Početna stranica Početna stranica

Suvaxyn MH-One
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3UPUTSTVO ZA LEK


SUVAXYN MH-One, emulzija za injekciju, 1x100 mL (1x50 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.


Adresa: Ctra. Camprodon s/n, Finca la Riba, Vall de Bianya, 17813 Girona, Španija


Podnosilac zahteva: ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Beograd, Vladimira Popovića 38-40


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO Beograd, Vladimira Popovića 38-40


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra. Camprodon s/n, Finca la Riba, Vall de Bianya, 17813 Girona, Španija


 2. IME LEKA


  Suvaxyn MH-One

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3 emulzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 2 mL sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisana Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3 RP* (nerazblažena) ≥1,00


  Adjuvans:

  Karbopol #941 4,00 mg

  Skvalan** 3,24 mg


  Konzervans:

  Tiomersal 0,20 mg


  *jedinica relativne potencije određena u ELISA testu kvantifikacije antigena (in vitro test potencije), u poređenju sa referentnom vakcinom

  **kao komponenta MetaStim-a (koji takođe sadrži Pluronic L-121 i Polisorbat 80)


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid; kalijum-hlorid; natrijum-dihidrogenfosfat, dodekahidrat; kalijum- dihidrogenfosfat; Polisorbat 80; Pluronic L-121; tetranatrijum edetat, dihidrat; natrijum-borat; natrijum-hidrogenfosfat; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju prasadi u uzrastu od najmanje 7 dana, u cilju smanjenja lezija u plućnom tkivu koje prouzrokuje M. hyopneumoniae.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje nakon vakcinacije Dužina trajanja imuniteta: 6 meseci


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja u graviditetu i laktaciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Sistemske neželjene reakcije, kao što su porast telesne temperature (do 1,9°C), depresija, podrhtavanje i nakostrešena dlaka su uobičajene četiri sata posle vakcinacije. Ove reakcije nestaju spontano, bez tretmana, u roku od 24 sata.

  Anafilaktičke i neurološke reakcije su zabeležene povremeno.

  Reakcija lokalnog tkiva u vidu palpabilnog (ali nevidljivog) otoka na mestu injekcije se javlja veoma često i traje do 2 dana. Lokalna reakcija može imati prečnik do 0,3 cm.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad u uzrastu od najmanje 7 dana.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Jedna doza vakcine od 2 mL se aplikuje intramuskularno u vrat prasadi, u uzrastu od najmanje 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Bočicu sa vakcinom treba dobro promućkati pre upotrebe i povremeno tokom upotrebe.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi 2-8°C.


  Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  U vreme vakcinacije treba izbegavati delovanje faktora koji bi uzrokovali stres kod životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj proizvod sadrži ulje animalnog porekla. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne koristiti kod životinja u graviditetu i laktaciji.


  Predoziranje

  Nakon primene doze dva puta veće od preporučene, kod prasadi u uzrastu od 3 nedelje nisu uočeni drugi simptomi osim onih opisanih u poglavlju „Neželjena dejstva“. Međutim, ovi simptomi mogu duže trajati (povišena telesna temperatura do 2 dana, lokalne reakcije tkiva do 3 dana), a prečnik lokalnih promena može dostići 1,0 cm. Uticaj prekomerne doze nije ispitivan na prasadi u uzrastu od nedelju dana.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog leka treba da donese odgovorni veterinar u zavisnosti od procene koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.04.2018.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje :

HDPE bočica zatvorena zapušačem od butilgume i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL (50 doza) vakcine.

Spoljašnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 50 doza vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB13


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00376-17-001 od 11.04.2018.


image