Početna stranica Početna stranica

Metricure
cefapirinUPUTSTVO ZA LEK


Metricure, intrauterina suspenzija, 0.5 g/19 g, 10 x 19 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


TURANGO D.O.O.;

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET INTERNATIONAL B.V.;

Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

2.

IME LEKA

Metricure

500 mg/19 g intrauterina suspenzija

za goveda (muzne krave) cefapirin


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan intrauterini špric od 19 g sadrži:

Aktivna supstanca:

Cefapirin (u obliku benzatin-cefapirina)


500 mg

Pomoćne supstance:

Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1.


4.


INDIKACIJE


Metricure je indikovan za tretman subakutnih i hroničnih endometritisa kod krava (barem 14 dana nakon partusa) prouzrokovanih bakterijama osetljivim na cefapirin.

Metricure se takođe može koristiti za tretman u slučajevima neupešne koncepcije (kod više od 3 neuspešne inseminacije), ako se potvrdi da je uzrok problema s plodnošću bakterijska infekcija.


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovan je kod životinja kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporine i druge ß- laktamske antibiotike.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lokalne ili sistemske reakcije preosetljivosti javljaju se veoma retko.


  image


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (muzne krave).


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Sadržaj šprica treba aplikovati u lumen materice pomoću katetera za jednokratnu primenu. Pre primene špric treba protresti.

  Špric se fiksira na jedan kraj jednokratnog katetera (spakovan uz svaki špric), a drugi kraj katetera se kroz cerviks (uz pomoć rektalne fiksacije cerviksa) uvede u matericu, nakon čega se istisne sadržaj šprica.

  Ukoliko efekat leka izostane, odnosno ako nije došlo do smirivanja simptoma bolesti, drugu aplikaciju leka treba ponoviti posle 7 - 14 dana od prve primene.

  Kod životinja kod kojih je izvršena inseminacija, aplikacija leka se obavlja posle jednog dana.

  U slučajevima piometre potrebno je prostaglandinima izazvati luteolizu i pražnjenje upalnog sadržaja iz materice pre aplikacije leka.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  • Pričvrstiti kateter na injektor.

  • Preko rektuma rukom (sa rukavicom) fiksirati cerviks.

  • Uvesti kateter kroz cerviks u lumen uterusa, nežnim oscilirajućim pokretima.

  • Aplikovati Metricure.


 6. KARENCA


  Meso: 2 dana.

  Mleko: bez ograničenja (0 sati).


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 3 godine.

 8. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba leka Metricure treba da bude zasnovana na rezultatima antibiograma izolovanih bakterija uz pridržavanje lokalnih preporuka za primenu antimikrobnih lekova.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko lek slučajno dospe na kožu, treba ga odmah isprati vodom i sapunom.

  Penicilini i cefalosporini mogu nakon injektovanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom da prouzrokuju alergijske reakcije. Preosetljivost na peniciline može dovesti do ukrštene reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad su vrlo teške.

  Zbog toga osobe preosetljive na ovaj lek ne treba da rukuju njim, kao ni osobe kojima je preporučeno da izbegavaju rukovanje ovim lekom.

  Ovim lekom treba oprezno rukovati kako bi se izbegao dodir sa kožom i pridržavati se svih preporučenih mera opreza.

  Ako se nakon izlaganja ovom leku jave znakovi kao što je crvenilo kože treba potražiti savet lekara i pokazati mu ovo uputstvo, tj. ovo upozorenje. Ukoliko se pojave znaci ozbiljnih reakcija kao što su otok lica, usana ili očnih kapaka ili otežano disanje, potrebno je odmah potražiti savet lekara.

  Nakon primene treba oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Proizvod se ne primenjuje u toku graviditeta, ali se može koristiti u toku laktacionog perioda.


  Interakcije

  Proizvod se ne sme aplikovati istovremeno sa bilo kojim drugim antibakterijskim lekom za intrauterinu primenu.


  Inkompatibilnost

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Neželjene reakcije nisu primećene nakon primene petostruke preporučene doze tokom 3 uzastopna dana.

  Lek je spakovan u špric sa jednom dozom i ako se primenjuje prema uputstvu, nema opasnosti od predoziranja.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema opasnosti ako se lek koristi u skladu sa uputstvom.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.03.2023.


  image


 11. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenski intrauterini špric.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 10 polietilenskih intrauterinih špriceva i 10 katetera i 10 rukavica.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG51AA05

Broj i datum izdavanja dozvole:323-01-00248-22-001 od 24.03.2023. godineimage