Početna stranica Početna stranica

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs
fluralaner


UPUTSTVO ZA LEK


image

image

image

image

image

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 112.5 mg, 1 x 1 kom. BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 250 mg, 1 x 1 kom. BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 500 mg, 1 x 1 kom. BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 1000 mg, 1 x 1 kom. BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 1400 mg, 1 x 1 kom.


za primenu na životinjama


Proizvođač: INTERVET GmbH


Adresa: Siemensstrasse 107, Wien, Austrija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET GmbH

  Siemensstrasse 107, Wien, Austrija


 2. IME LEKA


  BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

  fluralaner

  112,5 mg za vrlo male pse (2 - 4.5 kg) 250 mg za male pse (>4.5 - 10 kg)

  500 mg za srednje velike pse (>10 - 20 kg) 1000 mg za velike pse (>20 - 40 kg)

  1400 mg za vrlo velike pse (>40 - 56 kg) tableta za žvakanje

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  Jedna tableta za žvakanje sadrži:


  BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

  Fluralaner (mg)

  za vrlo male pse (2 - 4,5 kg)

  112,5

  za male pse (>4,5 - 10 kg)

  250

  za srednje velike pse (>10 - 20 kg)

  500

  za velike pse (>20 - 40 kg)

  1000

  za vrlo velike pse (>40 - 56 kg)

  1400


  Pomoćne supstance:

  Aroma svinjske jetre; saharoza; skrob, kukuruzni; natrijum-laurilsulfat; dinatrijum-pamoat, monohidrat; magnezijum-stearat; aspartam; glicerol; sojino ulje, stabilizovano; makrogol 3350.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje infestacije krpeljima i buvama kod pasa.


  image


  Ovaj veterinarski lek je sistemski insekticid i akaricid sa produženim dejstvom koji omogućava:

  • trenutno i kontinuirano uništavanje buva (Ctenocephalides felis) u trajanju od 12 nedelja

  • trenutno i kontinuirano uništavanje krpelja u trajanju od 12 nedelja za Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, i Dermacentor variabilis i

  • trenutno i kontinuirano uništavanje krpelja u trajanju od 8 nedelja za Ripicefalus sanguineus.


   Krpelji i buve moraju da se zakače na domaćina i započnu hranjenje kako bi došli u kontakt sa aktivnom supstancom. Do početka dejstva dolazi za 8 sati nakon kačenja buva (C. felis) i 12 sati nakon kačenja krpelja (I. ricinus).


   Ovaj veterinarski lek može da se primenjuje kao deo plana lečenja alergijskog dermatitisa prouzrokovanog ubodom buve (FAD).


   Lečenje demodikoze koju prouzrokuje Demodex canis.


   Lečenje infestacije sarkoptes šugarcima (Sarcoptes scabiei var. canis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Najčešće zabeležena neželjena dejstva u kliničkim istraživanjima (1,6 % tretiranih pasa) bila su blagi i prolazni gastrointestinalni simptomi poput proliva, povraćanja, inapetence i pojačane salivacije.

  Konvulzije i letargija su veoma retko prijavljeni u spontanim prijavama.

  Letargija, mišićni tremor, ataksija i konvulzija su vrlo retko prijavljeni u spontanim izveštajima. Većina prijavljenih neželjenih reakcija su spontano prolazile i bile kratkog trajanja.


  Učestalost neželjenih reakcija je definisana na sledeći način:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljava neželjena dejstva za vreme trajanja tretmana)

  • česte (više od jedne ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)

  • vrlo retke (manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.


  BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs treba primenjivati u skladu sa sledećom tabelom (odgovara dozi od 25 do 56 mg fluralanera/kg telesne mase unutar pojedine grupe/kategorije):  Telesna masa psa (kg)

  Jačina i broj tableta za primenu

  BRAVECTO

  Chewable Tablets for Dogs

  112,5 mg

  BRAVECTO

  Chewable Tablets for Dogs

  250 mg

  BRAVECTO

  Chewable Tablets for Dogs

  500 mg

  BRAVECTO

  Chewable Tablets for Dogs

  1000 mg

  BRAVECTO

  Chewable Tablets for Dogs

  1400 mg

  2 do 4,5

  1

  > 4,5 do 10

  1

  > 10 do 20

  1

  > 20 do 40

  1

  > 40 do 56

  1


  Psima iznad 56 kg telesne mase primenjuje se kombinacija od 2 tablete koje najviše odgovaraju njihovoj telesnoj masi.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tablete za žvakanje ne smeju biti lomljene ili podeljene. Primeniti tablete za žvakanje u vreme hranjenja psa.


  BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs je tableta za žvakanje i većinom je psi dobro prihvataju. Ako pas dobrovoljno ne uzme tabletu ona se može takođe dati sa hranom ili direktno u usta. Prilikom primene treba posmatrati psa kako bi se potvrdilo da je tableta progutana.


  Raspored lečenja

  Za optimalnu kontrolu infestacije buvama, veterinarski lek treba primenjivati u intervalima od 12 nedelja. Za optimalnu kontrolu infestacije krpeljima, vreme ponovnog lečenja zavisi od vrste krpelja. Vidi tačku 4. BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs se može primenjivati tokom cele godine.


  Za lečenje demodikoze, treba primeniti jednu dozu leka. Demodikoza je bolest koja zavisi od više faktora, poželjno je lečiti osnovnu bolest na odgovarajući način.


  Za lečenje šuge koju prouzrokuje Sarcoptes scabei var. canis, treba primeniti jednu dozu leka. Ponavljanje i učestalost tretmana treba da budu u skladu sa preporukom veterinara.


  image


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Da bi lek počeo da deluje paraziti moraju da počnu hranjenje na domaćinu. Zbog toga rizik od prenošenja bolesti koje krpelji prenose nije isključen.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Koristiti oprezno kod pasa sa epilepsijom.

  U nedostatku dostupnih podataka, ovaj veterinarski lek se ne sme primenjivati kod štenadi mlađe od 8 nedelja i pasa telesne mase manje od 2kg.

  Ovaj lek se ne sme primenjivati u intervalima kraćim od 8 nedelja zbog nedostatka testova bezbednosti.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Čuvati lek u originalnom pakovanju sve do neposredne primene, da bi se sprečio direktan pristup dece leku.

  Ne sme se jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim lekom. Odmah nakon upotrebe leka oprati ruke.

  Zabeležene su reakcije preosetljivosti kod ljudi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost ovog veterinarskog leka dokazana je kod priplodnih pasa i kuja, gravidnih kuja i kuja u laktaciji. Lek se može primenjivati kod priplodnih pasa, gravidnih kuja i kuja u laktaciji.


  Interakcije

  Fluralaner se u visokom stepenu vezuje za proteine plazme i može doći do kompeticije sa drugim lekovima koji ispoljavaju isti afinitet, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ili kumarinski derivat varfarin. Inkubacija fluralanera u krvnoj plazmi pasa u prisustvu kaprofena ili varfarina, u maksimalnim koncentracijama koje se mogu očekivati u plazmi, ne smanjuje vezivanje za proteine niti jednog od njih.

  Tokom kliničkih ispitivanja nikakve interakcije leka BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs sa drugim veterinarskim lekovima koji su primenjivani rutinski nisu zapažene.


  image


  Predoziranje

  Kod štenadi stare 8 do 9 nedelja i telesne mase 2.0 do 3.6kg, nikakve neželjene reakcije nisu zabeležene posle peroralne primene doza fluralanera do 5 puta viših od maksimalno preporučene doze (56mg, 168mg i 280mg fluralanera/kg telesne mase), primenjenih trokratno u intervalima kraćim od preporučenog (8-nedeljni interval).

  Nije bilo nikakvog uticaja na reproduktivne performanse niti na vitalnost okota kad je fluralaner davan peroralno Biglovima u dozi 3 x većoj od maksimalne preporučene doze (do 168mg/kg, fluralanera/telesna masa).

  Psi rase Koli, kod kojih je dokazan poremećaj MDR1 proteina (multidrug-resistance-protein 1), dobro tolerišu ovaj lek i ne ispoljavaju nikakve kliničke poremećaje posle jednokratnog peroralnog tretmana dozom fluralanera 3x višom od preporučene (168mg/kg).


  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.09.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister od aluminijuma i papir/PET/Al folije ili PET/Al folije sa 1 tabletom za žvakanje.

Spoljnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53BX05

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00457-20-001 od 15.09.2021. za lek BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 1 x 1 kom (112.5 mg)

323-01-00458-20-001 od 15.09.2021. za lek BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 1 x 1 kom (250 mg)

323-01-00459-20-001 od 15.09.2021. za lek BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za

žvakanje, 1 x 1 kom (500 mg)

323-01-00460-20-001 od 15.09.2021. za lek BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 1 x 1 kom (1000 mg)

323-01-00461-20-001 od 15.09.2021. za lek BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs, tableta za žvakanje, 1 x 1 kom (1400 mg)


image