Početna stranica Početna stranica

Regumate Porcine
altrenogestUPUTSTVO ZA LEK


Regumate Porcine, oralni rastvor, 4 mg/mL, 1 x 540 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET PRODUCTIONS


Adresa: Rue de Lyons, Igoville, Francuska


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET PRODUCTIONS

  Rue de Lyons, Igoville, Francuska


 2. IME LEKA Regumate Porcine

  4 mg/mL oralni rastvor za svinje altrenogest


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Altrenogest 4 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol (E320) 0.07 mg

  Butilhidroksitoluen (E321) 0.07 mg Ostale pomoćne supstance: ulje soje, prečišćeno.


 4. INDIKACIJE


  Sinhronizacija estrusa kod polno zrelih nazimica. Sinhronizacija estrusa kod krmača.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati mužjacima.

  Ne davati gravidnim krmačama, niti krmačama sa infekcijom uterusa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu. Upotreba posipanjem hrane.

  Lek se raspršuje po hrani ispred svake životinje jedanput dnevno.


  Nazimice: 1 doza (5 mL) po životinji na dan, tokom 18 uzastopnih dana, kroz hranu. Krmače: 1 doza (5 mL) po životinji na dan, tokom 3 uzastopna dana, kroz hranu.


  Životinje treba podeliti i davati im lek pojedinačno.

  Lek se posipa po površini hrane, neposredno pred hranjenje, pritiskanjem i puštanjem merne glavice nakon 2 sekunde, što omogućuje oslobađanje doze od 5 mL.

  Između dva uzastopna pritiskanja napraviti pauzu od 2 sekunde. Grupno hranjenje na podu:

  Hranu treba dati tako da svaka životinja ima jednak pristup hrani. Kada životinje počnu da jedu, po jednu dozu leka treba posuti po hrani ispred svake jedinke.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne mućkati lek pre primene, da ne bi došlo do mešanja rastvora sa azotom koji se nalazi u kontejneru pod pritiskom.


  Izbegavati držanje boce pod uglom većim od 30°. Ne okretati bocu naopačke.

  Ukloniti sigurnosni zatvarač povlačenjem njegovog kraja. Pozicija merne glavice je kao na crtežu na pakovanju leka. Pritiskom na mernu glavicu aktivira se sistem i za 2 sekunde biće istisnuta prva doza od 5 mL.

  Dozni sistem (ventil) omogućava precizno doziranje i fiksnu dozu od 5 mL, što je dovoljno za ukupnu 18-dnevnu terapiju 4 nazimice sa terapijskom dozom od 5 mL po danu. Na ovaj način se sprečava subdoziranje i prosipanje leka i optimizira se bezbednost primene.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 9 dana


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Kontejner je pod pritiskom. Ne mućkati kontejner pre upotrebe.


  Zaštititi od direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti i temperaturama višim od 50 °C. Ne probijati kontejner, niti ga spaljivati nakon primene. Ne izlagati otvorenom plamenu ili zapaljenom materijalu.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 90 dana.

  Uslovi čuvanja: posle otvaranja čuvati na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Koristiti samo kod polno zrelih nazimica (koje su ispoljile najmanje jedan estrus). Nema drugih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Posebno treba voditi računa da dužina tretmana bude tačna. Ukoliko se životinje drže i tretiraju u grupi, treba obezbediti da svaka životinja dobije preporučenu kliničku dozu. Mediciniranu hranu treba davati krmačama nakon dodavanja leka i ne treba je čuvati. Ukoliko je hrana delimično pojedena, ostatak se mora ukloniti i ne sme se davati drugim životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Trudnice ne treba da koriste ovaj prozvod. Žene u reproduktivnom dobu treba da izbegavaju kontakt ili da budu izuzetno oprezne tokom rukovanja ovim preparatom. Preparatom ne treba da rukuju osobe sa postavljenom dijagnozom ili sumnjom na prisustvo progesteron-zavisnih tumora ili tromboemboličnih poremećaja.

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom. Tokom rukovanja ovim preparatom mora se nositi zaštitna odeća (rukavice i zaštitno odelo). Kod korišćenja poroznih rukavica može se desiti da lek dođe u kontakt sa kožom, a transkutana apsorpcija može biti i veća kada je površina kože pokrivena okluzivnim materijalima, kakve su lateks ili gumene rukavice. Ukoliko dođe do prosipanja sadržaja na kožu, mesto kontakta treba odmah dobro oprati sapunom i vodom. Oprati ruke nakon rukovanja lekom i pre obroka.

  U slučaju kontakta leka sa očima, odmah ih isprati velikom količinom vode i obratiti se lekaru. Efekti izlaganja dejstvu leka: ponavljana apsorpcija leka može uzrokovati poremećaj menstrualnog ciklusa, abdominalne grčeve i grčeve materice, povećano ili smanjeno menstrualno krvarenje, produžavanje graviditeta ili glavobolju.

  Lek sadrzi ulje soje. U slucaju alergije na kikirikijevo ili sojino ulje ne koristiti ovaj lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije.


  image


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Nema podataka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.01.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

aluminijumski kontejner sa zatvaračem sa navojem i dozatorom za lek od 5 mL. Spoljnje pakovanje:

složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedan kontejner, dozator za lek i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG03DX90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00099-20-002 od 27.01.2021. godine


image