Početna stranica Početna stranica

OCTACILLIN
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK

Octacillin 800mg/g prašak za oralni rastvor za svinje, prašak za oralni rastvor, 1 x 100g Octacillin 800mg/g prašak za oralni rastvor za svinje, prašak za oralni rastvor, 1 x 250g Octacillin 800mg/g prašak za oralni rastvor za svinje, prašak za oralni rastvor, 1 x 500g Octacillin 800mg/g prašak za oralni rastvor za svinje, prašak za oralni rastvor, 1 x 1000g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Eurovet Animal Health BV


Adresa: Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA D.O.O.- BEOGRAD Adresa: Gostivarska 70, Beograd - Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA – PHARMA D.O.O. Beograd

  Gostivarska 70, Beograd - Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Eurovet Animal Health BV

  Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija


 2. IME LEKA


  OCTACILLIN 800 mg/g prašak za oralni rastvor za svinje

  Amoksicilin 800 mg/g Prašak za oralni rastvor za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin trihidrat 800 mg (što odgovara 697 mg amoksicilina)


  Pomoćne supstance: Natrijum-karbonat, bezvodni, Koloidni silikat, bezvodni, Natrijum-citrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin kod svinja: pleuropneumonija prouzrokovana sa Actinobacillus pleuropneumoniae, meningitis prouzrokovan sa Streptococcus suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek nije efikasan protiv mikroorganizama koji stvaraju ß Laktamazu.

  Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na penicilin ili na druge ß-laktamske antibiotike. Ne sme se primenjivati kod kunića, glodara, zamorca, hrčka ili skočimiša.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA  image


  Mogu se javiti reakcije preosetljivosti, čija ozbiljnost varira od kožnog osipa do anafilaktičkog šoka. Ako se sumnja na neželjene reakcije, lečenje treba prekinuti.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu primenu.

  Svinje: Preporučena dnevna doza iznosi 16 mg amoksicilin trihidrata – što odgovara 14 mg amoksicilina po kilogramu telesne mase, tj. 20 mg leka po kg telesne mase odgovara 1 g preparata na 50 kg telesne mase na dan. Lek se primijenjuje u vodi za piće tokom 3-5 uzastopnih dana. U slučaju teških infekcija na osnovu procene odgovornog veterinara vreme lečenja može se produžiti na 5 dana.

  Bolusna doza: Preporučuje se primena leka jednom dnevno u vodi za piće tokom ograničenog vremenskog perioda. Pre primene leka potrebno je uskratiti vodu oko dva sata (kraće kad je toplo vreme). Izračunatu dnevnu količinu leka treba posipati na površini 5-10 litara vode i dobro mešati sve dok se prašak ne rastvori. Ovaj rastvor treba umešati u onu količinu vode koja će se popiti u narednih 2-3 sata.

  Kontinuirano lečenje: Tablica u nastavku pokazuje smernice za primenu leka, uz pretpostavku potrošnje 100 litara vode za piće dnevno, a koja se zasniva na proceni potrošnje vode od 1 litra na 10 kg telesne mase kod svinja mlađih od 4 meseca i 0,66 litara na 10 kg telesne mase kod svinja starijih od 4 meseca.


  Svinje mlađe od 4 meseca: 20 g praška/100 litara/dan Svinje starije od 4 meseca: 30 g praška/100 litara/dan

  U slučaju kontinuiranog lečenja, vodu sa lekom potrebno je menjati dva puta dnevno.

  Tačna dnevna količina leka može se izračunati na osnovu doze koja se koristi, broja i težine životinja koje treba lečiti. Za izračunavanje koncentracije leka u vodi za piće može se koristiti sledeća formula:


  20 mg leka /kg telesne

  Prosečna telesna masa (kg)

  mase / dan x životinja koje treba lečiti = .... mg leka po

  Prosečna potrošnja vode (l) po životinji prethodnog dana *

  L vode za piće


  * Pripremite količinu vode sa lekom koja će se konzumirati tokom narednih 12 sati. Svu nepotrošenu vodu sa lekom treba baciti, pa je potrebno pripremiti svežu mešavinu vode i leka za sledećih 12 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  image


  Kako bi se obezbedilo pravilno doziranje i izbegla primena suviše niske doze, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu. Unos vode sa lekom zvisi od kliničkog stanja životinja. Kako bi se dobila potrebna doza, koncentracija amoksicilina mora se prilagoditi u skladu s tim. Maksimalna koncentracija prethodno razređene vode sa lekom iznosi oko 8 g leka po litru vode. U skladu sa time potrebno je prilagoditi podešavanje dozatora. Za vreme primene leka, ne sme se dozvoliti napajanje iz drugih izvora. Kada se potroši sva medicinirana voda potrebno je ponovo uključiti sistem za napajanje pitkom vodom. Nakon 12 sati treba baciti svu preostalu mediciniranu vodu. Preporučuje se korišćenje adekvatno kalibrisanih vaga za primenu izračunate količine leka.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice svinja: 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Kada je u originalnom pakovanju veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Nakon prvog otvaranja nemojte skladištiti lek na temperaturama iznad 25˚C. Sav preostali sadržaj može se skladištiti 3 meseca ako se čuva na suvom mestu i ponovno zatvori uz preklapanje ivice otvorene kesice/kese.


  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 36 meseci.

  Uslovi čuvanja: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od vlage.

  Rok upotrebe posle razblaženja u vodi za piće za životinje: 12 sati.

  Uslovi čuvanja medicinirane vode: na temperaturi do 25ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Neodgovarajućom primenom veterinarskog leka može se povećati učestalost bakterija otpornih na amoksicilin. Primenu leka treba zasnivati na testovima osetljivosti (antibiogramu) i treba uzeti u obzir zvanične lokalne smernice o primeni antibiotika.

  Unos leka može se promeniti kao posledica bolesti kod svinja. U slučaju nedovoljnog unosa vode, svinje treba lečiti parenteralno. Ne primenjivati kod životinja sa ozbiljnim smetnjama u radu bubrega, uključujući anuriju i oliguriju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne osetljivosti na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na te supstance mogu povremeno biti ozbiljne.  image


  Ne rukujte sa ovim lekom ako znate da ste alergični na ovaj lek ili ako vam je savetovano da ne radite sa takvim preparatima.

  Kako bi izbegli izlaganje, sa ovim lekom treba pažljivo rukovati i treba preduzeti sve preporučene mere opreza. Za vreme rukovanja sa lekom ne sme se pušiti, jesti ili piti. Tokom pripreme i primene vode sa lekom, treba izbegavati dodir sa lekom i udisanje čestica prašine. Tokom primene leka treba nositi rukavice i odgovarajuću masku za prašinu. Nakon rukovanja sa proizvodom ruke i izloženu kožu treba odmah oprati.

  U slučaju dodira sa kožom ili okom, zahvaćeno područje treba isprati sa velikom količinom čiste vode, a u slučaju iritacije, treba potražiti lekarsku pomoć.

  Ako se nakon izlaganja pojave simptomi kao što je kožni osip, treba potražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje. Oticanje lica, usana, očiju, ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Istraživanja na laboratorijskim životinjama (pacovi, kunići) nisu pokazala nikakva teratogena, fetotoksična ili maternotoksična dejstva amoksicilina. Bezbednost leka nije pokazana kod krmača tokom graviditeta i laktacije. Primena veterinarskog leka tokom graviditeta i laktacije treba da bude zasnovana isključivo na proceni odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Amoksicilin ostvaruje baktericidno dejstvo inhibicijom sinteze bakterijskog ćelijskog zida tokom multiplikacije, pa stoga nije kompatibilan sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, hloramfenikol) koji inhibiraju multiplikaciju. Sinergizam se može javiti sa drugim ß-laktamskim antibioticima i aminoglikozidima.


  Predoziranje

  Nisu poznati simptomi predoziranja.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka unuštavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.12.2017.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: PET/PE/ALU/PE kesica/kesa.

Veličina pakovanja: 1 x 100 g; 1 x 250 g; 1 x 500 g; 1 x 1000 g

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.image


ATCvet kod:

QJ01CA04

Broj dozvole:

1x100g:

323-01-00148-17-001 od 27.12.2017.

1x250g:

323-01-00147-17-001 od 27.12.2017.

1x500g:

323-01-00146-17-001 od 27.12.2017.

1x1000g:

323-01-00145-17-001 od 27.12.2017.


image