Početna stranica Početna stranica

Pandex 1%
ivermektinUPUTSTVO ZA LEK


Pandex 1%, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL Pandex 1%, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Biovet JSC, Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA Pandex 1%

  10 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze i svinje ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 10 mg

  Ostale pomoćne supstance: etanol; propilenglikol; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE Goveda

  Za terapiju i kontrolu gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca, očnih nematoda, štrkljavosti, šugaraca i vaški goveda i mlečnih goveda koja nisu u laktaciji:

  Gastrointestinalne nematode: Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger i Trichuris spp.

  Plućni vlašci: Dictyocaulus viviparus

  Očne nematode: Thelazia spp.

  Štrkljavost: Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum

  Šugarci: Psoroptes bovis, Sarcoptes var. Bovis

  Vaške: Linognatus vituli, Haematopinus euristernus i Salenopotes capillatus

  Za kontrolu šugaraca Chorioptes bovis i vaški Bovicola bovis

  Za terapiju reinfekcije sa Haemonchus placei, Cooperia spp., Trichostrongylus axei, Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus.


  image


  Svinje

  Za terapiju i kontrolu gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca, šugaraca i vaški: Gastrointestinalne nematode: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi.

  Plućni vlašci: Metastrongylus spp.

  Vaške: Haematopinus suis

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis


  Ovce i koze

  Za terapiju i kontrolu psoroptes šuge, gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca i štrkljavosti. Gastrointestinalne valjkaste gliste- Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifurcata, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum columbianum, Nematodirus fillicolis, Chabertia ovina, Trichuris ovis

  Plučni vlašci: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens

  Šugarci: Psoroptes ovis

  Štrkljivost: Oestrus ovis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat nije namenjen za intravensku i intramuskularnu aplikaciju.

  Ne davati kravama, ovcama i kozama u laktaciji čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.

  Lek se ne daje drugim vrstama životinja, a posebno je opasan za pse rase koli, škotski ovčar, šetlanski ovčar, staroengleski ovčar i kornjače.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi za tretiranje goveđe hipodermoze, ivermektin može izazvati ozbiljne neželjene reakcije.

  Ubijena larva u kičmenom kanalu može prouzrokovati paralizu i posrtanje. Larva ubijena oko ždrela može indukovati salivaciju i nadun.

  Ovi efekti mogu se izbeći tretiranjem životinja odmah posle sezone štrkljeva ili posle stadijuma razvoja larve na mestima gde bi došlo do oštećenja.

  Kod goveda je primećena prolazna neprijatnost tokom suPkutane aplikacije leka. Na mestu aplikacije leka je primećena velika učestalost otoka mekih tkiva.

  Ove reakcije nestaju spontano bez terapije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze i svinje.  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikuje se strogo supkutano.

  Goveda: 0,2 mg/kg telesne mase supkutano, ispred ili iza ramena. Svinje: 0,3 mg/kg telesne mase

  Preporučena doza leka Pandex 1% za prasad lakšu od 16 kg je 0,1 mL na 3 kg telesne težine. Aplikuje se supkutano u predelu vrata

  Ovce i koze: 0,2 mg/kg telesne mase

  Za jagnjad lakšu od 12 kg, dati 0,1 mL na 5 kg telesne mase. Preporučuje se davanje špricem kojim može da se dozira 0,1 mL. Aplikuje se supkutano u predelu vrata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne aplikovati intravenski i intramuskularno. Ne aplikovati više od 10 mL na jednom mestu.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 49 dana

  Goveda (mleko): ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.

  Ovce i koze (meso i iznutrice): 42 dana

  Ovce i koze (mleko): ne koristiti kod ovaca i koza u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca i koza najmanje 60 dana pre jagnjenja odnosno jarenja.

  Svinje (meso i iznutrice): 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu Goveda

  Izbegavati terapiju u migratornoj fazi infekcije sa Hipoderma bovis i Hipoderma lineatum u endemičnim područjima.

  Goveda takođe mogu osećati nelagodnost i prolazno znojenje na mestu aplikacije leka. Aplikacija maksimalne količine od 10 mL po mestu aplikacije, pomoći će da se ovi efekti minimalizuju.

  Ne koristiti kod goveda čije se mleko koristi za ishranu kod ljudi.  image


  Ovce i koze

  Za lečenje i kontrolu šuge izazvane sa vrstom Psoroptes ovis, preporučuje se dvokratno davanje u intervalu od sedam dana za tretiranje kliničkih znakova šuge kako bi se eliminisali živi šugarci.

  Ne tretirati ovce i koze u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

  Na jedno mesto ne aplikovati više od 10 mL rastvora za injekciju kod svinja i 15 mL kod goveda i teladi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne pušiti, piti ili jesti tokom rukovanja lekom. Oprati ruke posle upotrebe leka.

  Izbegavati kontakt leka sa očima.

  Obratiti pažnju da ne dođe do samoubrizgavanja, proizvod može izazvati iritaciju i/ili bol na mestu uboda.


  Interakcije

  Ne primenjivati sa bilo kojim drugim antiparazitikom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ivermektin je siguran za upotrebu u uzgoju i graviditetu. Dva puta veće doze ne utiču nepovoljno na spermatogenezu, koncepciju, dužinu gestacije ili fetalnog razvoja.

  Pandex se može koristiti kod krava u bilo kom stadijumu graviditeta ukoliko se mleko tih krava ne koristi u ishrani ljudi.

  Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja, kao i kod gravidnih ovaca i koza najmanje 60 dana pre jagnjenja odnosno jarenja.

  Ne koristiti kod krava, ovaca i koza čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.


  Predoziranje

  Goveda dobro podnose primenu ivermektina čak i u 30 puta većoj dozi od terapijske.

  Kod doze od 8 mg/kg za goveda (40 puta veće od terapijske) javljaju se simptomi ataksije, mlitavosti i ponekad uginuća.

  Ovce pokazuju simptome ataksije i depresije u dozi od 4 mg/kg (20 puta veća doza od terapijske). Svinje pokazuju simptome toksikoze (letargija, ataksija, tremor, zavaljenost na stranu i midrijaza) u dozi od 30 mg/kg. Fetusi svinja su osetljiviji na predoziranje verovatno zbog propustljivosti hemato- encefalne barijere.

  Preporučuje se pažljivo doziranje za svaku ciljnu vrstu.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja inkomptibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek je veoma opasan za ribe i vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj dozvole:

1x50mL: 323-01-00489-19-001 od 06.04.2020.

1x100mL: 323-01-00591-21-001 od 13.07.2022.


image