (deluje imunosupresivno).


  image


  image

  Ne koristiti kod životinja obolelih od parazita, virusnih infekcija , bolesti srca , bubrega i stomačnih problema , ulceracija rožnjače i glaucoma.


  Kortikosteroidi se ne preporučuju za korišćenje kod gravidnih životinja, jer mogu izazvati pobačaj ili raniji porođaj kako kod preživara tako i kod drugih vrsta životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Glavno neželjeno dejstvo deksametazona je imunosupresija i supresija aktivnosti kore nadbubrega. Usporava stvaranje kolagenog i koštanog tkiva posle duže primene.

  Posle duže primene može da se poremeti hipotalamo-hipofizni mehanizam.

  Usporava zarastanje rana, prouzrokuje atrofiju kože i mišića i dovodi do njihove atonije.

  Prouzrokuje osteoporozu i češći razvoj infekcija. Posle indukcije porođaja povećava procenat zaostalih posteljica.

  Sistematska primena kortikosteroida može izazvati poliuriju, polidipsiju i Polifagiu, a posebno u ranoj fazi terapije. Upotreba kortikosteroida može usporiti zarastanje rana i imuno-depresivna akcija može da smanji otpor protiv postojećih infekcija ili da ih pogorša. U slučaju virusnih infekcija kortikosteroidi mogu ubrzati razvoj bolesti. Preporučuje se da se ne daju kortikosteroidi životinjama sa gljivičnim infekcijama. Upotreba kortikosteroida može izazvati povećanje jetre (hepatomegalia) sa povećanim nivoima enzima jetre u serumu i povećanog rizika od akutne upale pankreasa. Drugi mogući neželjeni efekti u vezi sa korišćenjem kortikosteroida uključuju izmenu biohemijskih i hematoloških parametara krvi. Ozbiljni neželjeni efekti se javljaju posle dužeg lečenja, dok se pojedinačne visoke doze dobro podnose Gastrointestinalne ulceracije se mogu pogoršati usled kortikosteroida kod pacijenata koji primaju nesteroidne antiinflamatorne lekove.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba


  Goveda :

  • Acetonemija: 10 do 20 mg deksametazona po životinji (10 mL Dexaveto-0.2) Intramuskularno.Jedna injekcija. Po potrebi može se ponoviti terapija nakon 48 sati.

   -Indukcija porođaja: 20 mg deksametazona po životinji (10 mL Dexaveto-0.2).

   Intramuskularno, jednom dnevno

   Psi:

   -Alergijske reakcije: 1do 4 mg deksametazona/10 kg (0,5 do 2 mL Dexaveto-0.2).

   Intramuskularno, jedna injekcija dnevno.


   Doze i učestalost davanja leka može se povećati ili smanjiti zavisnosti od težine slučaja i / ili dobijenih rezultata tretmana


   image 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vreme tretiranja treba da bude što je kraće moguće.

  Kod dužeg lečenja preporučuje se postepeno smanjivanje doze leka do prekida terapije. U slučaju pojave infekcije, treba primeniti odgovarajući antibakterijski lek.


 10. KARENCA


  Meso: 16 dana

  Mleko: 3 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana, na temperaturi do 25 °C.


  .

 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pogledati Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vreme tretiranja treba da bude što je kraće moguće.

  Kod dužeg lečenja preporučuje se postepeno smanjivanje doze leka do prekida terapije. U slučaju pojave infekcije, treba primeniti odgovarajući antibakterijski lek.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt preparata sa kožom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati kod gravidnih jedinki, izuzev u slučaju indukcije porođaja.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa antihistaminicima i barbituratima. Oni indukuju sintezu enzima jetre i ubrzavaju metabolizam deksametazona, što ima za posledicu smanivanje njegovog dejstva, ali i dejstva barbiturata.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima


  image


  Predoziranje

  Veoma visoke doze deksametazona mogu da prouzrokuju simptome slične gore navedenim neželjenim efektima. U slučaju njihove pojave primenu leka odmah prekinuti, i započeti simptomatsko lečenje.


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.05.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje

Bočica od tamnog stakla (tip II), sa 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom. Unutrašnje pakovanje ujedno predstavlja i spoljašnje pakovanje leka.

ATC vet: QH02AB02

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00447-19-001 od 29.05.2020.


image