Početna stranica Početna stranica

Porcilis ERY+PARVO
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2) i inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014UPUTSTVO ZA LEK


image

Porcilis ERY+PARVO, suspenzija za injekciju, 1 x 50 mL (1 x 25 doza) za primenu na životinjama


Proizvođač: Intevet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Porcilis ERY+PARVO

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2) i inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014

  suspenzija za injekciju

  za svinje (krmače i nazimice)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2 mL) vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2) najmanje 1 ppd*/doza

  Inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014 najmanje 552 EU**/doza


  *jedna protektivna doza za svinje

  **antigenske jedinice određene in vitro testom imunogenosti ELISA (antigenic mass ELISA)


  Adjuvans:

  dl-α-tokoferol 150 mg


  Ostale pomoćne supstance: Polisorbat 80; Tris aminometan; Simetikon; natrijum-hlorid; voda za injekcije.


  Suspenzija za injekciju. Vodena suspenzija bele ili skoro bele boje.


 4. INDIKACIJE


  Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju nazimica i krmača protiv oba tipa (serotip 1 i 2) uzročnika crvenog vetra, kao i zaštite embriona i fetusa od posledica infekcije parvovirusom svinja.


  Početak imuniteta:

  E. rhusiopathiae: 3 nedelje Parvovirus svinja: 10 nedelja


  image


  Trajanje imuniteta:

  E. rhusiopathiae: 6 meseci Parvovirus svinja: 12 meseci


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U laboratorijskim studijama i terenskim ispitivanjima:

  Reakcije nakon vakcinacije su ograničene na blago, prolazno povećanje telesne temperature (0,5°C) u roku od 24 sata nakon vakcinacije, povremeni umereni prolazni lokalni otok (Ø 1 - 10 mm) u roku od 8 dana nakon vakcinacije i kod ograničenog broja životinja kao oklevanje u kretanju.

  Postmarketinško iskustvo:

  U veoma retkim slučajevima, može doći do pojave reakcija preosetljivosti.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10.000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Aplikovati jednu dozu vakcine (2 mL), duboko u mišić iza uva.


  Primarna vakcinacija

  Nazimice treba vakcinisati pre prvog parenja. Jedna vakcina primenjena najkasnije 2 nedelje pre prvog parenja je dovoljna da zaštiti plodove tokom graviditeta od posledica infekcije parvovirusom svinja.


  Za indukciju zaštite od Erysipelothrix savetuje se dvostruka vakcina kao osnovna shema vakcinacije. To se može postići primenom jedne vakcine Erysipelothrix ili 4 nedelje pre ili 4 nedelje posle primene kombinovane vakcine ERY+PARVO.  image


  Za zaštitu nazimica i krmača od uzročnika crvenog vetra (Erysipelothrix rhusiopathiae) neophodna je dvostruka vakcinacija u rasponu od 6 meseci kao i osnovna shema imunske zaštite.


  Revakcinacija:

  Revakcinaciju treba vršiti jednom godišnje, uz primenu jedne vakcine Porcilis ERY 6 meseci nakon svake vakcinacije sa Porcilis ERI+PARVO.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene, dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu. Pre upotrebe dobro promućkati.

  Koristiti sterilne igle i špriceve. Voditi računa da ne dođe do kontaminacije sadržaja usled višestrukog probadanje zapušača.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 - 8 °C. Zaštititi od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 časova.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne vakcinisati bolesne i slabe jedinke.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajnog samo ubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije. Izbegavati izazivanje stresa, pogotovo u kasnijem stadijumu graviditeta.  image


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene bilo kog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Predoziranje

  Reakcije posle primene dvostruke doze vakcine ne razlikuju se od onih koje se javljaju posle primene jedne doze vakcine.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Bočica od polietilena (PET) sa 50 mL (25 doza), zatvorena zapušačem od halogenbutil gume i zaptivena kodiranom aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija sa jednom bočicom od 50 mL (25 doza).


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AL01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00261-21-001 od 06.10.2022.godine


image