Početna stranica Početna stranica

Stozzon - L 20%
levamizol


UPUTSTVO ZA LEKStozzon - L 20%, oralni prašak, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: PROVET S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  PROVET S.A.

  Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA Stozzon - L 20%

  200 mg/g oralni prašak

  za goveda, svinje, ovce, koze, živinu, pse i mačke levamizol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Levamizol-hidrohlorid 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Saharoza


 4. INDIKACIJE


  Terapija infekcija prouzrokovanih valjkastim crvima i plućnim vlašcima kod preživara i svinja kao i infekcija valjkastim crvima kod živine, pasa i mačaka.


  Preživari:

  Levamizol je u visokom procentu deluje na zrele (95-100%) i nezrele (85-95) stadijume sledećih vrsta: Haemonchus spp., Neoascaris vitulorum, Trichostrongylus spp., Chabertia ovina, Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Nematodirus spp., Dictyocaulus spp., Marshallagia marshalli, Thellazia spp. i Bunostomum spp.

  Levamizol deluje na sojeve Haemoncus contortus, Ostertagia circumcinta i Trichostrongylus spp.

  koji su rezistentni na benzimidazole.

  Levamizol deluje na zrele i nezrele oblike Ostertagia spp. u iznosu od 80%.

  Levamozol deluje parcijalno (60-80%) na Protostrongylus rufescens i Strongyloides papillosus i manje od 60% na Trichuris spp.

  Levamizol ne deluje na Muellerius capillaris i Cystocaulus ocreatus, kao i na L4 stadijum larvi

  Ostertagia spp.

  Levamizol ne deluje na jaja parazita.


  image


  Svinje:

  Levamizol deluje na zrele i nezrele oblike Ascaris suum, Strongyloides ransomi i Metastrongylus spp.

  Deluje na Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Clobocephalus urosubulatus i na zrele

  Stephanurus dentatus i nešto slabije na Trichuris suis.

  Živina:

  Levamizol je veoma efikasan protiv zrelih oblika i manje efikasan protiv nezrelih oblika Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., i Amidostomum anseris. U dovoljnoj meri deluje na Syngamus trachea.

  Psi i mačke:

  Levamizol efikasno deluje na askaride (Toxocara spp., Toxascaris leonina), ankilostome (Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala, Ollulanus tricuspis) i na nematode Capillaria aerophyla, Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongylus abstrusus, Filaroides osleri i Crenosoma vulpis.

  Levamizol efikasno deluje na mikrofilarije Dirofilaria immitis. Ne deluje na Trichuris vulpis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na levamizol, kod oštećenja jetre i bubrega, kao ni kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.

  Lek ne primenjivati kod muških priplodnih grla i gravidnih jedinki u poslednjem mesecu graviditeta. Ne daje se kravama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi kako ni kokama nosiljama konzumnih jaja.

  Ne aplikovati konjima.

  Ne daje se istovremeno sa drugim antihelminticima i ektoantiparaziticima na bazi ortofosfata. Takve preparate ne davati 14 dana pre ili posle primene levamizola.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Levamizol kod goveda, ovaca i svinja može prouzrokovati abdominalni bol, pojačanu salivaciju, kašalj i povraćanje.

  Ako se prekorači preporučena doza, životinje mogu pokazati poremećaje u motornoj funkciji kao što su: mišićni tremor, trešenje glavom i pojačana salivacija koji su prolaznog karaktera. 6 - 10% pasa posle uzimanja levamizola mogu povraćati, ali ovo nema efekta na efikasnost delovanja levamizola zato što se veoma brzo apsorbuje i dostiže maksimalne koncentracije u krvi 12 minuta posle aplikacije.

  Aplikacija levamizola može usporiti nošenje jaja tokom 2 - 4 dana.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce, koze, živina, psi i mačke


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Stozzon-L 20% se daje rastvoren u vodi za piće ili pomešan u hrani u sledećim dozama: Goveda, ovce, koze:

  1,5 g Stozzon-L 20% / 40 kg telesne težine

  Svinje: Živina:


  Psi:


  Mačke:


  1 g Stozzon-L 20% / 25 kg telesne težine


  172 g Stozzon-L 20% / 100 L vode za piće za kontrolu Ascaridia spp. i Heterakis spp.

  250 g Stozzon-L 20% / 100 L vode za piće za kontrolu Capillaria spp.


  0,125 - 0,5 g Stozzon-L 20% / 10 kg telesne težine za kontrolu svih nematoda sem

  Dirofilaria spp.

  5 g Stozzon-L 20% / 10 kg telesne težine dva puta dnevno tokom 14 dana za kontrolu infekcije sa Dirofilaria spp.


  0,125 - 0,25 g Stozzon-L 20% / 5 kg telesne težine


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne aplikovati organohlorna jedinjenja 72 sata od poslednje aplikacije leka Stozzon-L 20%. Organofosforna, karbamatna ili po dejstvu nikotina slična jedinjenja kao što su pirantel i morantel pojačavaju toksično delovanje levamizola.

  Ne sme se primenjivati zajedno sa lekovima kao što su fenotiazin, metridin i prokain.

  Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon primene preparata treba neškodljivo ukloniti izmet ili stado prebaciti na drugi pašnjak. Primena leka ne preporučuje se kod kahektičnih, iscrpljenih ili životinja pod stresom.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih životinja: 14 dana

  Mleko tretiranih životinja, kao i jaja koka nosilja ne mogu se upotrebljavati u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 časa

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: iskoristiti odmah


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon primene preparata treba neškodljivo ukloniti izmet ili stado prebaciti na drugi pašnjak. Primena leka ne preporučuje se kod kahektičnih, iscrpljenih ili životinja pod stresom.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  U preporučenim dozama levamizol se može davati gravidnim životinjama, osim u poslednjem mesecu graviditeta. Ne daje se kravama, ovcama i kozama čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao i kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko iritacija traje i posle ispiranja, obratiti se lekaru.

  Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke.


  Interakcije

  Levamizol ima dejstvo imunostimulatora i stimuliše proizvodnju antitela kada se aplikuje simultano sa vakcinama protiv bakterija iz roda Clostridium.

  Ne aplikovati organohlorna jedinjenja 72 sata od poslednje aplikacije leka Stozzon-L 20%. Organofosforna, karbamatna ili po dejstvu nikotina slična jedinjenja kao što su pirantel i morantel pojačavaju toksično delovanje levamizola.

  Ne sme se primenjivati zajedno sa lekovima kao što su fenotiazin, metridin i prokain.


  Predoziranje

  Ako se prekorači preporučena doza, životinje mogu pokazati poremećaje u motornoj funkciji kao što su: mišićni tremor, trešenje glavom i pojačana salivacija koji su prolaznog karaktera.


  Inkompatibilnost

  Ne aplikovati organohlorna jedinjenja 72 sata od poslednje aplikacije leka Stozzon-L 20%. Organofosforna, karbamatna ili po dejstvu nikotina slična jedinjenja kao što su pirantel i morantel pojačavaju toksično delovanje levamizola.

  Ne sme se primenjivati zajedno sa lekovima kao što su fenotiazin, metridin i prokain.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  19.08.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: kesa od polietilena koja sadrži 1 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: aluminijumski kontejner koji sadrži 1 kesu i doznu kašiku od 10 g.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01

Broj i datum dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00051-20-001 od 19.08.2020.image