Početna stranica Početna stranica

Ketamin 10%
ketamin


UPUTSTVO ZA LEK


Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 10 mL Ketamin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 25 mL


(za primenu na zivotinjama)


Proizvođač: BELA-PHARM GMBH & CO.KG


Adresa: Lohner Strasse 19, Vechta Podnosilac zahteva: Vojvodina lek

Adresa: Temerinski put 93, NOVI SAD, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vojvodinalek, Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka


 2. IME LEKA


  Ketamin 10%

  Ketamin 100 mg/mL rastvor za injekciju za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  ketamin-hidrohlorid 115.34 mg (ekvivalentno 100 mg ketamina)


  Adjuvans:

  Hlorbutanol hemihidrat 5.00 mg


  Ostale pomoćne supstance: propilen glikol, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lek se primenjuje za izazivanje kratkotrajne anestezije prilikom obavljanja manjih hirurških zahvata kod pasa i mačaka, dijagnostike, bolnih tretmana i manipulacija kao sto su:

  • čišćenje i vađenje zuba,

  • uklanjanje stranih tela,

  • obrada apscesa,

  • intervencije u usnoj šupljini, na licu i ušima,

  • nega rana, čišćenje rana

  • promena zavoja,

  • rendgensko snimanje

  • sedacija nemirnih, uzbuđenih ili agresivnih životinja,

  • punktiranje,

  • sečenje nokata, šišanje


   Lek se primenjuje za izazivanje opste anestezije (neosetljivosti) i analgeziju (bezbolnost) sa gubitkom svesti tokom hiruških proceduraoperacija kao sto su:


   Repozicija nakon luksacije, amputacije, kastracije, ovariektomije, ovarhisterektomije, carski rez, laparotomija, stavljanje gipsa kod preloma.


   image


   Kombinacija sa sedativima, injekcionim ili inhalacionim narkoticima je neophodna za vrlo

   bolne i dugotrajne operacije kao što su hirurške procedure i operacije visceralnog područja i osteosinteze.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa teškom srčanom dekompenzacijom, visokim krvnim pritiskom, poremećajima funkcije jetre i bubrega, eklampsijom i preeklamsijom, glaukomom, povredama oka sa perforacijom, epilepsijom, kraniocerebralnom povredom, kod mijelografije ili samostalno u anesteziji pasa.

  Ne koristiti kod intervencija na gornjem delu respiratornog trakta ako se prethodno ne obezbedi dovoljna relaksacija davanjem miorelaksanasa.

  Ne koristiti kod zivotinja namenjenih za ljudsku ishranu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do usporavanja disanja u zavisnosti od doze što može dovesti do paralize disanja, posebno kod mačaka. U kombinaciji s veterinarskim lekovima, koji sadrže respiratorne depresivne kao aktivne sastojke, kao npr. ksilazin, respiratorna depresija se pogoršava.

  Ostali neželjeni efekti:

  povećani krvni pritisak i puls, što povećava mogućnost krvarenja, povećana salivacija. Otvorene oči, midrijaza (dilatacija zenica), nistagmus (ritmični pokreti očiju).

  Povećana osetljivost, naročito na zvučne nadražaje tokom anestezije i tokom perioda oporavka od anestezije.


  Zabeležena je eksitacija nakon primene leka, što može biti povezano sa hiperrefleksijom i vokalizacijom.

  Pojava neželjenih efekata nakon primene leka Ketamin 10% treba da bude prijavljena nacionalnim vlastima ili nosiocu dozvole za lek.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo nezeljeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadleznog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intravensku i intramuskularnu upotrebu


  Doza treba da bude određena individualno za svakog pacijenta.


  MAČKE

  20-30 mg / kg T.M, intramuskularnom injekcijom.

  U kombinaciji s ksilazinom za bolnu hiruršku intervenciju: 6 - 10 mg / kg ketamina i.m. i 1 - 2 mg / kg ksilazina i.m.

  Kada se kombinuje sa drugim sedativima, injekcionim ili inhalacionim anesteticima, treba prilagoditi dozu ketamina.


  image


  PSI

  Ketamin 10% se kod pasa primenjuje samo u kombinaciji sa sedativima, injekcionim i inhalacionim anesteticima.

  Za izazivanje anestezije sa ksilazinom:

  6 - 10 mg / kg t.m. ketamina i.m. i 1 - 2 mg / kg t.m. ksilazina i.m.

  U kombinaciji sa ostalim sedativima, neuroleptanalgeticima, injekcionim i inhalacionim anesteticima treba prilagoditi dozu ketamina na odgovarajuči način.

  Doza za intravensku upotrebu ketamina je uglavnom ⅓ do ¼ doze primenjene intramuskularnim putem.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kad se lek primenjuje intravenski treba da se daje sporo, do postizanja efekta, budući da se efekat događa već nakon injekcije.

  Može se koristiti premedikacija sa sekretornim inhibitorskim supstancama kao npr. atropin u dozi od

  0.044 mg / kg t.m. kod mačaka i 0,05 mg / kg t.m. kod pasa.

  Za produženje efekta sa lekom Ketamin 10%, prema potrebi, pola doze ili puna doza može se naknadno aplikovati intramuskularno ili intravenski.

  Ketamin 10% može se koristiti za izazivanje opšte anestezije i održavanje anestezije izazvane drugim anesteticima kao što su: barbiturati (fenobarbital), tiamilal, ksilazin, inhalacini anestetici (halotan, metoksifluran), N2O „ gas smejavac“ i etar.

  Za ovu primenu potrebno je koristiti smanjenu prosečnu dozu Ketamina 10%.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

  Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 28 dana-


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ketamin 10% se kod pasa može koristiti samo u kombinaciji sa sedativima, injekcionim ili inhalacionim anesteticima.

  Kombinacija sa sedativima, injekcionim ili inhalacionim narkoticima je neophodna za vrlo

  bolne i dugotrajne operacije kao što su hirurške procedure i operacije visceralnog područja i osteosinteze.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja  image


  Intravenska injekcija mora se davati polako (duže od 60 sekundi) jer u suprotnom može doći do usporavanja disanja. Važno je da se i premedikacija i oporavak od anestezije odvijaju u tihom i mirnom okruženju. Da bi se sprečilo isušivanje očiju kod dugotrajnih hirurških procedura, potrebno je zaštiti ih na odgovarajući način, upotrebom odovarajućeg oftalmološkog lubrikanta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dodje do kontakta sa kozom ili ocima , kao prva pomoc preporucuje se ispiranje vodom. U slucaju nehoticnog samoubrizgavanja leka potraziti savet lekara. Preporucuje se odmaranje uz lekarski nadzor. Upravljanje motornim vozilom nije dozvoljeno.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ketamin prolazi placentarnu barijeru.

  U studijama na skotnim kujama nisu zapaženi očigledni štetni efekti ketamina na štenad ili majku. Nakon primene 25 - 100 mg ketamina/kg t.m. u fazi gestacije, promene na srcu, plućima i bubrezima u obliku degenerativnih promena uočene su histološkim pregledima fetusa.


  Interakcije

  U kombinaciji sa sedativima, ksilazinom, lekovima za postizanje neuroleptanalgezije, analozima morfina, injekcionim ili inhalacionim anesteticima analgetski i anestetički efekat leka Ketamin 10% može biti pojačan i može sprečiti eksitaciju.

  Treba izbegavati mešanje sa barbituratima u jednom špricu zbog potencijalne inkompatibilnosti. Ketamin i hormoni štitne žlezde mogu recipročno uticati na povećanje krvnog pritiska i ubrzanje rada srca.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja može doći do centralne eksitacije, konvulzija.,respiratorne depresije i srčanih aritmija. Odmah prekinuti terapiju i primeniti simptomatsku terapiju. Nije poznat specifičan antidot.


  Inkompatibilnost

  Ovaj lek ne treba mešati sa barbituratima u istom špricu zbog moguće inkompatibilnosti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.03.2018.


 15. OSTALI PODACI 1 x 10 mL:

Bočica od tamnog stakla (I hidrolitičke grupe), zapremine 10 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.


1 x 25 mL:image


Bočica od tamnog stakla (I hidrolitičke grupe), zapremine 25 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, samo za profesionalnu primenu.

ATCvet kod: QN01AX03

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 10 mL: 323-01-00282-17-001 od 13.03.2018. godine

1 x 25 mL: 323-01-00283-17-001 od 13.03.2018. godine


image