Početna stranica Početna stranica

PRAZITEL CAT
prazikvantel, pirantelUPUTSTVO ZA LEK


PRAZITEL CAT, film tableta, 230 mg + 20 mg, 13 x 8 film tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,


Adresa: Loughrea, Co. Galway, Irska


Podnosilac zahteva: Centralfarm d.o.o.


Adresa: Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Centralfarm d.o.o.;

  Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irska


 2. IME LEKA PRAZITEL CAT

  230 mg + 20 mg film tableta

  za mačke

  pirantel embonat, prazikvantel


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna film tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Pirantel embonat 230 mg

  Prazikvantel 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Jezgro tablete:

  Kukuruzni skrob, mikrokristalna celuloza, krospovidon, magnezijum stearat, koloidni bezvodni silicijum dioksid


  Film obloga:

  Aroma grilovanog mesa

  Opadry II White (polivinil alkohol, titanijum dioksid (E171), makrogol 3350 i talk (E553b))


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje mešanih infekcija izazvanih sledećim gastrointestinalnim nematodama i cestodama:

  Nematode: Toxocara cati, Toxascaris leonina.

  Cestode: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti istovremeno sa jedinjenjima piperazina. Ne koristiti kod mačića mlađih od 6 nedelja.


  image


  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance ili na neku od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U veoma retkim slučajevima, primećeni su gastrointestinalni poremećaji (povraćanje) i neurološki znaci kao što su ataksija i podrhtavanje mišića.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećom konvencijom:

  • veoma česta (više od 1od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja);

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja);

  • retka (više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 tretiranih životinja, uključujući izolovane izveštaje)


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene:

  Jednokratna oralna upotreba.

  Kako bi se osigurala primena tačne doze, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinje.


  Doziranje:

  Preporučena doza je: 20 mg/kg telesne mase pirantela (ekvivalentno 57.5 mg/kg telesne mase pirantel embonata) i 5 mg/kg telesne mase prazikvantela. Ovo je ekvivalentno 1 tableti na 4 kg telesne mase.


  Telesna masa

  Tablete

  1.0 – 2.0 kg

  ½

  2.1 – 4.0 kg

  1

  4.1 – 6.0 kg

  1 ½

  6.1 – 8.0 kg

  2


  Upotreba i trajanje lečenja:

  Tabletu treba direktno dati mački, ali ukoliko je neophodno može se dati i pomešana sa hranom. Kod infekcije askaridama, posebno kod mačića, ne može se očekivati potpuno uklanjanje parazita, tako da rizik od zaraze ljudi može biti prisutan. Stoga, treba ponoviti tretman sa odgovarajućim sredstvom protiv nematoda u intervalima od 14 dana nakon 2-3 nedelje od odbijanja mačića od majke. Ako znaci bolesti potraju ili se ponovo pojave konsultovati se sa veterinarom.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kako bi se osigurala primena tačne doze, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinje.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Rok upotrebe leka u originalnom pakovanju: 5 godina. Neiskorišćeni deo podeljene tablete odmah odbaciti.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Buve služe kao domaćini jedne od čestih vrsta cestoda – Dipylidium caninum.

  Infekcije cestodama će se ponavljati osim ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere protiv njihovih domaćina poput buva, miševa itd. Ukoliko postoji rizik od ponovne infekcije, treba potražiti savet veterinara u vezi potrebe i učestalosti ponovne primene leka kod mačaka. Treba uzeti u obzir i lokalnu epizootiološku situaciju i uslove životne sredine mačaka. Takođe, važno je ukloniti izvore moguće reinfekcije, kao što su buve i miševi.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Rezistencija parazita na određenu klasu antihelmintika može se javiti nakon česte i ponovljene upotrebe antihelmintika iz iste klase.

  Kako su tablete aromatizovane, one se moraju čuvati na sigurnom mestu van domašaja životinja. Životinje lošeg opšteg stanja ili one sa težim infekcijama parazita, što se manifestuje simptomima kao što su dijareja, povraćanje, prisustvo parazita u fecesu i povraćenom sadržaju, lošim stanjem dlake, potrebno je da pregleda veterinar pre primene leka. U tom slučaju lek koristiti samo na osnovu procene koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon primene leka kod mačaka oprati ruke.

  U slučaju nehotičnog gutanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za upotrebu leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Ne koristiti tokom graviditeta, ali se može koristiti u laktaciji.


  Interakcije

  Ne daje se istovremeno sa jedinjenjima piperazina.


  image


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Nakon primene doze 5 puta veće od preporučene, mogu biti primećeni znaci netolerancije, kao što je povraćanje.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nisu poznati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.12.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:PVC/PE/PCTFE-Al blister ili PVC/Al/oPA-Al blister sa 8 film tableta. Spoljašnje pakovanje:složiva kartonska kutija koja sadrži 13 blistera i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00083-21-002 od 15.12.2022. godineimage