Početna stranica Početna stranica

Geomycin F
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


GEOMYCIN F, intrauterina tableta, 1g, oksitetraciklin, 10 x 1 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gostivarska 70, Beograd, Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


 2. IME LEKA GEOMYCIN F

  Oksitetraciklin 1 g intrauterina tableta

  za krave, kobile, krmače, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intrauterina tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 1,0 g


  Pomoćne supstance: Skrob, kukuruzni; vinska kiselina; natrijum-hidrogenkarbonat; želatin; polioksietilencetiletar; dietanolamid masnih kiselina kokosa (Comperlan KD); magnezijum-stearat; talk.


 4. INDIKACIJE


  Sprečavanje i lečenje puerperalnih infekcija genitalnih organa krava, kobila, krmača, ovaca i koza koje uzrokuju mikroorganizmi osetljivi na oksitetraciklin.

  Intrauterina primena Geomycin F tableta posebno je indikovana u slučajevima zaostajanja posteljice, endometritisa, puerperalne piometre, uvrtanja i prolapsa materice, pobačaja, teških porođaja, povrede porođajnih puteva, embriotomije, kao i u slučaju infekcije s Campylobacter fetus (Vibrio fetus).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja kod kojih je već utvrđena alergija na sastojke leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguć je nadražajni efekat preparata na endometrijum, alergijska reakcija, kao i izostanak antibakterijske efikasnosti zbog poznate slabe osetljivosti većine stafilokoka na oksitetraciklin. Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadleznog veterinara.  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave, kobile, krmače, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje jednokratno, intrauterino, u cilju preveniranja i/ili lečenja puerperalnih infekcija.

  1 tableta za preveniranje infekcija kod svih vrsta životinja i l -2 tablete za lečenje infekcija. U težim slučajevima dozu leka treba ponoviti posle 48 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Geomycin F tableta stavlja se cela u uterus. Ako grlić materice nije dovoljno otvoren ili ako su porođajni putevi preuski (krmače), tabletu treba pre aplikacije usitniti.

  Ako u materici nema tečnog sadržaja, treba pre stavljanja tablete infundirati 200-400 ml sterilne/prokuvane vode. Kad u materici ima suviše tečnosti, treba je pre stavljanja Geomycin F tablete ukloniti.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 10 dana od poslednje primene leka.

  Mleko lečenih krava, ovaca i koza se ne koristi za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 4 dana (8 muža) od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 oC, zaštićeno od svetlosti. Rok upotrebe u originalnom pakovanju: l8 meseci.

  Lek se ne srne koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat ne treba davati životinjama obolelim od puerperalne pareze, niti istovremeno sa bilo kojirn baktericidnim antibiotikom zbog antagonistidkog antimikrobnog delovanja.

  Da bi se izbegle dodatne infekcije prilikom intrauterine aplikacije Geomycin F tablete, potrebno je neposredno pre stavljanja tablete sapunom oprati ruke do ramena. Potrebno je takođe oprati spoljne delove i okolinu polnih organa životinje. Mogu se, isto tako, upotrebiti čiste porodiljske rukavice.

  Geomycin F tableta se ne sme peroralno dati životinji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Mala tableta od silikagela služi za prikupljanje vlage i nije za upotrebu.


  image


  Nakon aplikacije, oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat se ne koristi tokom graviditeta.


  Interakcije

  Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa bilo kojim baktericidnim antibiotikom zbog antagonističkog antimikrobnog delovanja, niti sa antacidima, solima aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i kiselinama.


  Inkompatibilnost

  Tetraciklini su inkompatibilni sa rastvorom glukoze, cefalosporinima, penicilinima, natrijum bikarbonatom, tilozinom, rastvorima kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i alkalnim rastvorima.


  Predoziranje

  Predoziranje preparata ili duža primena može da prouzrokuje prolaznu dijareju i indigestiju kod preživara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.09.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa l0 tableta.

Svaka tableta s jednom malom tabletom silikatnog gela nalazi se u stripu od aluminijumske folije. Mala tableta silikatnog gela, koja služi kao desikant za kontrolu lokalne vlažnosti, nije namenjena za upotrebu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG01AA07

Broj dozvole: 323-01-00055-18-004 od 24.09.2018.


image