Početna stranica Početna stranica

Maxamox 200
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK


Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš broj 62, Bački Vinogradi, Subotica


Podnosilac zahteva: FISH Corp 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, 11000 Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp 2000 d.o.o. Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp 2000 d.o.o.

  Salaš br.62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA MAXAMOX 200

  200 mg/g oralni prašak

  za svinje, telad (do početka preživanja), brojlere, ćuriće amoksicilin), brojleri i ćurići


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin, trihidrat 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta, kao i infekcija kože i mekih tkiva , uzrokovanih bakterijama osetljivim na akoksicilin, kod teladi (do početka preživanja), svinja, brojlera i ćurića.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na peniciline i cefalosporine.

  Lek se ne primenjuje kod odraslih preživara (nakon početka preživanja), konja i malih herbivora (zečeva, zamoraca, hrčaka).

  Ne primenjuje kod koka nosilja čija se jaja koriste za ljudsku ishranu.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja može doći do pojave dijareje i reakcija preosetljivosti. U slučaju pojave alergijskih reakcija ili bilo kojih drugih neželjenih efekata, terapiju treba odmah prekinuti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i ćurići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  MAXAMOX 200 se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće ili dodavanjem u hranu, u sledećim dozama:


  Brojleri i ćurići: dnevnu dozu od 40-80 g leka treba rastvoriti u 80 litara vode za piće dnevno što je dovoljno za 100 jedinki prosečne telesne mase od 1 kg.


  Svinje i telad: 2-4 g leka na 100 kg telesne mase treba dati dva puta dnevno rastvoreno u vodi za piće, odnosno 1-2 kg leka na tonu hrane.


  Terapija traje 4 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode/hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini vode/hrane. Rastvor leka u vodi za piće mora se upotrebiti u toku dana. Svakodnevno pripremati svež lekoviti rastvor. Životinjama treba onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Za postizanje bistrog rastvora leka potrebno je 20 g leka rastvoriti u najmanje 7 litara vode.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Svinje i telad: 7 dana. Brojleri: 2 dana.

  Ćurići: 5 dana.  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine, čuvanjem na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 7 dana na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 sata na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Lek ne davati drugima vrstama i kategorijama životinja, osim onih za koje je indikovan.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka, savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  MAXAMOX 200 oralni prašak treba pažljivo upotrebljavati u toku graviditeta i laktacije i to samo onda kada je to neophodno. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Tetraciklini smanjuju efikasnost amoksicilina. Probenecid usporava klirens amoksicilina kod teladi, svinja i drugih životinja, zbog čega nastaje povećana koncentracija amoksicilina u serumu i produženo poluvreme eliminacije.


  Predoziranje

  Sa farmakološke tačke gledišta antibiotici su relativno bezbedni lekovi, pa se i velike doze često tolerišu. Eventualno trovanje se leči simptomatski. Ukoliko dođe do predoziranja leka životinjama treba obezbediti dovoljno vode za piće.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.10.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg, 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi 1 kesa sa 1 kg ili 1 kesa sa 10 kg oralnog praška.

Pakovanje 20 x 20 g, 20 x 100 g:

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije sa 20 g ili 100 g oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00091-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesica 20 x 20 g

323-01-00092-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesica 20 x 100

323-01-00093-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesa 1 x 1 kg

323-01-00094-19-002 od 21.10.2019. za Maxamox 200,oralni prašak, kesa 1 x 10 kg


image