Početna stranica Početna stranica

Fypryst Combo za mačke i feretke
fipronil, S-metoprenUPUTSTVO ZA LEK


Fypryst Combo za mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg + 60 mg, 3 x 0.5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Krka, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Krka-Farma d.o.o.

  Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Krka, d.d, Novo mesto

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Fypryst Combo za mačke i feretke

  50 mg + 60 mg

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke i feretke

  fipronil, S-metopren


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna tuba rastvora za lokalno nakapavanje na kožu (0.5 mL) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Fipronil 50 mg

  S-metopren 60 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol (E320) 0.1 mg Butilhidroksitoluen (E321) 0.05 mg


  Ostale pomoćne supstance: povidon K25, Polisorbat 80, etanol (96%), dietilenglikolmonoetiletar


 4. INDIKACIJE


  Kod mačaka:

  Koristi se kod infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.

  • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.). Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koje su položile odrasle buve, traje 6 nedelja nakon primene.

  • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Akaricidno dejstvo leka protiv krpelja traje do 2 nedelje (na osnovu eksperimentalnih podataka).

  • Eliminacija pavaši (Felicola subrostratus).

   Ovaj lek može da se koristi kao deo terapijskog tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve, kada je ovo stanje prethodno dijagnostikovao veterinar.


   Kod feretki:

   Koristi se kod infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima.


   image


   • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.). Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koje su položile odrasle buve.

   • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus). Akaricidno dejstvo leka protiv krpelja traje do 4 nedelje (na osnovu eksperimentalnih podataka).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod mačića u uzrastu do 8 nedelja i/ili telesne mase manje od 1 kg. Lek ne treba primenjivati kod feretki u uzrastu do 6 meseci. Ne koristiti kod bolesnih životinja (npr. sistemske bolesti, povišena temperatura) ili kod životinja u periodu rekonvalescencije.

  Ne koristiti kod kunića, jer se mogu javiti neželjene reakcije na lek, pa čak i smrtni ishod.

  Usled nedostatka ispitivanja, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod drugih vrsta životinja.

  Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne komponente ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ne prekoračivati preporučenu dozu.

  Među veoma retkim neželjenim reakcijama posle upotrebe leka, zabeležene su prolazne reakcije kože na mestu aplikacije (perutanje, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo) i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Nakon primene su zabeleženi i pojačana salivacija, reverzibilni znaci poremećaja nervnog sistema (povećana osetljivost na stimulaciju, depresija, drugi nervni simptomi) ili povraćanje.

  U slučaju da životinja liže mesto primene, može doći do kratkotrajne pojačane salivacije, do koje uglavnom dolazi zbog prirode nosača u sastavu leka.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke i feretke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Samo za spoljašnju upotrebu. Upotreba nakapavanjem.

  Doziranje:

  Jedna tuba od 0.5 mL po jednoj mački, što odgovara minimalnoj preporučenoj dozi od 5 mg/kg t.m. za fipronil i 6 mg/kg t.m. za (S)-metopren.

  Jedna tuba od 0.5 mL (50 mg fipronila + 60 mg S-metoprena) po jednoj feretki.


  image


  Način primene:

  1. Izvaditi tubu iz njenog pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti poklopac.

  2. Okrenuti poklopac i postaviti drugu stranu poklopca na tubu. Gurnuti i zavrnuti poklopac da bi se tuba otvorila, a zatim ga ukloniti sa tube.

  3. Razdvojiti dlaku na leđima životinje na bazi vrata, između lopatica, tako da koža bude vidljiva. Postaviti vrh tube na kožu i pritisnuti tubu nekoliko puta, kako bi se sadržaj u potpunosti ispraznio direktno na kožu, na jednom mestu.


  image


  Na mestu primene se mogu primetiti prolazne promene na krznu (zamršena/masna dlaka).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30 C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Buve sa kućnih ljubimaca često infestiraju korpe za životinje, prostirke i prostor za odmor životinje, kao što su tepisi i delovi nameštaja. Njih treba tretirati odgovarajućim insekticidom u slučaju masivnih infestacija, kao i na početku sprovođenja kontrolnih mera, i redovno ih usisavati.  image


  Nema dostupnih podataka o uticaju kupanja/šamponiranja na efikasnost ovog proizvoda kod mačaka i feretki. Međutim, na osnovu dostupnih podataka o šamponiranju pasa dva dana nakon primene leka, ne preporučuje se kupanje životinje tokom prva 2 dana po primeni leka.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Sprečiti kontakt leka s očima životinje.

  Veoma je važno voditi računa da se ovaj lek aplikuje na mesto gde ga životinja ne može olizati i obezbediti da se životinje međusobno ne ližu posle nanošenja leka.

  Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Zbog toga se ne može potpuno isključiti prenošenje infektivnih bolesti u slučaju nepovoljnih uslova.

  Potencijalna toksičnost ovog leka za mačiće mlađe od 8 nedelja koji su u kontaktu sa tretiranom majkom nije ispitivana. U tom slučaju moraju se preduzeti posebne mere opreza.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek može izazvati iritaciju sluznica, kože i očiju. Stoga treba izbegavati kontakt ovog leka sa ustima, kožom i očima.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Izbegavati kontakt sadržaja tube sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke sapunom i vodom.

  Ako slučajno dođe do kontakta leka sa očima, treba ih pažljivo isprati čistom vodom. Oprati ruke posle korišćenja leka.

  Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom primene leka. Tretirane životinje ne treba dodirivati i deci se ne sme dozvoliti da se igraju sa njima sve dok se mesto primene ne osuši. Zato se preporučuje da se tretman ne sprovodi tokom dana, već rano uveče, i da se tretiranim životinjama ne dozvoli da spavaju s vlasnicima, naročito ne sa decom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Kod mačaka

  Ovaj lek se sme koristiti tokom graviditeta.

  Za primenu kod mačaka u laktaciji, pogledati Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja. Kod feretki

  Laboratorijska ispitivanja sprovedena na mačkama nisu pokazala teratogene, fetotoksične ni maternotoksične efekte ovog leka.

  Bezbednost ovog leka u periodu graviditeta i laktacije kod feretki nije utvrđena. Koristiti samo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Rizik od pojave neželjenih reakcija može biti povećan kod predoziranja (videti tačku 6). Kod mačaka

  U ispitivanjima bezbednosti sprovedenim na odraslim mačkama i na mačićima starijim od 8 nedelja i telesne mase oko 1 kg, koji su lekom tretirani jednom mesečno, dozom pet puta većom od preporučene, tokom perioda od šest uzastopnih meseci, nisu zabeležena neželjena dejstva.

  Nakon tretiranja može se javiti svrab.


  image


  Predoziranje ovim lekom nekada može da dovede do slepljivanja dlake na mestu primene, što nestaje do 24 sata nakon primene.

  Kod feretki

  U ispitivanju sprovedenom na feretkama u uzrastu od najmanje 6 meseci, koje su tretirane 4 puta uzastopno na svake 2 nedelje dozom pet puta većom od preporučene, primećen je gubitak telesne mase kod pojedinih životinja.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Fipronil i S-metopren mogu štetno uticati na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale ovim proizvodom ili praznom ambalažom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Pogledati tačku 12.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.02.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polietilena i polioksimetilena bele boje. Tuba je pojedinačno spakovana u kesicu izrađenu od poliestra/aluminijuma/polietilena.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži tri kesice. Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara. ATCvet kod: QP53AX65

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00363-19-001 od 07.02.2020.image