Početna stranica Početna stranica

Optiprime 48%
sulfadiazin, trimetoprim

UPUTSTVO ZA LEK


Optiprime 48%, suspenzija za injekciju, 400 mg/mL+ 80 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA


  OPTIPRIME 48 %

  sulfadiazin, trimetoprim (400 mg/mL + 80 mg/mL) suspenzija za injekciju

  za telad, svinje i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  sulfadiazin 400 mg

  trimetoprim 80 mg

  Pomoćne supstance:

  natrijum-metabisulfit 1 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; dietanolamin; polisorbat 80; natrijum-hidroksid, 10%-tni rastvor; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infektivnih bolesti respiratornog, gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, kože i zglobova prouzrokovanih patogenim mikroorganizmima osetljivim na sulfadiazin i trimetoprim.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne aplikovati intravenski i intraperitonealno.

  Ne davati životinjama sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa kao ni jedinkama osetljivim na sulfonamide.

  Lek se ne koristi kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishani ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije se može pojaviti meki difuzni otok koji spontano prolazi za par dana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: intramuskularna upotreba. Pre upotrebe promućkati.

  Doza za sve životinje iznosi:

  15-20 mg kombinacije sulfadiazin-trimetoprima/ 1 kg telesne mase ili 1mL Optiprime 48% / 30 kg telesne težine i do 1 mL Optiprime 48% /25 kg telesne težine, u zavisnosti od težine infekcije.

  Obično je jedna doza dovoljna.

  U težim slučajevima, terapija se može produžiti najviše do 5 dana, primenom preporučene terapijske doze, jedanput dnevno, do 2 dana od nestajanja simptoma bolesti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat ne aplikovati intravenski i intraperitonealno.


 10. KARENCA


  Meso: 28 dana

  Lek se ne koristi kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Primena leka treba da se zasniva na rezultatima antibiograma. Preparat ne aplikovati intravenski i intraperitonealno.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom

kapicom.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01EW10

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00242-14-001 od 10.11.2014.