Početna stranica Početna stranica

Meganyl
fluniksin


UPUTSTVO ZA LEK


Meganyl, rastvor za injekciju, 50mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Laboratorios Syva S.A.U.


Adresa: Av. Párroco Pablo Díez, 49-57, 24010, León, Španija


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek


Adresa: Temerinski put 93, NOVI SAD, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vojvodinalek

  Temerinski put 93, NOVI SAD, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Laboratorios Syva S.A.U.

  Av. Párroco Pablo Díez, 49-57, 24010, León, Španija


 2. IME LEKA Meganyl

  50 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda,svinje i konje fluniksin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fluniksin 50.0 mg

  (ekvivalentno fluniksin meglumin 82.9 mg)


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5,0 mg

  Natrijum formaldehid sulfoksilat 2,5 mg


  Dinatrijumedetat, Propilenglikol, Natrijum hidroksid, Hlorovodonična kiselina, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Smanjenje bolova i ublažavanje simptoma zapaljenja i groznice koji se javljaju kod pojave bolesti različite etiologije, posebno kod:


  Goveda

  Kao potporna terapija u lečenju respiratornih oboljenja goveda, potporna terapija u lečenju akutnog emfizema i edema pluća goveda na paši (Fog fever) i kao potporna terapija u lečenju akutnog mastitisa.


  Svinje

  Kao potporna terapija kod lečenja MMA sindroma (Mastitis-metritis-agalakcija sindrom) i lečenja respiratornih oboljenja.


  image


  Konji

  Za ublažavanje simptoma zapaljenja i bolnosti povezane sa mišićno-koštanim smetnjama. Za ublažavanje visceralnog bola koji prati kolike.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne prekoračivati preporučenu dozu, ni dužinu trajanja terapije.

  • Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih, bubrežnih ili obolenja jetre, kao ni u slučajevima kada postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja.

  • Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na fluniksin ili neku od pomoćnih supstanci.

  • Ne davati gravidnim kobilama.

  • Ne davati gravidnim krmačama, nazimicama i priplodnim nerastovima.

  • Ne davati kravama u okviru 48 časova pre očekivanog partusa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalnu iritaciju, ulceracije i kod dehidriranih i hipovolemičnih životinja, moguća oštećenja bubrega.


  Kod konja se može javiti prolazna iritacija mesta aplikacije koja spontano prolazi u toku 14 dana.

  U veoma retkim slučajevima anafilaktički šok se može javiti nakon brze intravenske injekcije i kod konja i kod goveda. Zbog toga lek treba polako aplikovati i treba ga dati na telesnoj temperaturi. Primenu treba odmah prekinuti ako se pojave znakovi netolerancije i ako je potrebno zapošeti terapiju za anafilakticki šok.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i konji.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intravenski kod goveda i konja i duboko intramuskulamo kod svinja.


  image


  Goveda:

  2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) intravenski.

  Ponoviti ukoliko je neophodno u 24-časovnim intervalima u toku najviše 5 uzastopnih dana.


  Svinje:

  2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) jednokratno intramuskularnom injekcijom, u kombinaciji sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom.

  Zavisno od kliničkog odgovora organizma terapija se može ponoviti u intervalu od 12 časova. Injekcioni volumen treba ograničiti na 5 ml po injekcionom mestu.


  Konji:

  1 mL na 45 kg t.m. (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) za terapiju mišićno-koštanih oboljenja, aplikuje se intavenski jedan put dnevno tokom najviše 5 dana, zavisno od kliničkog odgovora.


  1 mL na 45 kg telesne mase (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) kod kolika, aplikuje se intravenski i ponavlja se jedanput ili dva puta, ukoliko se kolike ponove.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Meganyl treba primenjivati na temperature od 15 do 25 °C.

  Intravenska aplikacija treba da bude spor. Kod intramuskularne primene kod svinja treba izbegavati deponovanje leka u adipoznom tkivu.


 10. KARENCA Goveda:

  Meso i iznutrice: 7 dana Mleko: 36 sati

  Svinje:

  Meso i iznutrice: 24 dana

  Konji:

  Meso i iznutrice: 7 dana

  Ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Posle prvog otvaranja bočice, čuvati na temperaturi do 25 ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  • Treba utvrditi uzrok nastanka kolika i primeniti adekvatnu terapiju.

  • NSAIL lekovi se ne koriste kod sportskih konja u vreme takmičenja jer spadaju u sredstva za doping. Primenu ovih lekova treba prekinuti najmanje 8 dana pre takmičenja.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  • Izbegavati intra-arterijalnu primenu.

  • NSAIL mogu da dovedu do odlaganja porođaja usled smirivanja porođajnih trudova, koje nastaje kao posledica inhibicije prostaglandina koji imaju značajnu ulogu u izazivanju partusa. Primena ovog leka odmah nakon partusa može uticati na involuciju materice i izbacivanja fetalnih memrana, što dovodi do zaostajanja posteljice.

  • Primena leka kod životinja mlađih od 6 nedelja starosti ili kod starih životinja nosi dodatni rizik. U takvim slučajevima, ukoliko nije moguće izbeći upotrebu leka, preporučuje se smanjena doza i oprez.

  • Ne koristiti kod hipovolemičnih životinja, izuzev kod endotoksemije ili septičnog šoka.

  • Preporučljivo je NASIL, koji inhibišu sintezu prostanglandina, ne primenjivati kod životinja koje idu u opštu anesteziju i u periodu oporavka od nje.

  • Lek ne treba davati prasićima telesne mase manje od 6 kg.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Ne postoje specifične studije na ciljnim vrstama; stoga bi veterinar trebalo da proceni odnos rizika i koristi pre upotrebe kod gravidnih životinja, jer može doći do odlaganja partusa. Lek se može davati u prvih 36 časova posle partusa, a samo nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu odnosa koristi i rizika. Za to vreme životinje bi trebalo da budu pod nazorom stručnog lica, do izbacivanja posteljice.


   Interakcije

   Ne davati druge NSAIL istovremeno ili u razmaku od 24 sata. Neki NSAIL ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme, tako da primenjeni istovremeno sa istim takvim lekovima mogu ispoljiti međusobnu kompeticiju i u krajnjoj liniji toksični efekat.

   Mora se izbegavati istovremena primena potencijalno nefrotoksičnih lekova.


   Predoziranje

   Studije pokazuju da ciljne vrste veoma dobro podnose predoziranje. Moguća je pojava gastrointestinalnih simptoma.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  • Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluniksin treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  • Izbegavati kontakt sa kožom i očima.

  • U slučaju kontakta sa kožom isprati izloženu oblast vodom.

  • U slučaju kontakta sa očima, isprati oči sa dosta vode i potražiti lekarski savet.

  • Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.

  • Oprati ruke nakon rukovanja lekom.


   image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.04.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Staklena,bezbojna bočica,100 mL, zatvorena čepom od brombutilgume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AG90

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00206-19-002 od 08.04.2020. godine


image