Početna stranica Početna stranica

Meloxidolor
meloksikamUPUTSTVO ZA LEK


Meloxidolor, rastvor za injekciju, 20 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: PRODULAB PHARMA B.V.


Adresa: Forellenweg 16, SJ Raamsdonksveer, Holandija


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac


Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  GENERA PHARMA d.o.o. Beograd – Voždovac; Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  PRODULAB PHARMA B.V.;

  Forellenweg 16, SJ Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA Meloxidolor

  20 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, svinje i konje meloksikam


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Meloksikam 20.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Etanol 150.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: poloksamer 188, makrogol 300, glicin, dinatrijum-edetat, natrijum- hidroksid, hlorovodična kiselina, meglumin, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  Za primenu kod akutnih respiratornih infekcija, uz odgovarajuću antibiotsku terapiju, u cilju ublažavanja kliničkih znakova bolesti kod goveda.

  Za primenu u slučaju dijareje, u kombinaciji s oralnom rehidratacijskom terapijom, u cilju smanjenja kliničkih znakova kod teladi starije od nedelju dana i junadi.

  Za ublažavanje postoperativnih bolova nakon uklanjanja rogova kod teladi.

  Kao dopunska terapija u lečenju akutnog mastitisa, u kombinaciji sa antibiotskom terapijom. Svinje:

  Za primenu kod neinfektivnih poremećaja lokomotornog sistema, u cilju smanjenja simptoma hromosti i upale.

  Kao dopunska terapija u lečenju puerperalne septikemije i toksemije (mastitis-metritis-agalakcija sindrom), uz odgovarajuću antibiotsku terapiju.


  image


  Konji:

  Za primenu u cilju ublažavanja upale i otklanjanja bolova koji prate akutne i hronične mišićno- koštane poremećaje.

  Za ublažavanje bolova povezanih sa kolikama kod konja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Videti poglavlje Upotreba tokom graviditeta i laktacije. Ne daje se ždrebadi mlađoj od 6 nedelja.

  Ne daje se životinjama sa funkcionalnim oštećenjima jetre, srca ili bubrega i hemoragijiskim poremećajima, ili u slučajevima kada postoji dokaz ulcerogenih gastrointestinalnih lezija.

  Ne daje se životinjama sa preosetljivošću na aktivnu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Za tretman dijareje kod goveda, lek se ne daje životinjama mlađim od nedelju dana.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda i svinja, subkutana, intramuskularna, kao i intravenska primena dobro se podnose; jedina zabeležena neželjena reakcija je razvoj blagog i prolaznog otoka na mestu subkutane injekcije, koja je uočena kod manje od 10% tretiranih goveda u okviru kliničkih ispitivanja.

  Kod konja, u retkim slučajevima se može javiti prolazni otok na mestu injekcije, koji nestaje bez potrebe za intervencijom.

  Veoma retko, mogu se javiti anafilaktoidne reakcije koje mogu biti ozbiljne (pa i fatalne) i treba ih lečiti simptomatski.

  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simtome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)

   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i konji.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Goveda:

  Subkutana i intravenska upotreba.

  Jedna subkutana ili intravenska injekcija u dozi od 0.5 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 2.5 mL leka/100 kg t.m.), u kombinaciji sa terapijom antibioticima ili oralnom rehidratacijskom terapijom, prema potrebi.  image


  Svinje:

  Intramuskularna upotreba.

  Jedna intramuskularna injekcija u dozi od 0.4 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 2 mL leka/100 kg t.m.) u kombinaciji sa terapijom antibioticima, prema potrebi. Ukoliko je potrebno, meloksikam se može drugi put ponovo dati nakon 24 sata.


  Konji:

  Intravenska upotreba.

  Jedna intravenska injekcija u dozi od 0.6 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 3 mL leka/100 kg t.m.).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Voditi računa da prilikom upotrebe ne dođe do kontaminacije leka. Zapušač bočice ne treba probadati više od 20 puta.


 10. KARENCA


  Goveda: meso i jestiva tkiva: 15 dana, mleko: 5 dana

  Svinje: meso i jestiva tkiva: 5 dana

  Konji: meso i jestiva tkiva: 5 dana. Ne daje se kobilama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana, bez posebnih uslova čuvanja.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod teladi, primena Meloxidolor-a 20 minuta pre obezrožavanja smanjuje postoperativni bol.

  Ako se primenjuje sam, Meloxidolor neće obezbediti dovoljno smanjenje bola tokom postupka obezrožavanja. Da bi se obezbedilo adekvatno ublžavanje bola tokom postupka obezrožavanja, potrebna je istovremena odgovarajućeg analgetika.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U slučaju pojave neželjenih reakcija, lečenje treba prekinuti i potražiti savet veterinara.


  image


  Izbegavati primenu kod teško dehidriranih, hipovolemičnih ili životinja sa hipotenzijom, kod kojih je neophodna parenteralna rehidratacija, jer postoji potencijalni rizik od ispoljavanja toksičnog delovanja leka na bubrege.

  U slučaju nedovoljnog otklanjanja bola prilikom tretmana kolika kod konja, potrebno je pažljivo preispitati dijagnozu, jer bi to moglo ukazati na potrebu izvođenja hirurškog zahvata.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nehotično samoubruzgavanje leka može uzrokovati bol. Osobe sa poznatom preosetljivošću na nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) moraju izbegavati kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.

  Trudnice i žene koje mogu da zatrudne ne smeju da rukuju ovim lekom, jer meloksikam može biti štetan po fetus i nerođeno dete.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Goveda i svinje: Može se primeniti tokom graviditeta i laktacije. Konji: Ne daje se kobilama u graviditetu i/ili laktaciji.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa glukokortikosteroidima, drugim nesteroidnim anti-inflamatornim lekovima ili sa antikoagulantnim sredstvima.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja potrebno je započeti simptomatsko lečenje.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se primeni na propisan način, lek ne utiče na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.03.2021.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (tip I), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AC06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00289-20-001 od 29.03.2021.image