Početna stranica Početna stranica

Messipen
ampicilin

UPUTSTVO ZA LEK


Messipen, suspenzija za injekciju, 1x100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.

Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, , Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA


  Messipen

  ampicilin 150 mg/mL suspenzija za injekciju

  za goveda, konje, svinje, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Ampicilin 150 mg

  (u obliku ampicilin,trihidrata)

  Pomoćne supstance:

  Fenol 5 mg

  Ostale pomoćne supstance: polisorbat 80, etiloleat


 4. INDIKACIJE


  Messipen je indikovan u terapiji bakterijskih infekcija prouzrokovanih gram-pozitivnim i gram- negativnim bakterijama. Preporučuje se u terapiji infekcija digestivnog trakta (prouzrokovane gram- negativnim bakterijama kao što su E. coli i Salmonella spp.), respiratornog trakta, urogenitalnog trakta, artritisa, sekundarnih bakterijskih infekcija, apscesa i lokalizovanih infekcija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne aplikovati životinjama osetljivim na peniciline i druge betalaktamske antibiotike. Ne primenjivati kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega.

  Ne daje se zečevima i glodarima (kunić, zamorčić, hrčak, gerbil).

  Lek se ne aplikuje konjima čije je meso namenjeno ishrani ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Reakcije preosetljivosti. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti, aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Može se javiti poremećaj varenja i dijareja koji su prolaznog karaktera.


  Posle intramuskularne primene leka na mestu aplikacije se može pojaviti lokalni nadražaj sa bolom, a kod konja i ždrebadi lokalni otok koji spontano prolazi za nekoliko dana.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, svinje, ovce, koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek aplikovati intramuskularno ili subkutano u sledećim dozama:

  Goveda, konji, svinje, ovce, koze : 5-10 mg/kg telesne mase svakih 8-12 sati tokom 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne aplikovati intravenskim putem.

  Ampicilin je rastvoren u uljanoj suspenziji i uvek koristiti suv špric i iglu. Ne aplikovati istovremeno sa rastvorom glukoze i sulfonamidima.

  Ne aplikovati zajedno sa bakteriostaticima jer dolazi do smanjenja antibakterijskog delovanja

  (tetraciklini, tiamfenikol, fluorfenikol, eritromicin).


 10. KARENCA


  Meso goveda,ovaca, koza i svinja: 18 dana Mleko krava: 96 sati

  Mleko lečenih ovaca ne koristiti u ishrani ljudi.

  Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Ne aplikovati životinjama osetljivim na peniciline.

  Ne aplikovati istovremeno sa rastvorom glukoze i sulfonamidima.


  Ne aplikovati zajedno sa bakteriostaticima jer dolazi do smanjenja antibakterijskog delovanja (tetraciklini, tiamfenikol, fluorfenikol, eritromicin).


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka.


  Posebne upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije,

  gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Interakcije

  Ne aplikovati istovremeno sa rastvorom glukoze i sulfonamidima.

  Ne aplikovati zajedno sa bakteriostaticima jer dolazi do smanjenja antibakterijskog delovanja (tetraciklini, tiamfenikol, fluorfenikol, eritromicin).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  19.06.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od bezbojnog stakla, zapremine 100 mL, zatvorena sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje je ujedno i unutrašnje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00565-14-001 od 19.06.2015. godine