Početna stranica Početna stranica

Milprazon tablete za pse
milbemicin oksim, prazikvantelUPUTSTVO ZA LEK


image

image

image

Milprazon tablete za male pse i štenad, 2,5mg+25mg, 1x2 tablete (2 tablete) Milprazon tablete za male pse i štenad, 2,5mg+25mg, 12x4 tablete (48 tableta) Milprazon tablete za pse, 12,5mg+125mg, 1x2 tablete (2 tablete)

image

Milprazon tablete za pse, 12,5mg+125mg, 12x4 tablete (48 tableta)


(za primenu na životinjama)Proizvođač:

 1. Krka, d.d., Novo Mesto


 2. KRKA-FARMA D.O.O.


1.Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Adresa:

2. V.Holjevca 20/E, 10450, Jastrebarsko, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26v/II , Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II , Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  1. Krka, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija

  2. KRKA-FARMA D.O.O., V.Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska


 2. IME LEKA


  Milprazon tablete za male pse i štenad

  2,5mg+25mg tableta

  za male pse i štenad

  milbemicin oksim, prazikvantel


  Milprazon tablete za pse

  12,5mg+125mg tableta

  za pse

  milbemicin oksim, prazikvantel


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna tableta sadrži:


  Aktivne supstance:


  Tablete za male pse i štenad Tablete za pse

  Milbemicin oksim 2,5 mg 12,5 mg

  Prazikvantel 25,0 mg 125,0 mg


  Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; povidon; kroskarmeloza- natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; aroma mesa; kvasac u prahu; magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE

  Kod pasa: terapija mešovitih infekcija odraslim cestodama i nematodama sledećih vrsta: Cestode:

  Dipylidium caninum

  Taenia spp. Echinococcus spp. Mesocestoides spp.


  image


  Nematode: Ancylostoma caninum Toxocara canis


  Toxascaris leonina Trichuris vulpis

  Crenosoma vulpis (smanjenje stepena infekcije)

  Angiostrongylus vasorum (smanjenje stepena infekcije nerazvijenim odraslim (L5) i odraslim oblicima parazita; za specifičan plan terapije i prevencije oboljenja pogledati poglavlje 4.9

  „Doziranje i način primene“).

  Thelazia callipaeda (za specifičan plan terapije pogledati poglavlje 4.9 “Doziranje i način primene“).

  Ovaj lek se može koristiti i za prevenciju bolesti srčanog crva (Dirofilaria immitis), ako je indikovana i istovremena terapija protiv cestoda.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Milprazon tablete za male pse i štenad nisu namenjene za upotrebu kod pasa mlađih od 2 nedelje i/ili kod pasa telesne mase manje od 0,5kg.

  Milprazon tablete za pse nisu namenjene za upotrebu kod pasa telesne mase manje od 5kg.

  Ne koristiti lek u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Videti poglavlje „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U veoma retkim slučajevima su kod pasa, nakon primene kombinacije milbemicina i prazikvantela, primećeni sistemski znaci (kao što je letargija), neurološki znaci (kao što su tremor mišića i ataksija) i/ili gastrointestinalni znaci (kao što su povraćanje, dijareja, anoreksija i pojačana salivacija/balavljenje).

  U veoma retkim slučajevima je uočena reakcija preosetljivosti nakon primene ovog leka. Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10.000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Milprazon tablete za male pse i štenad: mali psi i štenad telesne mase ≥ 0,5 kg

  Milprazon tablete za pse: psi telesne mase ≥ 5 kg


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: oralna upotreba.


  Minimalna preporučena doza: 0,5 mg milbemicin oksima i 5 mg prazikvantela po kg t.m., jednokratno, oralno.

  U zavisnosti od telesne mase pasa, primenjuju se sledeće doze:

  Telesna masa

  Tablete za male pse i štenad

  Tablete za pse

  0,5 – 1kg

  1/2 tablete

  >1 – 5kg

  1 tableta

  >5 – 10kg

  2 tablete

  5 – 25kg

  1 tableta

  >25 – 50kg

  2 tablete

  >50 – 75kg

  3 tablete


  U slučaju da se koristi za prevenciju bolesti srčanog crva, a kada je potrebna i istovremena terapija protiv pantljičare, ovaj lek može da zameni monovalentni lek za prevenciju bolesti srčanog crva.

  Za lečenje infekcije parazitom Angiostrongylus vasorum, milbemicin oksim treba primeniti četiri puta u intervalima od po nedelju dana. U slučaju kada je indikovana istovremena terapija protiv cestoda, savetuje se da se ovaj lek da jednom i da se zatim nastavi sa monovalentnim lekom koji sadrži samo milbemicin oksim, za preostale tri terapije u nedeljnim intervalima.

  U endemskim područjima primena leka na svake četiri nedelje sprečava angiostrongilozu putem smanjenja broja nerazvijenih odraslih (L5) i odraslih parazita, kada je indikovana i istovremena terapija protiv cestoda.

  Za lečenje infekcije parazitom Thelazia callipaeda, milbemicin oksim treba dati dvokratno u razmaku od sedam dana. Kada je indikovana istovremena terapija protiv cestoda, ovaj lek može da zameni monovalentni lek koji sadrži samo milbemicin-oksim.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prema dobroj veterinarskoj praksi, pre primene leka životinje treba izmeriti kako bi se obezbedilo precizno doziranje.

  Ovaj lek se može davati tokom ili posle davanja hrane.

  Polovinu tableta treba vratiti u džepić otvorenog blistera i staviti u kartonsku kutiju.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.


  image


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe prepolovljene tablete za male pse i štenad nakon prvog otvaranja blistera: 6 meseci, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

  Ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na ambalaži.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Preporučuje se istovremeni tretman svih životinja u domaćinstvu.

  Pri planiranju efikasnog programa dehelmintizacije, u obzir treba uzeti lokalne epizootiološke podatke i rizik od izloženosti pasa navedenim parazitima.

  Kod infekcije D. caninum, treba imati u vidu i potrebu za istovremenim tretmanom infestacija uzrokovanih prelaznim domaćinima u razvojnom ciklusu ovog parazita, kakve su buve i vaši, kako bi se sprečila reinfekcija.

  Rezistencija parazita na neku grupu antihelmintika se može razviti nakon učestale i ponavljane primene antihelmintika iste grupe.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ispitivanja sa milbemicin oksimom pokazala su da je zona bezbedne primene kod određenih ovčarskih pasa (koli) ili srodnih pasmina manja nego kod drugih rasa. Kod ovih pasa savetuje se striktno pridržavanje preporučenih doza leka.

  Podnošljivost leka kod mlade štenadi ovih rasa nije ispitivana.

  Klinički znaci koji se javljaju kod ovčarskih pasa slični su onima koji se mogu primetiti u opštoj populaciji pasa prilikom predoziranja (videti poglavlje 4.10).

  Tretman pasa u čijoj cirkulaciji je veliki broj mikrofilarija može ponekad da dovede do razvoja reakcija preosetljivosti, sa bledilom sluznica, povraćanjem, drhtanjem, otežanim disanjem ili pojačanom salivacijom. Ove reakcije su povezane sa oslobađanjem proteina poreklom od uginulih ili umirućih mikrofilarija i ne predstavljaju direktno toksično dejstvo leka. Zbog toga se ne savetuje primena leka kod pasa sa mikrofilaremijom.

  U područjima sa rizikom od infekcije srčanim crvom, ili u slučaju kada je poznato da je pas putovao u te oblasti ili iz njih, veterinarima se savetuje da pre primene leka isključe prisustvo istovremene infestacije nematodom Dirofilaria immitis. U slučaju pozitivne dijagnoze, adulticidna terapija je indikovana pre primene leka.

  Nisu sprovedena ispitivanja bezbednosti leka na veoma slabim psima ili psima sa veoma narušenom funkcijom bubrega ili jetre. Kod ovih životinja se ne preporučuje primena ovog leka, ili se on sme koristiti isključivo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

  Infekcija pantljičarom je retka kod pasa mlađih od 4 nedelje. Zbog toga terapija životinja mlađih od 4 nedelje lekom sa kombinovanim dejstvom nije neophodna.


  image


  Kako je tabletama dodat ukus, treba ih čuvati na bezbednom mestu nedostupnom životinjama.


  Ehinokokoza predstavlja opasnost po ljude. Kako ehinokokoza spada u bolesti koje se prijavljuju OIE-u, moraju se pratiti posebne smernice za terapiju, praćenje i sprovođenje mera za dalje suzbijanje te bolesti, kao i smernice za zaštitu ljudi, propisane ili dobijene od merodavnih nadležnih tela (npr. stručnjaka za parazitologiju ili nadležnih instituta/zavoda).


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprati ruke posle rukovanja lekom.

  U slučaju nenamernog unosa tableta, naročito ako ih proguta dete, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.

  Neiskorišćene polovine tableta treba vratiti u otvoreni blister i ubaciti u kutiju leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti kod životinja u periodu parenja, tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Nema dostupnih podataka.


  Interakcije

  Nakon primene preporučene doze makrocikličnog laktona selamektina, tokom terapije kombinacijom milbemicina i prazikvantela u preporučenoj dozi, nisu primećene interakcije. U nedostatku daljih ispitivanja, savetuje se oprez u slučaju istovremene primene ovog leka sa drugim makrocikličkim laktonima. Takođe, ova vrsta ispitivanja nije sprovedena na životinjama u reprodukciji.


  Inkompatibilnost

  Nije primenjivo.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Ovaj lek može imati štetno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati vodene tokove ovim lekom ili praznom ambalažom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.04.2022.  image


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

image

Milprazon tablete za male pse i štenad (2,5mg+ 25mg)

Unutrašnje pakovanje: blister (OPA/Al/PVC-Al) sa po 2 ili 4 tablete.

Spoljnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 2 tablete ili 12 blistera sa 4 tablete i Uputstvo za lek.

image

Milprazon tablete za pse (12,5mg+ 125mg)

Unutrašnje pakovanje: blister (OPA/Al/PVC-Al) sa po 2 ili 4 tablete.

Spoljnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 2 tablete ili 12 blistera sa 4 tablete i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AB51

Broj i datum izdavanja dozvole:

Milprazon tablete za male pse i štenad, 1x2 tablete: 323-01-00588-19-001 od 21.10.2020. Milprazon tablete za male pse i štenad, 12x4 tablete: 323-01-00589-19-001 od 21.10.2020. Milprazon tablete za pse, 1x2 tablete: 323-01-00590-19-001 od 21.10.2020. Milprazon tablete za pse, 12x4 tablete: 323-01-00591-19-001 od 21.10.2020.image