Početna stranica Početna stranica

Bovi Safe
vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (soj TM-91, serotip G6P1), inaktivisani goveđi koronavirus (soj C-197) i inaktivisanu E.coli (soj EC/17) koja eksprimira adhezin F5(K99)UPUTSTVO ZA LEK


Bovi Safe, emulzija za injekciju, 1x15 mL (1x5 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: PHARMAGAL BIO spol.s.r.o.


Adresa: Murgašova 5, Nitra, Slovačka


Podnosilac zahteva: Beoveterina d.o.o.


Adresa: Igmanska 4, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Beoveterina d.o.o., Igmanska 4, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  PHARMAGAL BIO spol.s.r.o., Murgašova 5, Nitra, Slovačka


 2. IME LEKA Bovi Safe

  vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (soj TM-91, serotip G6P1), inaktivisani goveđi koronavirus (soj C-197) i inaktivisanu E.coli (soj EC/17) koja eksprimira adhezin F5 (K99)

  emulzija za injekciju za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (3 mL) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani goveđi rotavirus, soj TM-91, serotip G6P1 ≥ 6,0 log2 (VNT)* Inaktivisani goveđi koronavirus, soj C-197 ≥ 5,0 log2 (HIT)** Inaktivisana Escherichia coli, soj EC/17

  koji eksprimira adhesin F5 (K99) ≥ 44,8 % inhibicije (ELISA)***


  * VNT – virusneutralizacioni test (titar antitela u serumu kunića nakon primene 2/3 doze vakcine)

  **HIT – test inhibicije hemaglutinacije (titar antitela u serumu kunića nakon primene 2/3 doze vakcine)

  ***ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay (titar antitela u serumu kunića nakon primene 2/3 doze vakcine)


  Adjuvans:

  Montanid ISA 206 VG 1,6 mL


  Pomoćne supstance:

  Formaldehid najviše 1,5 mg

  Tiomersal najviše 0,36 mg


  Ostale pomoćne supstance: Eagle´s Minimum Essential Medium (MEM); natrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat; natrijum-hlorid; kalijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; voda za injekcije


  Emulzija za injekciju bele boje, u kojoj se tokom stajanja može formirati talog.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju steonih krava i junica, u cilju stvaranja antitela protiv adhezina F5 (K99)

  E.coli, rotavirusa i koronavirusa.  image


  Pokazano je da je kod teladi koja je tokom prve nedelje života pasivno imunizovana uzimanjem kolostruma poreklom od vakcinisanih krava, redukovana težina dijareje uzrokovane goveđim rotavirusom, koronavirusom i enteropatogenom E.coli F5 (K99), kao i da je kod inficirane teladi smanjeno izlučivanje rotavirusa i koronavirusa.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: pasivni imunitet kod teladi nastaje sa uzimanjem kolostruma i zavisi od uzimanja dovoljne količine kolostruma nakon rođenja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene vakcine je česta pojava blagog otoka dijametra 5-7 cm, koji ponekad u početku može biti praćen lokalnom temperiranošću. Otok se obično povlači u roku od 15 dana.

  Mali, prolazni porast temperature (do 1,2 °C) može se javiti u prva 24 sata nakon vakcinacije i prolazi u roku od najviše 4 dana nakon vakcinacije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (steone krave i junice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za intramuskularnu upotrebu. Jedna doza: 3 mL

  Primarna vakcinacija: dvokratna primena vakcine, sa primenom prve doze u periodu između 12-5 nedelja pre očekivanog teljenja, a druge doze tri nedelje nakon primene prve doze.

  Revakcinacija: jedna doza vakcine tokom svakog sledećeg graviditeta, daje se u periodu 12-3 nedelje pre očekivanog teljenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tokom vakcinacije treba primenjivati uobičajene mere asepse. Koristiti samo sterilne igle i špriceve.

  Pre primene treba doyvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu. Vakcinu treba promućkati pre i povremeno tokom upotrebe, da bi se osiguralo potpuno rastvaranje prisutnog taloga pre same aplikacije.


  image


  Hranjenje kolostrumom

  Zaštita teladi zavisi od adekvatne ishrane kolostrumom poreklom od vakcinisanih krava. Treba preduzeti mere kojima će se obezbediti da telad uzme dovoljnu količinu kolostruma tokom prvih nekoliko dana života. Ukoliko telad ne dobije dovoljnu količinu antitela preko kolostruma odmah nakon rođenja, pasivni prenos antitela neće biti zadovoljavajući. Važno je da sva telad dobije [to vi[e kolostruma iz prve muže u prvih šest sati nakon rođenja. Preporučuje se davanje najmanje 3 litre kolostruma pri prvom hranjenju teladi u prva 24 sata nakon rođenja, što predstavlja oko 10% telesne mase teladi.

  Za postizanje optimalnih rezultata i smanjenje prisustva infekcije na farmi, treba usvojiti i sprovoditi politiku vakcinacije celog stada krava, a svu novorođenu telad hraniti kolostrumom.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (2-8 °C). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za korisnike:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoja otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu pomoć lekara čak iako je ubrizgana veoma mala količina i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.  image


  Za lekare:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina je namenjena za primenu u poslednjem trimestru graviditeta.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon predoziranja vakcine nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih navedenih u poglavlju 6. Neželjena dejstva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.05.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu od stakla tipa I (15 mL), zatvorenu zapušačem od hlorobutil gume i aluminijumskom kapicom.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI02AL01


Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00234-21-001 od 05.05.2022.


Vakcinacijom se kod gravidnih krava stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora na antigenske komponente sadržane u vakcini. Antitela se na telad prenose pasivno, putem kolostruma.


image