Početna stranica Početna stranica

Vetaderm
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEKVetaderm, prašak za kožu, 25mg/g, 1 x 50g


Proizvođač: „Veterinarstvo d.o.o.“ Adresa: Milana Predića 20, Beograd

Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.“ Adresa: Milana Predića 20, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA Vetaderm

  Oksitetraciklin, hidrohlorid 25mg/g prašak za kožu

  za goveda, ovce, svinje, konje, pse, mačke i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g praška za kožu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Oksitetraciklin hidrohlorid 25 mg


  Pomoćne supstance:

  Talk


 4. INDIKACIJE


  Pomoćna terapija u lečenju površinskih infekcija kože i infekcija rana kod malih i velikih životinja, uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena kod životinja sa utvrđenom preosetljivošću na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može da uzrokuje lokalnu reakciju na mestu primene u vidu iritacije kože ili reakcija preosetljivosti ( kontaktni dermatitis). Duža primena može dovesti do razvoja gljivičnih infekcija I usporiti zarasanje rana.


  image


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje, konji, psi, mačke i živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje spolja, posipanjem tankog sloja praška na inficirano mesto na koži, jedan put dnevno ili češće, u zavisnosti od težine promena.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se primenjuje po priloženom uputstvu.

  Izbegavati kontakt između pakovanja i mesta koji se tretir, da bi se smanjila mogućnost kontaminacije preostalog sadržaja.


 10. KARENCA

  Nula ( 0) dana.

  U slučaju prinudnog klanja životinje tokom trajanja terapije, tkivo tretiranog mesa treba odbaciti.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25º C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama Samo za spoljašnju primenu

  Prekomerna upotreba antibiotika širokog spektra dejstva može dovesti do razvoja rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije i nošenja jaja

  Sa obzirom na način primene leka, lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oksitetraciklin može da uzrokuje senzibilizaciju i kontakni dermatitis, pa se preporučuje da se pri korišćenju leka koriste zaštitne rukavice.

  Posle upotrebe leka, obavezno oprati ruke vodom i spunom.

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima, kao i udisanje leka.

  Ukoliko dođe do kontakta sa očima i kožom, obavezno isprati pod mlazom kože. U slučaju pojave lokalne reakcije tkiva obrtiti se lekaru. U slučaju inhalacije, ukoliko postoje smetnje pri disanju obratiti se pomoć lekaru. U slučaju gutanja leka, javiti se lekaru u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu komponentu i ekscipiens leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.02.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bela bočica od polietilena visoke gustine ( HDPE) sa 50g praška za kožu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QD06AA03

Broj dozvole: 323-01-00286-18-001 od 21.02.2019.


image

image


"ll<''"'Jll r c

ml!dlQ velltr."" $tb1JI!


image