Početna stranica Početna stranica

Medilozin 500 WSP
tilozinUPUTSTVO ZA LEKMedilozin 500 WSP, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g Medilozin 500 WSP, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO, Beograd - Čukarica


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  AVE&VETMEDIC DOO, Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Medilozin 500 WSP

  500 mg/g

  prašak za oralni rastvor za svinje i brojlere tilozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:

  Aktivne supstance:

  Tilozin-tartarat 500 mg

  Pomoćne supstance:

  Saharoza


 4. INDIKACIJE


  Svinje:

  Lečenje i metafilaksa infekcija gastrointestinalnog i respiratornog sistema (ileitis, enzootska pneumonija i dr.), koje su prouzrokovane sojevima mikroorganizama osetljivim na tilozin.

  Brojleri:

  Lečenje i metafilaksa infekcija gastrointestinalnog i respiratornog sistema (hronična respiratorna bolest CRD, nektorični enetritis, infektivni sinusitis i dr.), koje su prouzrokovane sojevima mikroorganizama osetljivim na tilozin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme upotrebljavati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tilozin ili neki drugi makrolidni antibiotik, kao ni kod životinja sa poremećajem funkcije jetre.

  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja se može pojaviti dijareja, pruritus, eritem, otok vulve, edem i prolapsus rektuma. Ovi klinički simptomi prolaze spontano za 48 do 72 sata nakon prestanka davanja leka.


  image


  Moguće su alergijske reakcije na tilozin.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Medilozin 500 WSP primenjuje se rastvoren u vodi za piće.

  Da bi se osiguralo uzimanje terapijskih doza tilozina, lek se primenjuje kontinuirano u dozi od: Svinje: 0,5 g leka Medilozin 500 WSP / 1 litar vode za piće (50 g / 100L vode), tokom 5 do 10 dana. Brojleri: 1g leka Medilozin 500 WSP / 1 litar vode za piće (100 g / 100L vode), tokom 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zbog varijabilnosti u osetljivosti različitih sojeva mikroorganizama na tilozin, uvek kada je to moguće lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  U in vitro ispitivanjima je pokazano da kod evropskih sojeva Brachyspira hyodysenteriae postoji visok stepen rezistencije na tilozin, što ukazuje da lek neće biti dovoljno efikasan u lečenju dizenterije svinja.

  Pri pripremi medicinirane vode, lek najpre treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim izmešati sa ukupnom potrebnom količinom vode. Posle rastvaranja leka, pripremljena medicinirana voda mora biti utrošena tokom 24 časa.

  Tokom tretmana lekom Medilozin 500 WSP životinje ne smeju imati pristup drugim izvorima vode za piće.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva svinja i brojlera: 2 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti.  image


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera: 28 dana. Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće: 24 časa.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Zbog varijabilnosti u osetljivosti različitih sojeva mikroorganizama na tilozin, uvek kada je to moguće lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  U in vitro ispitivanjima je pokazano da kod evropskih sojeva Brachyspira hyodysenteriae postoji visok stepen rezistencije na tilozin, što ukazuje da lek neće biti dovoljno efikasan u lečenju dizenterije svinja.

  Pri pripremi medicinirane vode, lek najpre treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim izmešati sa ukupnom potrebnom količinom vode. Posle rastvaranja leka, pripremljena medicinirana voda mora biti utrošena tokom 24 časa.

  Tokom tretmana lekom Medilozin 500 WSP životinje ne smeju imati pristup drugim izvorima vode za piće.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom rukovanja lekom obavezno je korišćenje zaštitne maske, odela, naočara i rukavica. Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluznicama. U slučaju da do toga dođe, mesto kontakta treba odmah dobro oprati sapunom i vodom.

  U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih dobro isprati velikom količinom čiste, tekuće vode. Posle svake upotrebe leka treba oprati ruke sapunom i vodom.

  Ne rukovati lekom u slučaju preosetljivosti na bilo koju komponentu u sastavu leka.

  Tilozin može izazvati kontaktni dermatitis, iritaciju kože, očiju i respiratornog sistema. Makrolidi, kao što je tilozin, nakon injekcione primene, udisanja, ingestije ili kontakta sa kožom ili očima, mogu uzrokovati razvoj reakcija preosetljivosti (alergije). Preosetljivost na tilozin može biti ukrštena sa preosetljivošću na druge makrolidne antibiotike. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne i stoga treba izbegavati direktan kontakt sa lekom.

  Ukoliko se, nakon kontakta sa lekom, simptomi reakcije preosetljivosti ispolje u vidu osipa i/ili svraba kože, treba potražiti pomoć lekara. Otok lica, usana i očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simtomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nema ograničenja.

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


  image


  Predoziranje

  Nema podataka o toksičnom delovanju tilozina kod brojlera i svinja kada se on primeni oralno u dozama koje su tri puta više od terapijskih.


  Interakcije

  Linkozamidi i aminoglikozidni antibiotici mogu da antagonizuju aktivnost tilozina.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se primenjuje u skladu sa priloženim uputstvom, lek nema štetan uticaj na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek, ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.01.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x100 g: tripleks kesa PET/Al/PE.

1x1000 g: tripleks kesa PET/Al/PE. Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x100 g: 323-01-00233-20-001 od 27.01.2021.

Pakovanje 1x1000 g: 323-01-00234-20-001 od 27.01.2021.


image