Početna stranica Početna stranica

DIFLOCIN 10%
difloksacin

UPUTSTVO ZA LEK


DIFLOCIN 10%, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET PHARMACEUTICALS LTD.


Adresa: Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska Podnosilac zahteva: FIRST-VET d.o.o.

Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST-VET d.o.o., Georgi Dimitrova 5, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Lavet Pharmaceuticals Ltd., Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska


 2. IME LEKA


  Diflocin 10%

  difloksacin (100 mg/mL) oralni rastvor

  za živinu (brojlere) i ćurke (do 2 kg telesne mase)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:


  Difloksacin 100 mg

  (u obliku difloksacin-hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 5.25 mg

  Ostale pomoćne supstance: kalijum-hidroksid; propilenglikol; dinatrijum-edetat; prečišćena voda.


 4. INDIKACIJE


  Lek Diflocin 10% se preporučuje za preroralnu primenu u lečenju infekcija koje prouzrokuju

  Mycoplasma gallisepticum, E.coli i Pasteurella multocida.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljevati kod nosilja komzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Diflocin 10% je nisko toksičan i neželjeni efekti se retko javljaju. Ako se posumnja na pojavu neželjenih reakcija tretman treba prekinuti. Tokom toksikoloških ispitivanja neželjeni efekti nisu primećeni.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (brojleri) i ćurke (do 2kg telesne mase).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Diflocin 10% oralni rastvor primenjuje se dnevno u vodi za piće u takvoj koncentraciji da osigura dnevno uzimanje 10 mg difloksacina po kg telesne mase. Primena traje 3-5 dana. Uzimajući u obzir da se radi o 10% rastvoru sledeća kalkulacija pokazuje kako da se odredi količina leka (u ml) koja se dodaje na 1000 L vode:


  Broj životinja u objektu x pojedinačna masa x 100


  Ukupna potrošnja vode (L) u objektu prethodnog dana


  Svakog dana treba pripremati svež rastvor. U toku tretmana ne davati drugu vodu. Način primene: upotreba dodavanjem u vodu za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakog dana treba pripremati svež rastvor. U toku tretmana ne davati drugu vodu.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice živine i ćuraka 24 sata (1 dan).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC. Posle upotrebe ambalažu dobro zatvoriti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 ºC.

  Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma ili na osnovu epizootiološke situacije.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa preporukama datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.


  Interakcije

  Nisu poznate neželjene interakcije difloksacin hidrohlorida sa drugim lekovima. Zbog nedostataka podataka ne primenjivati istovremeno sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  Predoziranje se veoma retko javlja zbog dobre podnošljivosti kod ciljnih vrsta životinja. U ispitivanjima podnošljivosti kod ciljnih vrsta lek nije izazvao nikakav toksični efekat čak i kada se primenjivala doza tri puta veća od preporučene, kao i u tri puta dužem intervalu davanja. Ako se posumnja na toksičnu reakciju usled ekstremnog predoziranja, lečenje treba prekinuti i sprovesti odgovarajuće simptomatsko lečenje ako je potrebno.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje su osetljive na hinolone treba da izbegavaju kontakt sa preparatom. Da bi izbegli iritaciju

  kože i/ili očiju treba koristiti rukavice i zaštitne maske za lice prilikom rukovanja preparatom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  18.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: višedozni kontejner od polietilena sa 1 L oralnog rastvora, zatvoren polipropilenskim zatvaračem sa navojem.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA94

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00046-14-001 od 18.11.2014. godine