Početna stranica Početna stranica

Tiamulin-P-10%
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEKTIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x100g TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x1kg TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x10kg(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic doo


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETMEDIC DOO


Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETMEDIC D.O.O. BEOGRAD

  Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

 2. IME LEKA TIAMULIN-P-10%

  100 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje i živinu

  tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivna supstanca

  Tiamulin hidrogen fumarat 100 mg

  Pomoćne supstance:

  Parafin tečni, laki; sojino brašno.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje dizenterije i enzootske bronhopneumonije kod svinja, respiratornih bolesti kod živine, kao i svih drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin kod obe vrste životinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraidikovana je primena jonofornih antibiotika za vreme terapije tiamulinom, kao i najmanje 7 dana pre ili posle primene tiamulina (ukoliko se ovaj koristi u koncentracijama od 100 ili više od 100 g / 1 t hrane). Ne daje se suprasnim krmačama (u toku ranog graviditeta – prve četiri nedelje po pripustu), priplodnim nerastovima i kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad, a naročito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane, kod tretiranih životinja se može pojaviti dermatitis, praćen eritemom, blagim edemom i pruritusom. Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena terapijska peroralna doza tiamulina iznosi 5,5-10 mg/kg ili 100-200 g/1 tonu hrane/dnevno (100-200 ppm-a) za svinje, odnosno 160 - 320 g/t hrane/dnevno (160-320 ppm-a) za živinu.


  Preparat se životinjama aplikuje p.o., jednom dnevno u količini, odnosno dozi, (koja u zavisnosti od težine bolesti i vrste životinje ) iznosi:


  Vrsta i kategorija životinje

  Doza

  ( kg / 1 t hrane )

  Dužina tretmana ( dani )

  Svinje

  1,5 – 2 kg / 1 t hrane

  7 - 10

  Živina

  2,5 – 3 kg / 1 t hrane

  3 - 5


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu leka (prema navedenim dozama), prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi svinja: 5 dana Meso i jestivi organi živine: 3 dana

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Ponekad se kod svinja posle peroralne primene tiamulina može razviti dermatitis, koji je praćen eritemom i intenzivnim pruritusom. Pošto se predpostavlja da metaboliti tiamulina (koji se izlučuju urinom) imaju iritantno dejstvo na kožu, eventualna pojava dermatitisa kod svinja posledica je pre svega loše higijene i većeg broja svinja u objektu. Ako se pojave alergijske reakcije kod životinja (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora se aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.


  image


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Brojna ispitivanja su pokazala da tiamulin ne deluje toksično u periodu gestacije, kao i da ne ispoljava teratogene efekte kod mladunaca. Ipak, ne preporučuje se njegova primena, bar u ranim fazama graviditeta.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na tiamulin), za vreme mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije. U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati većom količinom sveže česmene vode. Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara.


  Predoziranje

  Tiamulin je prilično bezbedan lek, tako da se i posle primene većih doza od terapijskih retko javljaju neželjeni efekti. Ipak, u literaturi se navodi da tiamulin, kod svinja može izazvati prolaznu salivaciju, povraćanje i depresiju CNS-a.


  Interakcije

  Kada se tiamulin primenjuje u manjim koncentracijama (do 100 g/1 t hrane) u hrani, zajedno sa jonofornim antibioticima (kokcidiostaticima) kao što su monenzin, lasalocid, narazin i salinomicin, kod svinja i živine ne prouzrokuje toksične interakcije. Međutim, ukoliko su koncentracije tiamulina veće od gore navedene, moguće su toksične reakcije, koje su redovno dozno zavisne, a mogu da budu i fatalne. Interakcija između tiamulina i jonofornih antibiotika je zapažena i pri nižim koncentracijama. Tako, ona može nastati, kada se pomeša tiamulin-hidrogen-fumarat u koncentraciji od 30 do 40 g/t hrane zajedno sa narazinom u količini od 70 g/t hrane. Istovremena primena tiamulina sa klindamicinom, linkomicinom, eritromicinom ili tilozinom nije preporučljiva, jer mu mogu umanjiti efikasnost. S druge strane, tiamulin je kompatibilan sa robenidinom, amprolijumom, dekokvinatom, klopidolom, bukvinolatom, dimetridazolom, furazolidonom, sulfadimidinom, sulfatiazolom, karbadoksom, nitrovinom, cink-bacitracinom, virginiamicinom i hlortetraciklinom.


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 10 dana, na temperaturi do 25˚C. Pakovanje:

Veličina pakovanja: 1x100 g, 1x1 kg, 1x10 kg.image


1 x 100 g i 1 x 1 kg: unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje pakovanje leka – trosojna tripleks folija (PET/AL/PE).

1x10 kg:

Primarno pakovanje: polietilenska kesa. Sekundarno pakovanje: dvoslojna papirna kesa.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XX92


Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100g: 323-01-00420-18-001 od 10.09.2019. godine

1x1kg: 323-01-00421-18-001 od 10.09.2019. godine

1x10kg: 323-01-00422-18-002 od 10.09.2019. godine


image