Početna stranica Početna stranica

ORBENIN EXTRA DRY COW
kloksacilin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


ORBENIN EXTRA DRY COW, intramamarna suspenzija, 24x3,6g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Haupt Pharma Latina


Adresa: Strada Statale 156, Km 47.600, Borgo San Michele-Latina, 04100, Italija


Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovića 38-40, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Haupt Pharma Latina

  Strada Statale 156, Km 47.600, Borgo San Michele-Latina, 04100, Italija


 2. IME LEKA


  Orbenin Extra Dry Cow Kloksacilin 600 mg/3,6g Intramamarna suspenzija Za krave u zasušenju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan intramamarni špric (3,6 g) sadrži:


  Aktivne supstanca:

  Kloksacilin 600 mg

  (U obliku kloksacilin –benzatina 765,4mg)


  Pomoćne supstance:


  Stearinska kiselina; aluminijum-stearat; parafin, tečni.


 4. INDIKACIJE


  Upotrebljava se kod krava za lečenje mastitisa u zasušenju i kao zaštita od infekcije vimena u periodu zasušenja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod krava u laktaciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u zasušenju


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pre primene temeljno očistiti i dezinfikovati otvor sisnog kanala.

  Nakon poslednje muže u laktaciji, u svaku četvrt vimena ubrizga se po jedan injektor, uz prethodno čišćenje i dezinfekciju sise. Pre aplikacije injektora voditi računa da ne dođe do kontaminacije nastavka koji ide u sisni kanal.

  Posle ubrizgavanja preporučljivo je potopiti svaku od sisa u sredstvo za dezinfekciju vimena .


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 10. KARENCA


  Lek nije namenjen za upotrebu kod krava sa periodom zasušenja od 42 dana ili kraćim. Mleko se može koristiti u ishrani ljudi 96 časova nakon teljenja (tj. kod devete muže krava koje se muzu dva puta dnevno). Ukoliko do teljenja dođe za manje od 42 dana od poslednje aplikacije leka, mleko se može koristiti u ishrani ljudi 42 dana + 96 sati nakon poslednje aplikacije leka. Meso lečenih krava ne sme se koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja lečenja. Meso lečenih životinja može se koristiti u ishrani ljudi 28 dana nakon poslednje alikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne upotrebljavati kod krava u laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja,

  gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti i do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad biti ozbiljne.

  Osobe koje su osetljive na peniciline, ukoliko im je to savetovano, ne treba da rukuju sa ovakvim

  preparatima.

  Da bi se izbegao kontakt sa ovim lekovima rukovati oprezno.

  Ako se nakon kontakta pojave simptomi kao što su osip po koži trebalo bi potražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje.Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Nakon upotrebe oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.10.2014.

 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje:

Intramamamarni špric od polietilena sa 3,6 g intramamarne suspenzije, zatvoren klipom i zaštitnom kapicom od polietilena.

Spoljašnje pakovanje:

Kutija u kojoj se nalazi 24 intramamarna šprica i 24 vlažne maramice.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51CF02

Broj dozvole: 323-01-00045-14-001 od 09.10.2014.