Početna stranica Početna stranica

Syvazul BTV
vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004


UPUTSTVO ZA LEK


Syvazul BTV, suspenzija za injekciju, 1 x 80 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS SYVA, S.A.U. Španija


Adresa: Leon, Parque Tecnológico de León Avenida Portugal s/n. Parcelas M15-M16


Podnosilac zahteva: MIVAKA D.O.O.


Adresa: Ratka Mitrovića 75đ, Beograd-Čukarica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MIVAKA D.O.O.

  Ratka Mitrovića 75đ, Beograd-Čukarica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  LABORATORIOS SYVA, S.A.U., Španija,

  Leon, Parque Tecnológico de León Avenida Portugal s/n. Parcelas M15-M16

 2. IME LEKA Syvazul BTV

vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004 suspenzija za injekciju

za ovce i goveda


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan mL vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus bolesti plavog jezika serotip 4, soj BTV-4/SPA-1/2004:


RP** ≥ 1

**Relativna potenca izmerena ELISA testom u odnosu na referentnu vakcinu, čija je efikasnost dokazana na ciljnim vrstama životinja.


Adjuvansi:

Aluminijum-hidroksid (Al3+) 2,08 mg Poluprečišćeni saponin iz Quillaja saponaria 0,2 mg Konzervans:

Tiomersal 0,1 mg


Ostale pomoćne supstance: kalijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-hlorid; sredstvo za sprečavanje penušanja i voda za injekcije


 1. INDIKACIJE


  Ovce

  Aktivna imunizacija ovaca u cilju ublažavanja viremije* i kliničkih simptoma i lezija izazavanih serotipom 4 virusa bolesti plavog jezika.

  *Ispod nivoa detekcije validirane RT-PCR metode na 1,32 log10TCID50/ml

  Početak imuniteta: 39 dan nakon sprovedenog programa vakcinacije. Trajanje imuniteta: 1 godina nakon sprovedenog programa vakcinacije


  Goveda

  Aktivna imunizacija goveda u cilju ublažavanja viremije* i kliničkih simptoma i lezija izazavanih serotipom 4 virusa bolesti plavog jezika.


  image


  *Ispod nivoa detekcije validirane RT-PCR metode na 1,32 log10TCID50/ml

  Početak imuniteta: 21 dan nakon sprovedenog programa vakcinacije. Trajanje imuniteta: 1 godina nakon sprovedenog programa vakcinacije.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Razvoj lokalnih reakcija je vrlo čest na mestu injekcije nakon vakcinacije.

  Eritrem povezan sa blagim do umerenim edemom vrlo je čest u razboblju od 1 do 6 dana posle primene.

  Bezbolni otok koji može dostići prečnik do 3,8 cm kod ovaca i 7 cm kod goveda razvija se vrlo često nakon 2 do 6 dana i vremenom se progresivno smanjuje.

  Pojava apscesa se javlja veoma retko.

  Većina lokalnih reakcija nestaje ili postoji u tragovima (≤1 cm) do 70 dana kod ovaca i 30 dana kod goveda, i ako rezidualni čvorovi mogu da opstanu i nakon tog vremena.

  Vrlo često se zapaža porast rektalne temperature od 2,3 C0tokom 48 sati nakon vakcinacije.


  Retko se kod ovaca i kod goveda vrlo retko se mogu primetiti sledeće neželjene reakcije:

  -Poremećaj reproduktivnog sistema: pobačaj, perinatalni mortalitet ili prevremeni partus.

  -Sistemski poremećaj: apatija, ležanje, groznica, anoreksija ili letargija.


  Veoma retko se kod ovaca i goveda mogu javiti sledeća neželjena dejstva:

  • Smanjena proizvodnja mleka

  • Neurološki poremećaji: paraliza,ataksija,slepilo ili loša kordinacija

  • Poremećaj respiratornog trakta: plućna kongestija, dispneja

  • Poremećaj digestivnog trakta: atonija buraga ili nadimanje

  • Reakcije preosetljivosti sa hipersalivacijom

  • Uginuće


   Retko se mogu primetiti sledeće reakcije:

  • Reakcije preosetljivosti (praćene hipersalivacijom)

  • Sistemske reakcije (povišena temperatura, letargija, edem, slabost, anoreksija i uginuće)

  • Reproduktivni poremećaji (pobačaj, zaostajanje posteljice)

  • Pad proizvodnje mleka

  • Lokalne reakcije: bol na mestu injekcije

  • Respiratorne reakcije (dispnoja i nazalni iscedak)


   Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   image


   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce i goveda.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Pre upotrebe dobro promućkati. Ovce

  Za subkutanu primenu

  Vakcina se primenjuje subkutano kod ovaca starosti najmanje 3 meseca, prema sledećoj šemi: Vakcinacija: jedna doza vakcine (2 mL)

  Revakcinacija: jedna doza vakcine(2 mL) nakon 12 meseci


  Goveda

  Za intramuskularnu upotrebu

  Vakcina se primenjuje intramuskularno kod goveda starosti najmanje 2 meseca kod goveda koja nisu bila izložena antigenu ili najmanje 3 meseca starosti kod teladi koja potiču od imunizovanih majki, prema sledećoj šemi:

  Vakcinacija: dve doze vakcina od (4 mL) u razmaku od 3 nedelja Revakcinacija: jedna doza vakcine od (4 mL) nakon 12 meseci.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2 - 8 °C ( u frižideru), zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati

  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: Nakon prvog otvaranja: 10 sati


  image


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ukoliko se lek koristi kod drugih domaćih i divljih vrsta preživara za koje se smatra da su u opasnosti od infekcije, vakcinaciju treba sprovoditi uz poseban oprez. Preporučuje se da se vakcina pre masovne vakcinacije prvo primeni na manjem broju životinja. Nivo efikasnosti vakcine kod drugih vrsta koje ne pripadaju ciljnim može se razlikovati od nivoa efikasnosti zabeleženog kod ovaca i goveda.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Graviditet

  Može se koristiti tokom graviditeta. Laktacija

  Može se koristiti tokom laktacije. Priplod

  Bezbednost i efikasnost vakcine nisu utvrđeni kod priplodnih mužjaka. Kod ove kategorije životinja vakcinu treba upotrebljavati isključivo prema proceni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara i/ili nadležnih nacionalnih institucija,odnosno u skladu sa važećom politikom vakcinacije životinja protiv virusa bolesti plavog jezika.(BTV)


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu na pakovanju leka.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aluminijum hidroksid, tiomersal ili saponine treba da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.Odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze,nisu primećene druge neželjene reakcije različite od onih pomenutih u tački 6. Neželjena dejstva.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.06.2022.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje

Boca od polipropilena zapremine 80 mL, sa zatvaračem od brombutil gume tipa1, zapečaćena aluminijumskim čepom.

Sekundarno pakovanje

Kartonska kutija sa 1 bocom od 80 mL

ATCvet kod: ovce: QI04AA02; goveda: QI02AA08

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00580-21-001 od 24.06.2022.


Farmakoterapijska grupa:Inaktivisane vakcine protiv virusa bolesti plavog jezika za ovce i goveda.

Vakcinacijom se kod goveda i ovaca stimuliše aktivni imunski odgovor protiv serotipa 4 virusa bolesti plavog jezika.image